RAPORT Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

28.3.2017 - (2016/2166(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Inés Ayala Sender

Menetlus : 2016/2166(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0085/2017
Esitatud tekstid :
A8-0085/2017
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[1],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[3], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta[4], eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[5], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[6],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[7] 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[8], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 401/2009 Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu kohta[9], eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[10], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2166(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0085/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt“,

A.  arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 49 156 474 eurot, st 2014. aasta omast 6,50 % väiksem; arvestades, et 74 % ameti eelarvest koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,36 % ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,5 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

2.  võtab teadmiseks, et 2015. aastast kanti 2016. aastasse üle 4 944 739 eurot, st ligikaudu sama palju kui eelnenud aastal; märgib, et III jaotises (tegevuskulud) ülekantud summast moodustas 57 % Euroopa teemakeskustele 2015. aastaks ette nähtud toetuse lõppmakse, mis kuulus maksmisele pärast neljanda kvartaalse eduaruande esitamist 2016. aastal; märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on antud kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

3.  võtab teadmiseks, et kooskõlas üldpõhimõtetega, mis on sätestatud eelarvedistsipliini käsitlevas institutsioonidevahelises kokkuleppes[11] vähendas amet oma töötajate arvu 5 %; toonitab, et komisjon liigitas ameti optimaalselt toimivaks ametiks, mis tähendab, et töötajate arvu vähendatakse veel 5 %; väljendab heameelt selle üle, et amet on töötajaid koondanud, ilma et see vähendanuks suutlikkust viia ellu mitmeaastase tööprogrammi peamisi osi; kutsub komisjoni üles tagama, et kulude kokkuhoiuks võetavad võimalikud lisameetmed ei pärsiks ameti suutlikkust oma mandaati täita;

Huvide konfliktide ärahoidmine ja haldamine ning läbipaistvus

4.  märgib, et 2014. aasta novembris võttis ameti haldusnõukogu vastu pettusevastase strateegia, mille eesmärk on tagada huvide konflikti alaste probleemide nõuetekohane käsitlemine ning töötada eelkõige ennetamise, avastamise, teadlikkuse tõstmise ja Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) tehtava tihedama koostöö abil välja pettusevastased meetmed; võtab teadmiseks, et amet viis kooskõlas OLAFi ELi detsentraliseeritud asutuste pettustevastaste strateegiate metoodika ja suunistega oma tegevuse suhtes läbi pettuste riskihindamise, võttes aluseks pettuse hinnangulise tõenäolisuse ja võimaliku mõju;

5.  võtab teadmiseks, et amet on loonud dokumentide registri ning teinud selle oma veebisaidil avalikult kättesaadavaks; täheldab, et ameti 2014. aasta poliitika huvide konfliktide ärahoidmiseks ja haldamiseks vaadati 2016. aasta jooksul läbi ja seda täiendati lisateabega huvide deklaratsioonide ja ametist lahkuvate töötajate kohustuste kohta;

6.  märgib murega, et ameti haldusnõukogu liikmed ei ole kohustatud tegema oma elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone avalikkusele kättesaadavaks, ja seega on ameti veebilehel kättesaadavad neist vähesed; palub ametil võtta selle olukorra parandamiseks kiiresti meetmeid, et tagada juhtkonna üle vajalik kontroll ja järelevalve; märgib, et ameti kõrgema juhtkonna elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on veebilehel avaldatud;

7.  märgib rahuloluga, et ameti haldusnõukogu võttis 2016. aasta detsembris vastu rikkumisest teatamise sisesuunised; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru rikkumistest teatamist käsitlevate eeskirjade rakendamisest;

8.  võtab murega teadmiseks, et amet ei ole teinud konkreetseid algatusi, millega muuta suhtlemine lobistidega läbipaistvaks või läbipaistvamaks;

9.  ergutab ametit suurendama oma töötajate teadlikkust huvide konflikti valdkonna poliitikast ja jätkama muid teadlikkuse suurendamise meetmeid ning arutama töölevõtmismenetlustes ja tulemuslikkuse hindamisel kohustuslikus korras usaldusväärsuse ja läbipaistvuse teemat;

Siseauditid

10.  võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus teostas auditi andme-/teabehalduse kohta, k.a IT-komponent, mis viidi lõpule 2015. aastal; märgib rahuloluga, et siseauditi talituse järelduste kohaselt on ameti poolt andme-/teabehalduse toetuseks loodud juhtimis- ja kontrollisüsteemid praegustes tingimustes tõhusad; märgib samuti, et reageerimaks eesseisvatele raskustele, nagu oodatavalt palju rohkem andmeid ja teavet, mida amet peab suutma käidelda, peaks amet andme-/teabehaldust edasi arendama;

Sisekontroll

11.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta uute nõuete kohaselt kiitis ameti haldusnõukogu heaks siseauditi üksuse 2015. ja 2016. aasta kavad; märgib, et kavade kolm peamist valdkonda on auditeerimisülesanded, nõuandvad ülesanded ja koostöö teiste audiitoritega;

12.  võtab teadmiseks, et siseauditi üksus kehtestas riskihindamise, et valida kohapealsete kontrollide jaoks välja toetusesaajad, ja et selle käigus kontrolliti kolme eri toetuse makseid, et tagada hüvitamiseks esitatud personalikulude täpsus ja usaldusväärsus; täheldab, et 2015. aasta oktoobris heaks kiidetud uue poliitika alusel viidi 2016. aastal läbi ka teisi kohapealseid kontrolle;

Teabevahetus

13.  märgib, et amet võttis 2015. aastal ette oma teenuseportfelli ulatusliku läbivaatamise, mille eesmärk oli seda ajakohastada ja kohandada vastavalt sellele, kuidas sihtrühm teavet tarbib; märgib samuti, et amet tegi investeeringuid paremasse kujundusse, andmete visualiseerimisse ja infograafikasse ning ajakohastas ka oma äriidentiteeti, ja et rohkem jõupingutusi on tehtud sotsiaalmeedia ja meediasuhete alal;

14.  rõhutab, et amet peaks jätkama suhtlemist sidusrühmade ja kodanikega ning lisama selle oma prioriteetide ja tegevuse hulka;

Muud kommentaarid

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et hankemenetluste audit näitas, et amet oli raamlepingud, mille alusel osteti mitmesuguseid teenuseid fikseeritud hinnaga, sõlminud üheainsa töövõtjaga; märgib murelikult, et kuna raamlepingute alusel küsiti fikseeritud hinnaga pakkumisi üheltainsalt töövõtjalt, oli välistatud hinnakonkurents ja suurenes sõltuvus konkreetsest töövõtjast;

16.  võtab ameti esitatud teabe alusel teadmiseks, et satelliidifotode tootmise ja analüüsi turul ongi konkurents küllaltki piiratud, sest asjaomastes sektorites tegutseb väga vähe teenuseosutajaid ning hinnad on stabiilsed ja ühetaolised; võtab samuti teadmiseks, et peale selle nõuavad kõnealuste teenuste tehniline laad ja keerukus mitmesuguseid eri oskusteadmisi, mida turul tegutsevad teenuseosutajad saavad pakkuda vaid siis, kui nad koonduvad konsortsiumi; võtab teadmiseks, et reaalsete turuolude hindamise tulemusel üheainsa ettevõtjaga raamlepingu sõlmimine oli ameti jaoks teadlik valik;

17.  võtab teadmiseks, et amet püüab parandada soolist tasakaalu madalama astme juhtide seas, kuid täheldab murega, et ameti kõrgemas juhtkonnas valitseb märkimisväärne sooline ebavõrdsus; nõuab tungivalt, et amet parandaks võimalikult kiiresti tasakaalu ja annaks tulemustest Euroopa Parlamendile teada;

18.  tuletab meelde, et alates ameti loomisest on amet koos selle juures tegutseva Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrguga (EIONET) toiminud teabeallikana liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning säästva arengu poliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalejate, aga ka laiema üldsuse jaoks;

19.  väljendab heameelt ameti viienda iga-aastase keskkonnaseisundi aruande (2015. aasta keskkonnaseisundi aruanne) avaldamise üle;

20.  võtab teadmiseks ameti teabesüsteemide ja andmevoo juhtimissüsteemide edasiarendamise, et aidata riikidel ja äriühingutel aruandlust koostada ja andmete kvaliteeti parandada, eriti seoses muudetud aruandluskorraga fluoritud gaaside määruse kohaselt ning seoses aruandlusega suurte põletusseadmete kohta, mille amet 2015. aastal komisjonilt üle võttis;

21.  tuletab meelde, kui tähtis on käimasolev Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu hindamine, mis peaks lõpule jõudma 2017. aasta lõpuks ja võimaldama paremini hinnata, mil määral on amet saavutanud oma eesmärgid ja täitnud oma mandaadis ning mitmeaastases tööprogrammis seatud ülesanded;

22.  soovitab ametil välja töötada mõjunäitajad ja on veendunud, et sellised näitajad on oluline töövahend, mis võimaldab ameti tulemuslikkust mõõta;

°

°  °

23.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile[12] [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

1.2.2017

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Keskkonnaameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2166(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et 2015. aastal oli Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet“) eelarve kokku 49 200 000 eurot, millest tehti Euroopa Liidu üldeelarvest antava põhirahastamise kaudu kättesaadavaks 36 309 240 eurot;

2.  tuletab meelde, et alates ameti loomisest on amet koos selle juures tegutseva Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrguga (EIONET) toiminud teabeallikana liidu keskkonna- ja kliimapoliitika ning säästva arengu poliitika kujundamisel, vastuvõtmisel, rakendamisel ja hindamisel osalejate, aga ka laiema üldsuse jaoks;

3.  võtab teadmiseks, et amet vähendas töötajate arvu kooskõlas liidu institutsioonide jaoks kehtestatud üldpõhimõtetega (5 %-line vähendamine aastatel 2013–2018); toonitab, et komisjon liigitas ameti „optimaalselt toimivaks ametiks“, mis tähendas veel 5 %-lise vähendamise vajadust;

4.  väljendab heameelt ameti viienda iga-aastase keskkonnaseisundi aruande (2015. aasta keskkonnaseisundi aruanne) avaldamise üle;

5.  võtab teadmiseks ameti teabesüsteemide ja andmevoo juhtimissüsteemide edasiarendamise, et aidata riikidel ja äriühingutel aruandlust koostada ja andmete kvaliteeti parandada, eriti seoses muudetud aruandluskorraga fluoritud gaaside määruse kohaselt ning seoses aruandlusega suurte põletusseadmete kohta, mille amet 2015. aastal komisjonilt üle võttis;

6.  ergutab ametit suurendama oma töötajate teadlikkust huvide konflikti valdkonna poliitikast ja jätkama muid teadlikkuse suurendamise meetmeid ning lisama töölevõtmismenetlustesse ja tulemuslikkuse hindamisse kohustuslikku usaldusväärsuse ja läbipaistvuse aruteluteemat;

7.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

8.  tuletab meelde, kui tähtis on käimasolev Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu hindamine, mis peaks lõpule jõudma 2017. aasta lõpuks ja võimaldama paremini hinnata, mil määral on amet saavutanud oma eesmärgid ja täitnud oma mandaadis ning mitmeaastases tööprogrammis seatud ülesanded;

9.  soovitab ametil välja töötada mõjunäitajad ja on veendunud, et sellised näitajad on oluline töövahend, mis võimaldab ameti tulemuslikkust mõõta;

10.  rõhutab, et amet peaks jätkama dialoogi sidusrühmade ja kodanikega ning lisama selle oma prioriteetide ja tegevuse hulka;

11.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

57

11

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

NÕUANDVAS KOMISJONISTOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

 • [1]  ELT C 449, 1.12.2016, lk 87.
 • [2]  ELT C 449, 1.12.2016, lk 87.
 • [3]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [4]  ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
 • [5]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [6]  ELT C 449, 1.12.2016, lk 87.
 • [7]  ELT C 449, 1.12.2016, lk 87.
 • [8]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [9]  ELT L 126, 21.5.2009, lk 13.
 • [10]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [11]  2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).
 • [12]  Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].