Procedura : 2016/2166(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0085/2017

Teksty złożone :

A8-0085/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.35

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0166

SPRAWOZDANIE     
PDF 695kWORD 58k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

(2016/2166(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

(2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(4), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

(2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska(9), w szczególności jego art. 13,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

(2016/2166(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0085/2017),

–  uwzględniając specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 12/2016 pt. „Agencje nie zawsze wykorzystują dotacje we właściwy i jednoznacznie skuteczny sposób”,

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 49 156 474 EUR, co stanowi spadek o 6,50 % w porównaniu z 2014 r.; mając na uwadze, że 74 % budżetu Agencji pochodzi z budżetu Unii;

B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

C.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi,

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,36 %, natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,5 %;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zwraca uwagę, że przeniesienia z 2015 r. na 2016 r. wyniosły 4 944 739 EUR, co stanowi kwotę porównywalną z poprzednim rokiem; stwierdza, że 57 % kwoty przeniesionej w tytule III (wydatki operacyjne) odnosi się do końcowej płatności składki na rzecz europejskich centrów tematycznych na rok 2015, która miała zostać zapłacona po przedstawieniu czwartego kwartalnego sprawozdania z postępów w 2016 r.; odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

3.  dostrzega fakt, że Agencja zredukowała zatrudnienie o 5 % zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej(11); podkreśla, że Komisja określiła Agencję jako „agencję działającą stabilnie”, co zakłada dodatkową redukcję na poziomie 5 %; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Agencja dokonała redukcji zatrudnienia bez negatywnego wpływu na zdolność do realizacji głównych części wieloletniego programu prac; wzywa Komisję i władzę budżetową do zapewnienia, aby dalsze potencjalne środki oszczędnościowe nie ograniczały zdolności agencji do wypełnienia jej mandatu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

4.  odnotowuje, że w listopadzie 2014 r. Zarząd Agencji przyjął strategię zwalczania nadużyć finansowych mającą na celu zapewnienie należytego rozwiązywania kwestii dotyczących konfliktów interesów oraz opracowanie środków walki z nadużyciami finansowymi, polegających przede wszystkim na prewencji, wykrywaniu, informowaniu i ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); zwraca uwagę, że zgodnie z przygotowanym przez OLAF dokumentem zatytułowanym „Metodologia i wytyczne dotyczące strategii zwalczania nadużyć finansowych w zdecentralizowanych agencjach UE” Agencja przeprowadziła ocenę swoich działań pod kątem ryzyka nadużyć finansowych z uwzględnieniem szacowanego prawdopodobieństwa wystąpienia takich nadużyć oraz ich ewentualnych skutków;

5.  odnotowuje, że Agencja stworzyła rejestr dokumentów oraz udostępniła go publicznie na swojej stronie internetowej; zauważa, że polityka Agencji z 2014 r. w sprawie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi została poddana przeglądowi w 2016 r. i uzupełniona o dodatkowe informacje dotyczące deklaracji o braku konfliktu interesów i obowiązków pracowników odchodzących z Agencji;

6.  z zaniepokojeniem zauważa, że członkowie Zarządu Agencji nie mają obowiązku podawania do wiadomości publicznej swoich życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów, w związku z czym na stronie internetowej można znaleźć jedynie kilka życiorysów i deklaracji; wzywa Agencję do podjęcia wszelkich środków koniecznych do zaradzenia tej sytuacji w celu zapewnienia niezbędnego nadzoru i kontroli nad zarządzaniem; zauważa, że na stronie internetowej Agencji opublikowane zostały życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów członków zespołu kierowniczego wyższego szczebla;

7.  z zadowoleniem zauważa, że Zarząd Agencji przyjął własne wewnętrzne wytyczne w zakresie informowania o nieprawidłowościach w grudniu 2016 r.; wzywa Agencję do powiadamiania organu udzielającego absolutorium o wdrażaniu przepisów dotyczących informowania o nieprawidłowościach;

8.  z zaniepokojeniem zauważa, że Agencja nie podjęła konkretnych inicjatyw mających na celu zapewnienie lub zwiększenie przejrzystości w zakresie kontaktów z lobbystami;

9.  zachęca Agencję do lepszego informowania swoich pracowników o polityce dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

Audyty wewnętrzne

10.  odnotowuje, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przeprowadziła audyt zarządzania danymi/informacjami obejmujący aspekty informatyczne, który został zakończony w 2015 r.; zauważa z satysfakcją, że zgodnie z wnioskami Służby Audytu Wewnętrznego systemy zarządzania i kontroli utworzone przez Agencję w celu wsparcia zarządzania danymi/informacjami są skuteczne w obecnych okolicznościach; zauważa ponadto, że Agencja powinna nadal udoskonalać zarządzanie danymi/informacjami w celu sprostania nadchodzącym wyzwaniom, takim jak oczekiwany znaczący wzrost ilości danych i informacji, które musi być w stanie obsługiwać;

Kontrole wewnętrzne

11.  uznaje fakt, że zgodnie z nowymi wymogami z 2014 r. plany jednostki audytu wewnętrznego na rok 2015 i 2016 zostały zatwierdzone przez Zarząd Agencji; zauważa, że zgodnie z planami trzy główne obszary działań to zadania kontrolne, zadania doradcze i współpraca z innymi audytorami;

12.  odnotowuje, że jednostka audytu wewnętrznego sporządziła ocenę ryzyka w celu wyboru podmiotów poddanych weryfikacji na miejscu, w której wyniku sprawdzono trzy różne dotacje w celu zapewnienia dokładności i rzetelności deklarowanych kosztów osobowych; zauważa, że na podstawie nowej polityki, zatwierdzonej w październiku 2015 r., w 2016 r. przeprowadzono kolejne weryfikacje na miejscu;

Komunikacja

13.  zauważa, że w 2015 r. Agencja przeprowadziła gruntowny przegląd portfela swoich produktów w celu modernizacji i dostosowania go do sposobu, w jaki jej odbiorcy przetwarzają informacje; zwraca również uwagę, że Agencja zainwestowała w lepszy projekt, wizualizację danych i infografikę oraz zaktualizowała w tym celu swoją tożsamość korporacyjną, a także włożyła więcej wysiłku w media społecznościowe i relacje z mediami;

14.  podkreśla, że Agencja powinna nadal wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami oraz uwzględnić go wśród priorytetów i działań, które mają być realizowane;

Inne uwagi

15.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że ze skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia wynika, iż Agencja podpisała umowy ramowe z jednym wykonawcą i na ich podstawie zlecała różne usługi w ramach szczegółowych umów na z góry ustalone kwoty; zauważa z zaniepokojeniem, że konsekwencją wymogu podania przez wykonawcę z góry ustalonej ceny w ramach tych umów było wyeliminowanie konkurencji cenowej i zwiększenie uzależnienia od jednego wykonawcy;

16.  odnotowuje na podstawie informacji od Agencji, że konkurencja na rynku produkcji i analizy obrazów satelitarnych jest stosunkowo ograniczona ze względu na małą liczbę usługodawców działających w powiązanych branżach oraz na stabilność i spójność obowiązujących cen; zauważa ponadto, że techniczny charakter i złożoność świadczonych usług wymagają połączenia wiedzy fachowej w różnych obszarach, które usługodawcy działający na tym rynku mogą zapewnić tylko poprzez połączenie sił i utworzenie konsorcjum; uznaje fakt, że Agencja dokonała świadomego wyboru, przyznając umowę ramową jednemu podmiotowi gospodarczemu, co wynikało z oceny konkretnych czynników związanych z przedmiotowym rynkiem;

17.  odnotowuje, że Agencja dąży do poprawy równowagi płci wśród personelu kierowniczego niższego szczebla, ale zauważa z zaniepokojeniem znaczny brak równowagi płci w składzie zespołu kierowniczego wyższego szczebla; apeluje do Agencji o skorygowanie tego braku równowagi oraz o jak najszybsze poinformowanie Parlamentu o wynikach podjętych działań;

18.  przypomina, że od czasu utworzenia Agencja, wraz z Europejską Siecią Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET), stanowi źródło informacji dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształtowanie, uchwalanie, wdrażanie i ocenę unijnych polityk w dziedzinie środowiska i klimatu oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także jest źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa;

19.  z zadowoleniem przyjmuje publikację piątego rocznego sprawozdania Agencji o stanie środowiska (SOER 2015);

20.  odnotowuje rozwój systemów informacyjnych Agencji i procesów zarządzania przepływem danych, które mają pomóc państwom i przedsiębiorstwom w sprawozdawczości i poprawić jakość danych, szczególnie w odniesieniu do zmienionego systemu sprawozdawczości na mocy nowego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej dużych obiektów energetycznego spalania, którą to sprawozdawczość Agencja przejęła od Komisji w 2015 r.;

21.  przypomina o znaczeniu trwającej „Oceny Europejskiej Agencji Środowiska i jej sieci EIONET”, która powinna być gotowa z końcem 2017 r., z myślą o lepszej ocenie stopnia, w jakim Agencja osiągnęła postawione przed nią cele i wykonała zadania określone w jej mandacie i wieloletnim programie prac;

22.  zaleca, aby Agencja opracowała wskaźniki oddziaływania, i uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowe narzędzia pomiaru efektywności Agencji;

°

°  °

23.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017 r.](12) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

1.2.2017

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2015

(2016/2166(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że w 2015 r. całkowity budżet Europejskiej Agencji Środowiska (zwanej dalej „Agencją”) wyniósł 49 200 000 EUR, z czego 36 309 240 EUR udostępniono w drodze podstawowego finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

2.  przypomina, że od czasu utworzenia Agencja, wraz z Europejską Siecią Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET), stanowi źródło informacji dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształtowanie, uchwalanie, wdrażanie i ocenę unijnych polityk w dziedzinie środowiska i klimatu oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także jest źródłem informacji dla ogółu społeczeństwa;

3.  odnotowuje, że Agencja zredukowała zatrudnienie zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi dla instytucji unijnych (redukcja personelu o 5 % w latach 2013–2018); podkreśla, że Komisja określiła Agencję jako „agencję działającą stabilnie”, co zakłada konieczność dodatkowej redukcji na poziomie 5 %;

4.  z zadowoleniem przyjmuje publikację piątego rocznego sprawozdania Agencji o stanie środowiska (SOER 2015);

5.  odnotowuje rozwój systemów informacyjnych Agencji i procesów zarządzania przepływem danych, które mają pomóc państwom i przedsiębiorstwom w sprawozdawczości i poprawić jakość danych, szczególnie w odniesieniu do zmienionego systemu sprawozdawczości na mocy nowego rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych oraz w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej dużych obiektów energetycznego spalania, którą to sprawozdawczość Agencja przejęła od Komisji w 2015 r.;

6.  zachęca Agencję do lepszego informowania swoich pracowników na temat polityki dotyczącej konfliktów interesów w ramach prowadzonych działań informacyjnych oraz do uwzględnienia rzetelności i przejrzystości jako elementów, które powinny być obowiązkowo omawiane podczas procedury rekrutacji i rozmów na temat wyników;

7.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy ogłosił, iż operacje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2015 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

8.  przypomina o znaczeniu przeprowadzanej „Oceny Europejskiej Agencji Środowiska i jej sieci EIONET”, która powinna być gotowa z końcem 2017 r., z myślą o lepszej ocenie stopnia, w jakim Agencja osiągnęła postawione przed nią cele i wykonała zadania określone w jej mandacie oraz w jej wieloletnim programie prac;

9.  zaleca, aby Agencja opracowała wskaźniki oddziaływania i uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowe narzędzia pomiaru efektywności Agencji;

10.  podkreśla, że Agencja powinna nadal wspierać dialog z zainteresowanymi stronami i obywatelami oraz uwzględnić go wśród priorytetów i działań, które mają być realizowane;

11.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

57

11

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 87.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 13.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności