Menettely : 2016/2166(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0085/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0085/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.35

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0166

MIETINTÖ     
PDF 298kWORD 57k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2166(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2017),

1.  myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä keskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009(9) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2017),

1.  hyväksyy Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2166(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0085/2017),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 12/2016 ”Erillisvirastot eivät käytä avustuksia aina tarkoituksenmukaisesti tai ilmeisen vaikuttavalla tavalla”,

A.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 49 156 474 euroa, mikä merkitsee 6,50 prosentin vähennystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että 74 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit varainhoitovuonna 2015 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,36 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 87,5 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  panee merkille, että määrärahasiirrot vuodelta 2015 vuodelle 2016 olivat 4 944 739 euroa, eli jokseenkin saman verran kuin edellisenä vuonna; toteaa, että osastoon 3 (toimintamenot) siirretty 57 prosentin osuus johtuu Euroopan teemakeskusten vuoden 2015 osuuden loppumaksusta, joka oli suoritettava neljännen neljännesvuosiraportin esittämisen jälkeen vuonna 2016; panee merkille, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina ole vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos keskus suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

3.  panee merkille, että keskus on vähentänyt henkilöstönsä määrää 5 prosenttia talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(11) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti; korostaa, että komissio katsoi keskuksen olevan täydessä toimintavalmiudessa, mikä antoi aiheen olettaa 5 prosentin lisävähennystä; pitää myönteisenä, että keskus on toteuttanut vähennykset siten, että ne eivät vaikuta haitallisesti keskuksen kykyyn hoitaa suurin osa sen monivuotiseen työohjelmaan liittyvistä tehtävistä; kehottaa komissiota varmistamaan, että mahdolliset uudet kustannusten säästämiseen tähtäävät toimet eivät heikennä keskuksen valmiuksia hoitaa tehtäviään;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

4.  toteaa, että keskuksen johtokunta hyväksyi marraskuussa 2014 keskuksen petostentorjuntastrategian, jonka tavoitteena on varmistaa eturistiriitaongelmien asianmukainen käsittely ja kehittää petostentorjuntatoimia erityisesti ehkäisyn, havaitsemisen, valistamisen ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa tehtävän tiiviimmän yhteistyön avulla; panee merkille, että OLAFin unionin erillisvirastojen petostenvastaisille strategioille laatimien menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti keskus suoritti toiminnastaan petosriskin arvioinnin petosten arvioidun todennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten pohjalta;

5.  panee merkille, että keskus on ottanut käyttöön asiakirjarekisterin ja julkaissut sen verkkosivustollaan; toteaa, että keskuksen vuonna 2014 käyttöön ottamia eturistiriitojen ennaltaehkäisyä ja hallintaa koskevia toimintaperiaatteita tarkasteltiin uudelleen vuonna 2016 ja niitä täydennettiin siten, että sidonnaisuuksia koskevissa ilmoituksissa edellytetään olevan lisää tietoja ja keskuksen palveluksesta poistuville henkilöstön jäsenille asetettiin lisää velvoitteita;

6.  pitää huolestuttavana, että keskuksen johtokunnan jäseniltä ei edellytetä ansioluettelojen ja sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten asettamista julkisesti saataville, joten vain harvat niistä ovat keskuksen verkkosivustolla; kehottaa keskusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi, jotta voidaan varmistaa sen johdon tarvittava seuranta ja valvonta; toteaa, että keskuksen ylemmän johdon ryhmän ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on julkaistu verkkosivustolla;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen johtokunta hyväksyi joulukuussa 2016 omat sisäiset suuntaviivansa, jotka koskevat väärinkäytösten paljastamista; pyytää keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle väärinkäytösten paljastamista koskevien sääntöjen täytäntöönpanosta;

8.  panee huolestuneena merkille, ettei keskus ole toteuttanut erityisiä aloitteita luodakseen tai parantaakseen avoimuutta suhteissaan edunvalvojiin;

9.  kehottaa keskusta edelleen lisäämään henkilöstönsä tietämystä eturistiriitoja koskevista toimintaperiaatteista sekä jatkamaan valistustoimintaa ja sisällyttämään rehellisyyden ja avoimuuden pakolliseksi aiheeksi, jota käsitellään palvelukseenottomenettelyissä ja arviointikeskusteluissa;

Sisäiset tarkastukset

10.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus teki tietohallinnosta, tietotekniset aspektit mukaan luettuna, tarkastuksen, joka saatiin päätökseen vuonna 2015; panee tyytyväisenä merkille, että komission sisäisen tarkastuksen päätelmien mukaan keskuksen tiedonhallinta- ja valvontajärjestelmät ovat nykyiset olosuhteet huomioon ottaen vaikuttavia; toteaa lisäksi, että keskuksen on jatkettava tiedonhallintajärjestelmiensä kehittämistä, kun otetaan huomioon edessä olevat haasteet, kuten ennakoitu keskuksen käsittelemien tietojen merkittävä lisääntyminen;

Sisäinen valvonta

11.  ottaa huomioon, että keskuksen johtokunta on vuonna 2014 asetettujen uusien vaatimusten mukaisesti hyväksynyt sisäisen tarkastuksen yksikköä koskevat suunnitelmat vuosiksi 2015 ja 2016; ottaa huomioon, että suunnitelmien kolme tärkeintä toiminta-alaa ovat tarkastukset, neuvonantotehtävät ja yhteydenpito muihin tarkastajiin;

12.  toteaa, että sisäisen tarkastuksen yksikkö suoritti riskinarvioinnin, jota sovellettiin valittaessa edunsaajia, joille tehdään tarkastuksia paikan päällä, minkä vuoksi varmennettiin kolmea eri avustusta koskevat maksut, jotta voitiin varmistua esitettyjen henkilöstökulujen paikkansapitävyydestä ja luotettavuudesta; toteaa, että tämän uuden lokakuussa 2015 hyväksytyn toimintaperiaatteen nojalla vuonna 2016 tehtiin lisää tarkastuksia paikalla;

Viestintä

13.  panee merkille, että keskus toteutti vuonna 2015 tuotevalikoimaansa koskevan mittavan uudelleentarkastelun, jolla tuotevalikoimaa pyrittiin nykyaikaistamaan ja mukauttamaan tapaan, jolla keskuksen yleisö ottaa tietoa vastaan; toteaa lisäksi, että keskus on investoinut parempaan suunnitteluun, tietojen visuaalistamiseen ja infografiikkaan ja muokannut julkisuuskuvaansa sen mukaisesti ja että sosiaaliseen mediaan ja mediasuhteisiin on panostettu enemmän;

14.  korostaa, että keskuksen olisi edelleen edistettävä vuoropuhelua sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja sisällytettävä se painopisteiden ja toteutettavien toimintojen osaksi;

Muita huomautuksia

15.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että tarkastetuista hankintamenettelyistä kävi ilmi, että keskus teki puitesopimuksia yhden ainoan toimeksisaajan kanssa ja että näitä puitesopimuksia käytettiin erilaisiin palveluihin erityisten kiinteään hintaan perustuvien sopimusten perusteella; toteaa huolestuneena, että toimittaessa niin, että pyydetään puitesopimusten perusteella kiinteää hintatarjousta yhdeltä ainoalta toimeksisaajalta, hintakilpailu häviää ja riippuvuus kyseisestä toimeksisaajasta lisääntyy;

16.  panee merkille, että keskuksen mukaan satelliittikuvien tuotannon ja analysoinnin markkinoilla kilpailu on verrattain rajallista kyseisillä aloilla toimivien palveluntarjoajien pienen määrän ja hintojen vakauden ja yhteneväisyyden vuoksi; toteaa lisäksi, että toimitettavien palvelujen tekninen luonne ja vaikeusaste edellyttävät erityyppisen asiantuntemuksen yhdistämistä ja tähän näillä markkinoilla toimivat palveluntarjoajat pystyvät ainoastaan yhdistämällä voimavaransa yhteenliittymän muodossa; toteaa, että keskus on tietoisesti päättänyt tehdä puitesopimuksen yhden talouden toimijan kanssa tosiasioihin perustuvan markkinoiden arvioinnin pohjalta;

17.  panee merkille keskuksen toimet sukupuolijakaumaa koskevan tasapainon parantamiseksi alemmassa johdossa mutta pitää huolestuttavana, että ylemmässä johdossa sukupuolten epätasapaino on merkittävä; kehottaa keskusta korjaamaan tämän epätasapainon ja tiedottamaan tuloksista parlamentille mahdollisimman nopeasti;

18.  muistuttaa, että keskus on perustamisestaan lähtien toiminut yhdessä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkostonsa (EIONET) kanssa tietolähteenä niille, jotka osallistuvat unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikan sekä kestävää kehitystä koskevan politiikan laatimiseen, hyväksymiseen, täytäntöönpanoon ja arviointiin, sekä myös tietolähteenä suurelle yleisölle;

19.  pitää myönteisenä viidettä vuotuista kertomusta ympäristön tilasta (SOER 2015);

20.  panee merkille keskuksen tietojärjestelmien ja tiedonkulkuprosessien kehityksen ja toteaa niiden tukevan maita ja yrityksiä raportoinnissa ja tietojen laadun parantamisessa; toteaa tämän koskevan erityisesti uuden fluorikaasuja koskevan asetuksen mukaista muutettua ilmoitusmenettelyä sekä keskukselle komissiolta vuonna 2015 siirrettyä suuria polttolaitoksia koskevaa raportointia;

21.  pitää tärkeänä Euroopan ympäristökeskuksen ja sen EIONET-verkoston meneillään olevaa arviointia, jonka on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta voidaan paremmin arvioida, missä laajuudessa keskus on saavuttanut tavoitteensa ja hoitanut sen toimeksiannossa ja monivuotisessa toimintaohjelmassa vahvistetut tehtävät;

22.  suosittelee, että keskus kehittää vaikutusindikaattoreita, ja uskoo, että tällaiset vaikutusindikaattorit ovat keskeinen väline keskuksen tehokkuutta mitattaessa;

°

°  °

23.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. xxxkuuta 2017](12) antamaansa päätöslauselmaan.

1.2.2017

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2166(DEC))

Valmistelija: Giovanni La Via

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan ympäristökeskuksen kokonaismäärärahat vuonna 2015 olivat 49 200 000, mistä 36 309 240 euroa saatiin perusrahoituksena unionin yleisestä talousarviosta;

2.  muistuttaa, että virasto on perustamisestaan lähtenyt toiminut yhdessä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkostonsa (EIONET) kanssa tietolähteenä niille, jotka ovat osallisina kehittämässä, soveltamassa, täytäntöönpanemassa ja arvioimassa unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikkoja sekä kestävää kehitystä koskevia politiikkoja, sekä myös tietolähteenä suurelle yleisölle;

3.  toteaa, että keskus vähensi henkilöstöään unionin elimiä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti (5 prosentin vähennys vuosina 2013–2018); korostaa, että komissio katsoi keskuksen olevan täydessä toimintavalmiudessa, mikä merkitsi 5 prosentin lisävähennyksen tarvetta;

4.  pitää myönteisenä viidettä vuotuista kertomusta ympäristön tilasta (SOER 2015);

5.  panee merkille keskuksen tietojärjestelmien ja tiedonkulkuprosessien kehityksen ja toteaa niiden tukevan maita ja yrityksiä raportoinnissa ja tietojen laadun parantamisessa; toteaa tämän koskevan erityisesti uuden fluorikaasuja koskevan asetuksen mukaista muutettua ilmoitusmenettelyä sekä keskukselle komissiolta vuonna 2015 siirrettyä suuria polttolaitoksia koskevaa raportointia;

6.  kehottaa virastoa edelleen lisäämään henkilöstönsä tietämystä eturistiriitoja koskevasta politiikasta sekä jatkamaan valistustoimintaa ja sisällyttämään rehellisyyden ja avoimuuden pakolliseksi aiheeksi, jota käsitellään palvelukseenottomenettelyissä ja arviointikeskusteluissa;

7.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2015 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

8.  pitää tärkeänä Euroopan ympäristöviraston ja sen EIONET-verkoston meneillään olevaa arviointia, jonka on määrä valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta voidaan paremmin arvioida, missä laajuudessa virasto on saavuttanut tavoitteensa ja pannut täytäntöön sen toimeksiannossa ja monivuotisessa toimintaohjelmassa vahvistetut tehtävät;

9.  suosittelee, että virasto kehittää vaikutusindikaattoreita, ja uskoo, että tällaiset vaikutusindikaattorit ovat keskeinen väline viraston tehokkuutta mitattaessa;

10.  korostaa, että viraston olisi edelleen edistettävä vuoropuhelua sidosryhmien ja kansalaisten kanssa ja sisällytettävä se painopisteiden ja toteutettavien toimintojen osaksi;

11.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

57

11

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 87.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 87.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 87.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 87.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2. joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(-PROV)(2017)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö