Postupak : 2016/2166(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0085/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0085/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.35

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0166

IZVJEŠĆE     
PDF 617kWORD 59k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2016/2166(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2016/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015., kojemu su priloženi odgovori Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(4), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2016/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015., kojemu su priloženi odgovori Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 401/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o Europskoj agenciji za okoliš i Europskoj informacijskoj i promatračkoj mreži za okoliš(9), a posebno njezin članak 13.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2016/2166(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2017),

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Revizorskog suda br. 12/2015 naslovljeno „Način na koji agencije upotrebljavaju bespovratna sredstva nije uvijek primjeren ili dokazano djelotvoran”,

A.  budući da je prema financijskim izvještajima Europske agencije za okoliš („Agencija”) za financijsku godinu 2015. njezin konačni proračun iznosio 49 156 474 EUR, što je smanjenje od 6,50 % u odnosu na 2014.; budući da 74 % proračuna Agencije potječe iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

C.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  primjećuje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 99,36 %, a da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,5 %;

Obveze i prijenosi

2.  prima na znanje da je iznos prijenosa iz 2015. u 2016. bio 4 944 739 EUR, što predstavlja sličnu brojku u odnosu na prethodnu godinu; uviđa da se 57 % od iznosa koji je prenesen u glavu III. (rashodi poslovanja) odnosi na konačno plaćanje doprinosa europskim tematskim centrima za 2015. godinu, koji su trebali biti uplaćeni nakon podnošenja četvrtog tromjesečnog izvješća o napretku 2016. godine; napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

3.  prima na znanje činjenicu da je Agencija smanjila broj zaposlenika za 5 % u skladu s općim načelima utvrđenima u Međuinstitucionalnom sporazumu o proračunskoj disciplini(11); naglašava da je Komisija Agenciju klasificirala kao „agenciju s ustaljenim poslovanjem”, što podrazumijeva da se očekuje dodatno smanjenje od 5 %; pozdravlja činjenicu da je Agencija provela otpuštanja bez negativnog utjecaja na sposobnost da ostvari glavne dijelove višegodišnjeg programa rada; poziva Komisiju da zajamči da se mogućim daljnjim mjerama za smanjenje troškova ne ugrozi sposobnost Agencije da ispuni svoj mandat;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

4.  napominje da je Upravni odbor Agencije u studenom 2014. donio strategiju za borbu protiv prijevara u cilju jamčenja ispravnog postupanja u slučajevima sukoba interesa te osmišljavanja aktivnosti za borbu protiv prijevara, posebice uz pomoć sprečavanja, otkrivanja, podizanja svijesti i uže suradnje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF); prima na znanje da je u skladu s OLAF-ovom „Metodologijom i smjernicama za strategije za borbu protiv prijevara za decentralizirane agencije EU-a” Agencija provela procjenu rizika od prijevara u pogledu svojih aktivnosti na temelju procijenjene vjerojatnosti i mogućeg učinka prijevara;

5.  prima na znanje da je Agencija uspostavila registar dokumenata te je omogućila da mu se javno pristupi preko svoje internetske stranice; primjećuje da je tijekom 2016. godine politika Agencije o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa iz 2014. revidirana te je dopunjena dodatnim informacijama o izjavama o financijskim interesima i obvezama za članove osoblja koji napuštaju Agenciju;

6.  sa zabrinutošću primjećuje da se od članova Upravnog odbora Agencije nije zahtijevalo da objave svoje životopise i izjave o financijskim interesima, te da se slijedom toga svega nekoliko životopisa i izjava može naći na internetskim stranicama Agencije; poziva Agenciju da poduzme sve potrebne mjere da ispravi tu situaciju kako bi se zajamčili potrebni nadzor i kontrola nad njezinim rukovodstvom; primjećuje da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova višeg rukovodstva Agencije objavljeni na internetskim stranicama;

7.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Upravni odbor Agencije usvojio vlastite interne smjernice o zviždačima u prosincu 2016.; traži od Agencije da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o provedbi pravila o zviždačima;

8.  sa zabrinutošću primjećuje da Agencija nije poduzela konkretne inicijative kako bi se povećala transparentnost koja se odnosi na kontakte s lobistima;

9.  nadalje, potiče Agenciju da radi na podizanju svijesti svojeg osoblja o politici sukoba interesa, uz druge aktualne aktivnosti podizanja svijesti, te da pitanje integriteta i transparentnosti uvrsti kao obvezan element u postupak zapošljavanja i ocjene uspješnosti;

Unutarnje revizije

10.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije provela reviziju upravljanja podacima/informacijama, uključujući komponentu informacijskih tehnologija, koja je završila 2015. godine; sa zadovoljstvom primjećuje da su, prema zaključcima Službe za unutarnju reviziju, sustavi upravljanja i kontrole koje je Agencija uspostavila da bi podržala upravljanje podacima/informacijama učinkoviti u aktualnim okolnostima; nadalje primjećuje da bi Agencija, kako bi se suočila s nadolazećim izazovima kao što je očekivano značajno povećanje volumena podataka i informacija koje Agencija mora moći obraditi, trebala dodatno razraditi svoj sustav upravljanja podacima/informacijama;

Unutarnje kontrole

11.  prima na znanje činjenicu da je Upravni odbor Agencije, u skladu s novim zahtjevima iz 2014., odobrio planove Odjela za unutarnju reviziju za 2015. i 2016. godinu; napominje da ti planovi obuhvaćaju revizijske i savjetodavne zadatke te suradnju s drugim revizorima na trima glavnima područjima doprinosa;

12.  uviđa da je Odjel za unutarnju reviziju uveo procjenu rizika kako bi odabrao korisnike koji će biti podvrgnuti provjerama na licu mjesta, na temelju čega će se provjeriti isplate triju različitih vrsta bespovratnih sredstava kako bi se osigurala preciznost i pouzdanost troškova za zaposlene, za koje je zatražen povrat; primjećuje da su 2016. na temelju nove politike, koja je odobrena u listopadu 2015., provedene dodatne provjere na licu mjesta;

Komunikacija

13.  uviđa da je 2015. godine Agencija provela veliku reviziju svog portfelja proizvoda u cilju njegove modernizacije i prilagodbe načinu na koji publika apsorbira informacije; također primjećuje da je Agencija uložila u poboljšanje dizajna, vizualizacije podataka i infografike, da je u tu svrhu modernizirala svoj korporativni identitet te da se više usredotočila na društvene medije i odnose s medijima;

14.  ističe da bi Agencija i dalje trebala promicati dijalog s dionicima i građanima i učiniti ga dijelom prioriteta i planiranih aktivnosti;

Ostale primjedbe

15.  na temelju izvješća Revizorskoga suda prima na znanje da se revidiranim postupcima javne nabave pokazalo da je Agencija potpisala okvirne ugovore s jednim ugovarateljem koji su se kasnije koristili za razne usluge na temelju posebnih ugovora s fiksnim cijenama; sa zabrinutošću napominje da se traženjem ponude s fiksnom cijenom od jednog ugovaratelja u okviru tih ugovora neutralizira cjenovna konkurentnost te se povećava ovisnost o tom ugovaratelju;

16.  na temelju informacija Agencije napominje da je razina konkurencije na tržištu proizvodnje i analize satelitskih snimki relativno ograničena zbog malog broja pružatelja usluga u povezanim sektorima te zbog stabilnosti i usklađenosti cijena; nadalje primjećuje da tehnička priroda i složenost usluga koje je potrebno pružiti iziskuju kombinaciju raznih vrsta stručnog znanja koje pružatelji usluga koji djeluju na tom tržištu mogu pružiti samo kada se udruže u konzorcij; prima na znanje činjenicu da je Agencija svjesno odlučila da će dodijeliti okvirni ugovor jednom gospodarskom subjektu na temelju procjene konkretnih faktora povezanih s tim tržištem;

17.  prima na znanje da Agencija teži poboljšati rodnu ravnotežu među članovima nižeg rukovodstva, ali sa zabrinutošću primjećuje znatnu rodnu neravnotežu među članovima višeg rukovodstva; apelira na Agenciju da ispravi tu neravnotežu te da o rezultatima što prije obavijesti Parlament;

18.  podsjeća da je Agencija od svoga začetka zajedno sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (EIONET) djelovala kao izvor informacija za sudionike u razvoju, prilagodbi, provedbi i ocjenjivanju politika Unije o okolišu i klimi te politika održivog razvoja, pri čemu je služila i kao izvor informacija za opću javnost;

19.  pozdravlja objavljivanje petoga godišnjeg izvješća Agencije o stanju okoliša za 2015.;

20.  prima na znanje izradu informacijskoga sustava Agencije i procesa za upravljanje protokom podataka kako bi se zemlje i poduzeća poduprli poboljšanjem izvješćivanja o podacima i kvalitete podataka, posebno u pogledu izmijenjenoga sustava izvješćivanja u okviru nove Uredbe o fluoriranim plinovima te u pogledu izvješćivanja o velikim uređajima za loženje koje je Agencija preuzela od Komisije tijekom 2015.;

21.  podsjeća na važnost ocjenjivanja Europske agencije za okoliš i njezine mreže EIONET, koje je sada u tijeku i koje bi trebalo biti dovršeno krajem 2017., za bolju procjenu rezultata koje je Agencija dosad postigla i načina na koji je obavljala zadaće u okviru svojeg mandata i višegodišnjeg programa rada;

22.  preporučuje da Agencija razvije pokazatelje učinka i vjeruje da su ti pokazatelji učinka ključni alati za mjerenje učinkovitosti Agencije;

°

°  °

23.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](12) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

1.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2015.

(2016/2166(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  napominje da je 2015. ukupni proračun Europske agencije za okoliš („Agencija”) iznosio 49 200 000 EUR, od čega je 36 309 240 EUR bilo raspoloživo u osnovnim sredstvima iz općeg proračuna Europske unije;

2.  podsjeća da je Agencija od svoga začetka zajedno sa svojom Europskom informacijskom i promatračkom mrežom za okoliš (EIONET) djelovala kao izvor informacija za sudionike u razvoju, prilagodbi, provedbi i ocjenjivanju politika Unije o okolišu i klimi te politika održivog razvoja, pri čemu je služila i kao izvor informacija za opću javnost;

3.  prima na znanje da je Agencija smanjila broj zaposlenika u skladu s općim načelima utvrđenima za institucije Unije (smanjenje od 5 % u razdoblju od 2013. do 2018.); naglašava da je Komisija Agenciju klasificirala kao „agenciju s ustaljenim poslovanjem”, što podrazumijeva potrebu za smanjenje od dodatnih 5 %;

4.  pozdravlja objavljivanje petoga godišnjeg izvješća Agencije o stanju okoliša za 2015.;

5.  prima na znanje izradu informacijskoga sustava Agencije i procesa za upravljanje protokom podataka kako bi se države i poduzeća poduprli poboljšanjem izvješćivanja o podacima i kvalitete podataka, posebno u pogledu izmijenjenoga sustava izvješćivanja u okviru nove Uredbe o fluoriranim plinovima te u pogledu izvješćivanja o velikim uređajima za loženje koje je Agencija preuzela od Komisije tijekom 2015.;

6.  nadalje, potiče Agenciju da senzibilizira svoje osoblje o politici sukoba interesa, uz druge aktualne aktivnosti senzibiliziranja, te da pitanje integriteta i transparentnosti uvrsti kao obvezan element u postupak zapošljavanja i ocjene uspješnosti;

7.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud objavio da su transakcije na kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Agencije za financijsku godinu 2015. bile zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

8.  podsjeća na važnost ocjenjivanja Europske agencije za okoliš i njezine mreže EIONET, koje je sada u tijeku i koje bi trebalo biti dovršeno krajem 2017., za bolju procjenu rezultata koje je Agencija postigla i načina na koji je obavljala zadaće u okviru svojeg mandata i višegodišnjeg programa rada;

9.  preporučuje da Agencija razvije pokazatelje učinka i vjeruje da su ti pokazatelji učinka ključni alati za mjerenje učinkovitosti Agencije;

10.  ističe da bi Agencija i dalje trebala promicati dijalog s dionicima i građanima i učiniti ga dijelom prioriteta i planiranih aktivnosti;

11.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za okoliš da razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

57

11

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 87.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 87.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 87.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 87.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 126, 21.5.2009., str. 13.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Međuinstitucijski sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).

(12)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti