SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

28.3.2017 - (2016/2166(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender

Postup : 2016/2166(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0085/2017
Predkladané texty :
A8-0085/2017
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti[4], a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[5], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry[6],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[7] vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0052/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[8], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti[9], a najmä na jeho článok 13,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[10], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2166(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0085/2017),

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 12/2016 „Používanie grantov agentúrami: nie vždy vhodné ani preukázateľne účinné“,

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2015 sumu 49 156 474 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2014 zníženie o 6,50 %; keďže 74 % rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry za rok 2015 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

C.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a prostredníctvom koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

Rozpočet a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2015 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,36 % a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 87,5 %;

Záväzky a prenosy

2.  berie na vedomie, že z roku 2015 do roku 2016 boli prenesené prostriedky vo výške 4 944 739 EUR, čo je podobná úroveň ako v predchádzajúcom roku; poznamenáva, že zo sumy prenesenej v hlave III (operačné výdavky) sa 57 % týka konečnej platby príspevku pre európske tematické strediská za rok 2015, ktorý mal byť vyplatený po predložení štvrťročnej správy o pokroku v roku 2016; poznamenáva, že prenosy možno často čiastočne alebo v plnej miere odôvodniť viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

3.  berie na vedomie informáciu, že agentúra znížila počet svojich zamestnancov o 5 % v súlade so zásadami stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne[11]; poznamenáva, že Komisia agentúru klasifikovala ako naplno fungujúcu agentúru, z čoho vyplýva potreba zníženia o ďalších 5 %; víta skutočnosť, že agentúra znížila počet zamestnancov bez toho, aby to malo negatívny účinok na schopnosť agentúry plniť hlavné časti viacročného pracovného programu; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prípadné ďalšie opatrenia na úsporu nákladov neobmedzia schopnosť agentúry plniť svoj mandát;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

4.  konštatuje, že správna rada agentúry v novembri 2014 prijala stratégiu boja proti podvodom s cieľom zabezpečiť riadny priebeh riešenia otázok v oblasti konfliktu záujmov a rozvíjať činnosti zamerané proti podvodom, a to najmä prevenciou, odhaľovaním, zvyšovaním informovanosti a užšou spoluprácou s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF); berie na vedomie, že podľa metodiky a usmernení pre stratégie boja proti podvodom decentralizovaných agentúr EÚ vypracovaných úradom OLAF agentúra uskutočnila posúdenie rizika podvodu vo svojej činnosti na základe odhadovanej pravdepodobnosti a možného vplyvu podvodov;

5.  berie na vedomie, že agentúra zriadila register dokumentov a sprístupnila ho verejnosti na svojej webstránke; konštatuje, že politika prevencie a riešenia konfliktov záujmov agentúry z roku 2014 bola v priebehu roka 2016 zrevidovaná a doplnená o dodatočné informácie o vyhláseniach o záujmoch a povinnostiach pre zamestnancov opúšťajúcich agentúru;

6.  so znepokojením konštatuje, že od členov správnej rady agentúry sa nevyžaduje, aby zverejnili svoje životopisy a vyhlásenia o záujmoch, v dôsledku čoho je ich na webstránke len niekoľko; vyzýva agentúru, aby prijala všetky opatrenia potrebné na nápravu tejto situácie a zabezpečila potrebný dohľad a kontrolu nad riadením agentúry; konštatuje, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch vyššieho manažmentu agentúry sú zverejnené na jej webstránke;

7.  s uspokojením konštatuje, že správna rada agentúry v decembri 2016 prijala svoje vlastné interné usmernenia o oznamovaní protispoločenskej činnosti; žiada agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o plnení predpisov týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

8.  so znepokojením konštatuje, že agentúra nepodnikla žiadne konkrétne iniciatívy s cieľom zvýšiť transparentnosť v súvislosti s kontaktmi s lobistami;

9.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti viac informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

Vnútorné audity

10.  berie na vedomie, že Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal audit riadenia údajov a informácií vrátane zložky IT, ktorý dokončil v roku 2015; s uspokojením konštatuje, že podľa záverov IAS sú systémy riadenia a kontroly zriadené agentúrou na podporu riadenia údajov a informácií v súčasnej situácii účinným nástrojom; dodáva tiež, že agentúra by s cieľom čeliť nadchádzajúcim výzvam, ako je očakávané výrazné zvýšenie objemu údajov a informácií, ktoré musí byť schopná spracovať, mala ďalej rozvíjať svoje riadenie údajov a informácií;

Vnútorné kontroly

11.  berie na vedomie, že podľa nových požiadaviek z roku 2014 správna rada agentúry schválila plány oddelenia vnútorného auditu (IAC) na roky 2015 a 2016; poznamenáva, že plány zahŕňajú úlohy auditu, poradné úlohy a spojenie s inými audítormi, ako hlavné oblasti príspevkov;

12.  berie na vedomie, že IAC zaviedlo posúdenie rizika na účely výberu príjemcov, u ktorých malo prebehnúť overovanie na mieste, čo viedlo k overeniu platieb na tri rôzne granty s cieľom zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť vykázaných nákladov na zamestnancov; konštatuje, že na základe novej politiky schválenej v októbri 2015 sa v roku 2016 uskutočnili ďalšie overovania na mieste;

Komunikácia

13.  konštatuje, že agentúra v roku 2015 uskutočnila rozsiahlu revíziu svojho produktového portfólia s cieľom modernizovať a prispôsobiť ho spôsobu, akým publikum spracúva informácie; poznamenáva tiež, že agentúra investovala do lepšieho dizajnu, zobrazovania údajov a infografiky a aktualizovala na tento účel svoju podnikovú identitu, ako aj to, že väčšie úsilie venovala sociálnym médiám a vzťahom s médiami;

14.  zdôrazňuje, že agentúra by mala aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a s občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

Ďalšie pripomienky

15.  berie na vedomie, že podľa správy Dvora audítorov z postupov obstarávania vyplynulo, že agentúra podpísala rámcové zmluvy s jediným dodávateľom, ktoré sa používajú na rôzne služby v rámci zmlúv s pevne stanovenými cenami; so znepokojením konštatuje, že v dôsledku požadovania cenovej ponuky s pevne stanovenou cenou od jediného dodávateľa v rámci týchto zmlúv sa neutralizuje cenová súťaž a zvyšuje závislosť od dodávateľa;

16.  berie na vedomie informáciu agentúry, že súťaž na úzkom trhu s výrobou a analýzou satelitných snímok je dosť nízka, keďže v súvisiacich sektoroch pôsobí len málo poskytovateľov služieb a ceny sú jednotné a stabilné; poznamenáva tiež, že technická povaha a zložitosť poskytovaných služieb si vyžadujú kombináciu rôznych druhov špecializácií, čo je možné splniť len vtedy, ak sa poskytovatelia služieb pôsobiaci v tomto sektore spoja do konzorcia; berie na vedomie, že agentúra sa vedome rozhodla uzavrieť rámcovú zmluvu len s jedným hospodárskym subjektom, pričom toto rozhodnutie bolo výsledkom posúdenia reálnych faktorov na súvisiacom trhu;

17.  berie na vedomie, že agentúra sa snaží zlepšiť rodovú rovnováhu v nižšom manažmente, ale so znepokojením vníma značnú rodovú nerovnováhu v jej vyššom manažmente; žiada agentúru, aby túto nerovnováhu napravila a aby Parlament čo najskôr oboznámila s výsledným stavom;

18.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu s Európskou environmentálnou informačnou a pozorovateľskou sieťou (EIONET) zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

19.  víta zverejnenie piatej výročnej správy agentúry o stave životného prostredia (SOER 2015);

20.  berie na vedomie vývoj informačných systémov a procesov riadenia toku údajov agentúry s cieľom podporovať krajiny a spoločnosti podávaním správ a zlepšením kvality údajov, najmä pokiaľ ide o zmenený systém podávania správ na základe nového nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny), a tiež pokiaľ ide o podávanie správ o veľkých spaľovacích zariadeniach, ktoré prevzala agentúra od Komisie v roku 2015;

21.  pripomína dôležitosť prebiehajúceho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry a jej siete EIONET, ktoré sa má vypracovať do konca roka 2017, aby bolo možné lepšie posúdiť, do akej miery agentúra dosiahla svoje ciele a vykonala úlohy stanovené vo svojom mandáte a vo svojom viacročnom pracovnom programe;

22.  odporúča agentúre, aby vypracovala ukazovatele vplyvu, a domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu sú dôležitým nástrojom na meranie účinnosti agentúry;

°

°  °

23.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2017][12] [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].).

1.2.2017

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2015

(2016/2166(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2015 bol celkový rozpočet Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „agentúra“) 49 200 000 EUR, z čoho 36 309 240 EUR bolo poskytnutých prostredníctvom základného financovania zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

2.  pripomína, že agentúra je od svojho založenia spolu s Európskou environmentálnou informačnou a pozorovateľskou sieťou (EIONET) zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na rozvoji, prijímaní, vykonávaní a posudzovaní politík Únie v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ako aj politík trvalo udržateľného rozvoja, a je tiež zdrojom informácií pre širokú verejnosť;

3.  berie na vedomie, že agentúra znížila počet zamestnancov v súlade so všeobecnými zásadami pre inštitúcie Únie (zníženie o 5 % v období 2013 – 2018); zdôrazňuje, že Komisia agentúru klasifikovala ako naplno fungujúcu agentúru, z čoho vyplýva potreba ďalšieho zníženia o 5 %;

4.  víta zverejnenie piatej výročnej správy agentúry o stave životného prostredia (SOER 2015);

5.  berie na vedomie vývoj informačných systémov a procesov riadenia toku údajov agentúry s cieľom podporovať krajiny a spoločnosti podávaním správ a zlepšením kvality údajov, najmä pokiaľ ide o zmenený systém podávania správ na základe nového nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny), a tiež pokiaľ ide o podávanie správ o veľkých spaľovacích zariadeniach, ktoré prevzala agentúra od Komisie v roku 2015;

6.  nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinného bodu diskusie v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti viac informovala o politike v oblasti konfliktu záujmov;

7.  víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2015 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

8.  pripomína dôležitosť prebiehajúceho hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry a jej siete EIONET, ktoré sa má vypracovať do konca roka 2017, aby bolo možné lepšie posúdiť, do akej miery agentúra dosiahla svoje ciele a vykonala úlohy stanovené vo svojom mandáte a vo svojom viacročnom pracovnom programe;

9.  odporúča agentúre, aby vypracovala ukazovatele vplyvu, a domnieva sa, že takéto ukazovatele vplyvu sú dôležitým nástrojom na meranie účinnosti agentúry;

10.  zdôrazňuje, že agentúra by mala aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými stranami a s občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať;

11.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej environmentálnej agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

57

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

 • [1]  Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [6]  Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 449, 1.12.2016, s. 87.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [11]  Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).
 • [12]  Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].