Procedură : 2016/2166(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0085/2017

Texte depuse :

A8-0085/2017

Dezbateri :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Voturi :

PV 27/04/2017 - 5.35

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0166

RAPORT     
PDF 620kWORD 60k
29.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2166(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Inés Ayala Sender

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(4), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(5), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2017),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015

(2016/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsurile Agenției(6),

–  având în vedere declarația de asigurare(7) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(8), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenția Europeană de Mediu și Rețeaua europeană de informare și observare a mediului(9), în special articolul 13,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(10), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2017),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2166(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0085/2017),

–  având în vedere Raportul special al Curții de Conturi nr. 12/2016 intitulat „Utilizarea granturilor ca metodă de finanțare de către agenții nu este întotdeauna opțiunea cea mai adecvată, iar eficacitatea sa nu poate fi demonstrată în toate cazurile”,

A.  întrucât, potrivit situațiilor sale financiare, bugetul definitiv al Agenției Europene de Mediu (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2015 a fost de 49 156 474 EUR, ceea ce reprezintă o reducere de 6,50 % față de bugetul pe 2014; întrucât 74 % din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii;

B.  întrucât Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2015 (denumit în continuare „raportul Curții”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

C.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune subliniază că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin punerea în aplicare a principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna guvernanță a resurselor umane;

Gestiunea bugetară și financiară

1.  constată că, în decursul exercițiului financiar 2015, eforturile de monitorizare a bugetului au condus la o rată de execuție bugetară de 99,36 % și că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 87,5 %;

Credite de angajament și reportări

2.  ia act de faptul că reportările din 2015 în 2016 au fost de 4 944 739 EUR, valoare similară celei din anul precedent; ia act de faptul că din suma reportată la Titlul III (cheltuieli operaționale), 57 % reprezintă plata finală a contribuției pentru 2015 către centrele tematice europene care urma să fie plătită după prezentarea în 2016 a celui de-al 4-lea raport trimestrial intermediar; constată că reportările pot fi adesea justificate parțial sau în totalitate de natura multianuală a programelor operaționale ale agențiilor și nu indică neapărat deficiențe în planificarea și execuția bugetului și nici nu contravin întotdeauna principiului bugetar al anualității, mai ales dacă sunt prevăzute din timp de Agenție și comunicate Curții;

Procedurile de achiziții publice și de recrutare

3.  constată că Agenția a redus numărul de posturi cu 5 %, în conformitate cu principiile prevăzute de Acordul Interinstituțional privind disciplina bugetară(11); subliniază că Comisia a clasificat Agenția drept „agenție cu viteză de croazieră”, ceea ce înseamnă că se așteaptă o reducere suplimentară de 5 %; salută faptul că Agenția a pus în aplicare reducerile de personal fără a afecta negativ capacitatea sa de a duce la capăt principalele componente ale programului său multianual de lucru; invită Comisia să garanteze că potențialele măsuri suplimentare de reducere a costurilor nu afectează capacitatea Agenției de a-și îndeplini mandatul;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

4.  remarcă faptul că strategia antifraudă a Agenției a fost adoptată de Consiliul său de administrație în noiembrie 2014, cu scopul de a garanta gestionarea corespunzătoare a problemelor legate de conflictele de interese și de a dezvolta activități antifraudă, în special prin prevenire, detectare, sensibilizare și cooperarea mai strânsă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF); ia act de faptul că, în conformitate cu „Metodologia și orientările pentru strategii antifraudă pentru agențiile decentralizate ale UE” emise de OLAF, Agenția a efectuat o evaluare a riscului de fraudă în ceea ce privește activitățile sale, pe baza probabilității estimate și a posibilului impact al fraudei;

5.  ia act de faptul că Agenția a întocmit un registru de documente și acesta este accesibil public pe pagina sa de internet; observă că politica din 2014 a Agenției privind prevenirea și gestionarea conflictelor de interese a fost revizuită în 2016 și a fost completată cu informații suplimentare despre declarațiile de interese și obligațiile membrilor personalului care părăsesc Agenția;

6.  constată cu îngrijorare că membrii Consiliului de administrație al Agenției nu sunt obligați să își publice CV-urile și declarațiile de interese, astfel că numai câteva pot fi găsite pe pagina de internet a acesteia; invită Agenția să ia toate măsurile necesare pentru a remedia această situație și pentru a asigura supravegherea necesară și controlul asupra personalului său de conducere; constată că CV-urile și declarațiile de interese ale echipei de conducere de rang superior sunt publicate pe pagina de internet;

7.  constată cu satisfacție că Consiliul de administrație al Agenției a adoptat propriile orientări interne privind semnalarea de nereguli în decembrie 2016; solicită Agenției să prezinte autorității care acordă descărcarea de gestiune un raport referitor la punerea în aplicare a normelor sale privind semnalarea de nereguli;

8.  constată cu îngrijorare că Agenția nu a luat inițiative specifice pentru a crea sau mări transparența în ceea ce privește contactele cu lobbyiștii;

9.  încurajează în plus Agenția să desfășoare în rândul personalului său acțiuni de sensibilizare, în paralel cu cele aflate în curs, cu privire la politica privind conflictele de interese, și să includă integritatea și transparența printre elementele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

Auditurile interne

10.  constată că Serviciul de Audit Intern (IAS) al Comisiei a realizat un audit privind gestionarea datelor/informațiilor, incluzând și o componentă TI, și acesta a fost finalizat în 2015; constată cu satisfacție că, potrivit concluziilor IAS, sistemele de gestionare și de control create de Agenție pentru a sprijini gestionarea datelor/informațiilor sunt eficace în circumstanțele actuale; remarcă, totodată, că pentru a face față viitoarelor provocări, cum ar fi creșterea semnificativă preconizată a volumului de date și de informații pe care Agenția va trebui să le poată prelucra, Agenția ar trebui să își dezvolte în continuare gestionarea datelor/informațiilor;

Controalele interne

11.  ia act de faptul că, potrivit noilor cerințe din 2014, planurile privind structurile de audit intern (IAC) pentru 2015 și 2016 au fost aprobate de Consiliul de administrație al Agenției; ia act de faptul că planurile includ misiunile de audit, sarcinile consultative și menținerea contactului cu alți auditori ca cele trei domenii principale de contribuție;

12.  ia act de faptul că IAC au stabilit o evaluare a riscurilor pentru a selecta beneficiarii unde să se efectueze verificări la fața locului, rezultând o verificare a plăților pentru trei granturi diferite pentru a asigura exactitatea și fiabilitatea costurilor cu personalul a căror rambursare a fost solicitată; observă că pe baza noii politici, aprobate în octombrie 2015, au fost efectuate și alte verificări la fața locului în 2016;

Comunicare

13.  ia act de faptul că Agenția a efectuat în 2015 o revizuire majoră a portofoliului său de produse în scopul modernizării acestuia și a adaptării sale la modul în care publicul procesează informația; constată, de asemenea, că Agenția a investit în îmbunătățirea designului, a vizualizării datelor și a graficelor informative și și-a actualizat identitatea corporativă și, totodată, a depus eforturi suplimentare în domeniul rețelelor de socializare și al relațiilor cu mass-media;

14.  subliniază că Agenția ar trebui să continue promovarea dialogului cu părțile interesate și cu cetățenii, încorporându-l în prioritățile și activitățile care urmează să fie implementate;

Alte observații

15.  ia act, din informațiile furnizate de Curte, de faptul că în urma auditului procedurilor de achiziții s-a constatat că Agenția a semnat mai multe contracte-cadru cu același contractant, contracte care au fost utilizate pentru diferite servicii prestate în cadrul unor contracte specifice bazate pe prețuri fixe; remarcă cu îngrijorare faptul că, în urma solicitării unei oferte bazate pe prețuri fixe de la un contractant unic în cadrul acestor contracte, concurența prin intermediul prețului a fost neutralizată și dependența de contractantul respectiv a fost sporită;

16.  ia act, din informațiile furnizate de Agenție, că nivelul de concurență de pe piața producției și analizei de imagini de satelit este relativ limitat deoarece există un număr mic de furnizori de servicii care operează în sectoarele conexe și se aplică prețuri fixe și coerente; constată, în plus, că caracterul tehnic și complex al serviciilor care trebuie furnizate necesită combinarea diferitelor tipuri de expertiză, ceea ce furnizorii de servicii care operează pe această piață nu pot oferi decât dacă își reunesc forțele în cadrul unui consorțiu; ia act de faptul că Agenția a făcut o alegere conștientă de a acorda un contract-cadru unui singur operator economic și aceasta a fost rezultatul evaluării unor factori tangibili de pe piața aferentă;

17.  ia act de faptul că Agenția își dă silința să asigure un echilibru de gen mai bun la nivelul conducerii de rang inferior, însă constată cu îngrijorare existența unui dezechilibru de gen semnificativ în echipa de conducere de rang superior; îndeamnă Agenția să remedieze acest dezechilibru și să comunice rezultatele Parlamentului cât mai rapid posibil;

18.  reamintește că încă de la înființare Agenția, împreună cu Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (EIONET) a fost o sursă de informații pentru cei implicați în elaborarea, adoptarea, implementarea și evaluarea politicilor Uniunii în domeniul mediului și climei, precum și a politicilor de dezvoltare durabilă, fiind și o sursă de informații pentru publicul larg;

19.  salută publicarea celui de-al cincilea Raport anual al Agenției privind starea mediului (SOER 2015);

20.  ia act de elaborarea unor sisteme de informații ale Agenției și procese de gestionare a fluxului de date pentru a sprijini țările și întreprinderile cu raportarea și îmbunătățirea calității datelor, în special în ceea ce privește regimul de raportare modificat în cadrul noului regulament privind gazele fluorurate (gaz fluorurat cu efect de seră), precum și cu privire la raportarea privind instalațiile de ardere de dimensiuni mari (IADM), care au fost preluate de Agenție de la Comisie în 2015;

21.  reamintește cât este de importantă „Evaluarea Agenției europene de mediu și a rețelei EIONET a acesteia”, aflată în curs de derulare și care trebuie finalizată până la sfârșitul lui 2017, pentru a evalua mai bine în ce măsură Agenția și-a îndeplinit obiectivele și sarcinile prevăzute în mandatul său și în programul său de lucru multianual;

22.  recomandă Agenției să dezvolte indicatori de impact, având convingerea că aceștia reprezintă instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea Agenției;

°

°  °

23.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din [xx xxxx 2017](12) [referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor].

1.2.2017

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Mediu aferent exercițiului financiar 2015

(2016/2166(DEC))

Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că, în 2015, bugetul total al Agenției Europene de Mediu (denumită în continuare „Agenția”) a fost de 49 200 000 EUR, din care 36 309 240 EUR au fost puși la dispoziție prin finanțarea de bază de la bugetul general al Uniunii Europene;

2.  reamintește că încă de la înființare Agenția, împreună cu Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (EIONET) a fost o sursă de informații pentru cei implicați în elaborarea, adoptarea, implementarea și evaluarea politicilor Uniunii în domeniul mediului și climei, precum și a politicilor de dezvoltare durabilă, fiind și o sursă de informații pentru publicul larg;

3.  ia act de faptul că Agenția a redus numărul de posturi în conformitate cu principiile generale stabilite pentru instituțiile Uniunii (o reducere de 5 % în perioada 2013-2018); subliniază că Comisia a clasificat Agenția drept „agenție cu viteză de croazieră”, ceea ce implică necesitatea unei reduceri suplimentare de 5 %;

4.  salută publicarea celui de-al cincilea Raport anual al Agenției privind starea mediului (SOER 2015);

5.  ia act de elaborarea unor sisteme de informații ale Agenției și procese de gestionare a fluxului de date pentru a sprijini țările și întreprinderile cu raportarea și îmbunătățirea calității datelor, în special în ceea ce privește regimul de raportare modificat în cadrul noului regulament privind gazele fluorurate (gaz fluorurat cu efect de seră), precum și cu privire la raportarea privind instalațiile de ardere de dimensiuni mari (IADM), care au fost preluate de Agenție de la Comisie în 2015;

6.  încurajează în plus Agenția să desfășoare în rândul personalului său acțiuni de sensibilizare, în paralel cu cele aflate în curs, cu privire la politica privind conflictele de interese, și să includă integritatea și transparența printre elementele obligatorii de luat în discuție în cadrul procedurilor de recrutare și de evaluare a performanțelor;

7.  salută constatarea Curții de Conturi referitoare la legalitatea și regularitatea, sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2015;

8.  reamintește cât este de importantă „Evaluarea Agenției europene de mediu și a rețelei EIONET a acesteia”, aflată în curs de derulare și care trebuie finalizată până la sfârșitul lui 2017, pentru a evalua mai bine în ce măsură Agenția și-a îndeplinit obiectivele și sarcinile prevăzute în mandatul său și în programul său de lucru multianual;

9.  recomandă Agenției să dezvolte indicatori de impact, având convingerea că aceștia reprezintă instrumente esențiale pentru a măsura eficacitatea Agenției;

10.  subliniază că Agenția ar trebui să continue promovarea dialogului cu părțile interesate și cu cetățenii, încorporându-l în prioritățile și activitățile care urmează să fie implementate;

11.  recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției Europene pentru Mediu descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2015.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

57

11

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

22.3.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 449, 1.12.2016, p. 87.

(2)

JO C 449, 1.12.2016, p. 87.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(5)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(6)

JO C 449, 1.12.2016, p. 87.

(7)

JO C 449, 1.12.2016, p. 87.

(8)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(9)

JO L 126, 21.5.2009, p. 13.

(10)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(11)

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

(12)

Texte adoptate la această dată, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

Notă juridică - Politica de confidențialitate