Procedūra : 2016/2166(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0085/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0085/2017

Debates :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsojumi :

PV 27/04/2017 - 5.35

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0166

ZIŅOJUMS     
PDF 765kWORD 53k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2166(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Inés Ayala Sender

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(4), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2017),

1.  sniedz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2016/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2015. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2017. gada 21. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2015. finanšu gada budžeta izpildi (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu(9), un jo īpaši tās 13. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2017),

1.  apstiprina Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2166(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2017),

–  ņemot vērā Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 12/2016 “Aģentūru dotāciju izlietojums: ne vienmēr atbilstīgs vai uzskatāmi efektīvs”,

A.  tā kā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) finanšu pārskatos ir norādīts, ka tās 2015. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 49 156 474, kas ir par 6,50 % mazāk nekā 2014. gadā; tā kā 74 % Aģentūras budžeta finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2015. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi;

C.  tā kā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras kontekstā budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi arī turpmāk stiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz darbības rezultātiem balstītas budžeta plānošanas koncepciju un cilvēkresursu labu pārvaldību,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2015. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,36 % un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 87,5 %;

Saistības un pārnestās apropriācijas

2.  pieņem zināšanai, ka pārnesumi no 2015. uz 2016. gadu bija EUR 4 944 739, t. i., līdzīga summa kā iepriekšējā gadā; norāda, ka no pārnesumiem III sadaļā (darbības izdevumi) 57 % attiecas uz Eiropas tematiskajiem centriem paredzētās 2015. gada iemaksas galīgo maksājumu, kas bija jāsamaksā pēc ceturtā ceturkšņa progresa ziņojuma iesniegšanas 2016. gadā; norāda, ka pārnesumi bieži vien var būt daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un īstenošanā, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

3.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra saskaņā ar Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu(11) noteiktajiem vispārējiem principiem par 5 % samazināja štata vietu skaitu; norāda, ka Komisija šo Aģentūru novērtēja kā optimālās attīstības gaitas aģentūru, kas nozīmē, ka gaidāms samazinājums vēl par 5 %; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir īstenojusi štatu samazināšanu, neradot negatīvu ietekmi uz spēju īstenot daudzgadu darba programmas galvenās daļas; aicina Komisiju nodrošināt, lai iespējamie turpmākie izmaksu taupīšanas pasākumi neapgrūtinātu Aģentūras spēju pildīt savas pilnvaras;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

4.  norāda, ka Aģentūras valde 2014. gada novembrī pieņēma stratēģiju krāpšanas apkarošanai, lai nodrošinātu pienācīgu rīcību interešu konflikta jautājumu risināšanai un izstrādātu krāpšanas apkarošanas pasākumus, jo īpaši saistībā ar novēršanu, atklāšanu, izpratnes veidošanu un ciešāku sadarbību ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF); pieņem zināšanai, ka saskaņā ar OLAF “Metodēm un norādēm par krāpšanas apkarošanas stratēģijām ES decentralizētajām aģentūrām” Aģentūra veica krāpšanas riska novērtējumu savām darbībām, balstoties uz novērtēto krāpšanas iespējamību un iespējamo ietekmi;

5.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra izveidoja dokumentu reģistru un darīja to publiski pieejamu tās tīmekļvietnē; konstatē, ka Aģentūras 2014. gada politika attiecībā uz interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību tika pārskatīta 2016. gada laikā un tajā tika pievienota papildu informācija par interešu deklarācijām un pienākumiem tiem darbiniekiem, kas atstāj Aģentūru;

6.  ar bažām norāda, ka Aģentūras valdes locekļiem nav izvirzīta prasība publiskot CV un interešu deklarācijas, tāpēc tikai daži šādi dokumenti ir atrodami tās tīmekļvietnē; aicina Aģentūru veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu šo situāciju un nodrošinātu nepieciešamo uzraudzību un kontroli pār tās vadību; norāda, ka augstākās vadības CV un interešu deklarācijas ir publicētas tīmekļvietnē;

7.  ar gandarījumu norāda, ka Aģentūras valde 2016. gada decembrī pieņēma savas iekšējās vadlīnijas par trauksmes celšanu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par to, kā tiek īstenoti tās noteikumi par trauksmes celšanu;

8.  ar bažām konstatē, ka Aģentūra nav īstenojusi konkrētas iniciatīvas, lai nodrošinātu vai palielinātu pārredzamību attiecībā uz kontaktiem ar lobistiem;

9.  mudina Aģentūru arī palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un snieguma novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

Iekšējā revīzija

10.  norāda, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2015. gadā pabeidza datu/informācijas pārvaldības revīziju, tostarp par IT jomu; ar gandarījumu norāda uz IAS secinājumiem, ka Aģentūras izveidotās pārvaldības un kontroles sistēmas datu/informācijas pārvaldības atbalstam pašreizējos apstākļos ir efektīvas; turklāt norāda, ka, lai risinātu jaunas problēmas, piemēram, paredzamo ievērojamo datu un informācijas apjoma pieaugumu, ar ko Aģentūrai ir jāspēj tikt galā, Aģentūrai vajadzētu turpināt attīstīt datu/informācijas pārvaldību;

Iekšējā kontrole

11.  norāda, ka saskaņā ar jaunajām 2014. gada prasībām Iekšējās revīzijas struktūras (IAC) 2015. un 2016. gada plānus apstiprināja Aģentūras valde; norāda, ka šie plāni kā trīs galvenos darbības virzienus ietver revīzijas uzdevumus, konsultatīvus uzdevumus un sadarbību ar citiem revidentiem;

12.  pieņem zināšanai, ka IAC izveidoja riska novērtējumu attiecībā uz saņēmēju atlasi verifikācijai uz vietas, kā rezultātā tika veikta maksājumu verifikācija trim dažādām dotācijām, lai nodrošinātu personāla deklarēto izmaksu precizitāti un ticamību; norāda, ka, pamatojoties uz 2015. gada oktobrī apstiprināto jauno politiku, 2016. gadā tika veiktas papildu verifikācijas uz vietas;

Komunikācija

13.  norāda, ka Aģentūra 2015. gadā būtiski pārskatīja savu produktu portfeli, lai to modernizētu un pielāgotos tam, kā tās auditorija uztver informāciju; turklāt norāda, ka Aģentūra investēja labākā dizainā, datu vizualizācijā un infografikās un atjaunināja savu korporatīvo identitāti šajā jomā, kā arī to, ka vairāk centienu tika īstenoti sociālos medijos un attiecībās ar plašsaziņas līdzekļiem;

14.  uzsver, ka Aģentūrai būtu jāturpina veicināt dialogu ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem un šis darbs būtu jāiekļauj starp prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem;

Citi komentāri

15.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka revidētās iepirkuma procedūras liecināja, ka Aģentūra parakstīja pamatlīgumus ar vienu līgumslēdzēju un tos izmantoja dažādiem pakalpojumiem saskaņā ar fiksētas cenas konkrētiem līgumiem; ar bažām norāda, ka, tā kā no viena līgumslēdzēja saskaņā ar šiem līgumiem tika prasīts fiksētas cenas piedāvājums, tika neitralizēta cenas konkurence un palielinājās atkarība no šā līgumslēdzēja;

16.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka satelītattēlu radīšanas un analīzes tirgus konkurences līmenis ir relatīvi ierobežots, jo attiecīgajās nozarēs darbojas maz pakalpojumu sniedzēju un noteiktās cenas ir stabilas un konsekventas; turklāt norāda, ka sniedzamo pakalpojumu tehniskā rakstura un sarežģītības dēļ ir nepieciešams dažāda veida īpašu zināšanu kopums un šajā tirgū strādājošie pakalpojumu sniedzēji tos var sniegt, tikai apvienojot savus spēkus konsorcijā; norāda, ka Aģentūra apzināti izvēlējās piešķirt pamatlīgumu vienam uzņēmumam un tas tika darīts, novērtējot konkrētus faktorus attiecīgajā tirgū;

17.  konstatē, ka Aģentūra cenšas uzlabot dzimumu līdzsvaru zemāka ranga vadībā, bet ar bažām norāda uz ievērojamu dzimumu nelīdzsvarotību tās augstākajā vadībā; mudina Aģentūru pēc iespējas drīzāk novērst šo nelīdzsvarotību un rezultātus paziņot Parlamentam;

18.  atgādina, ka kopš pašas izveides Aģentūra kopā ar Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET) ir kalpojusi kā informācijas avots tiem, kas izstrādā, pieņem, īsteno un novērtē Savienības vides un klimata politiku un ilgtspējīgas attīstības politiku, un tā ir kalpojusi arī kā informācijas avots sabiedrībai;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir publicējusi piekto gada ziņojumu par vides stāvokli (SOER 2015);

20.  pieņem zināšanai Aģentūras informācijas sistēmu un datu plūsmas pārvaldības procesu pilnveidošanu, lai atbalstītu valstis un uzņēmumus datu sniegšanā un to kvalitātes uzlabošanā, īpaši saistībā ar grozītajiem ziņošanas noteikumiem jaunajā Fluorēto gāzu regulā, kā arī saistībā ar ziņošanu par lielām sadedzināšanas iekārtām, kuru Aģentūra 2015. gadā pārņēma no Komisijas;

21.  atgādina, ka svarīga loma ir patlaban notiekošajam Eiropas Vides aģentūras un tās EIONET novērtējumam, kas jāpabeidz līdz 2017. gada beigām, lai labāk izvērtētu to, kādā mērā Aģentūra ir sasniegusi savus mērķus un veikusi uzdevumus, kuri noteikti tās pilnvarojumā un daudzgadu darba programmā;

22.  iesaka Aģentūrai izstrādāt ietekmes rādītājus un uzskata, ka šādi ietekmes rādītāji ir būtiski instrumenti, ar kuru palīdzību mērīt Aģentūras efektivitāti;

°

°  °

23.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2017. gada ...] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](12).

1.2.2017

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Vides aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2016/2166(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka 2015. gadā Eiropas Vides aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) kopējais budžets bija EUR 49 200 000 un ka EUR 36 309 240 no šīs summas bija no Eiropas Savienības vispārējā budžeta piešķirtais pamatfinansējums;

2.  atgādina, ka kopš pašas izveides Aģentūra kopā ar Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu (EIONET) ir kalpojusi kā informācijas avots tiem, kas izstrādā, pieņem, īsteno un novērtē Savienības vides un klimata politiku un ilgtspējīgas attīstības politiku, un tā ir kalpojusi arī kā informācijas avots sabiedrībai;

3.  pieņem zināšanai, ka Aģentūra samazināja darbinieku skaitu saskaņā ar Savienības iestādēm noteiktajiem vispārējajiem principiem (samazinājums par 5 % laikposmā no 2013. līdz 2018. gadam); uzsver, ka Komisija šo Aģentūru novērtēja kā optimālās attīstības gaitas aģentūru, kas nozīmē, ka jāveic samazinājums vēl par 5 %;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir publicējusi piekto gada ziņojumu par vides stāvokli (SOER 2015);

5.  pieņem zināšanai Aģentūras informācijas sistēmu un datu plūsmas pārvaldības procesu pilnveidošanu, lai atbalstītu valstis un uzņēmumus datu sniegšanā un to kvalitātes uzlabošanā, īpaši saistībā ar grozītajiem ziņošanas noteikumiem jaunajā Fluorēto gāzu regulā, kā arī saistībā ar ziņošanu par lielām sadedzināšanas iekārtām, kuru Aģentūra 2015. gadā pārņēma no Komisijas;

6.  mudina Aģentūru arī palielināt darbinieku izpratni par interešu konfliktu politiku līdztekus pašreizējiem izpratnes veidošanas pasākumiem un noteikt, ka darbā pieņemšanas procedūrās un snieguma novērtēšanā kā viens no izskatāmajiem jautājumiem obligāti ir jāiekļauj integritāte un pārredzamība;

7.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Aģentūras 2015. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

8.  atgādina, ka svarīga loma ir patlaban notiekošajam Eiropas Vides aģentūras un tās EIONET novērtējumam, kas jāpabeidz līdz 2017. gada beigām, lai labāk izvērtētu to, kādā mērā Aģentūra ir sasniegusi savus mērķus un veikusi uzdevumus, kuri noteikti tās pilnvarojumā un daudzgadu darba programmā;

9.  iesaka Aģentūrai izstrādāt ietekmes rādītājus un uzskata, ka šādi ietekmes rādītāji ir būtiski instrumenti, ar kuru palīdzību mērīt Aģentūras efektivitāti;

10.  uzsver, ka Aģentūrai būtu jāturpina veicināt dialogu ar ieinteresētajām personām un iedzīvotājiem un šis darbs būtu jāiekļauj starp prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem;

11.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

31.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

11

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

22.3.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 449, 1.12.2016., 87. lpp.

(2)

OV C 449, 1.12.2016., 87. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 449, 1.12.2016., 87. lpp.

(7)

OV C 449, 1.12.2016., 87. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

(12)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika