Förfarande : 2016/2166(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0085/2017

Ingivna texter :

A8-0085/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.35

Antagna texter :

P8_TA(2017)0166

BETÄNKANDE     
PDF 299kWORD 57k
28.3.2017
PE 593.880v02-00 A8-0085/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2016/2166(DEC)

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0052/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8‑0052/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(9), särskilt artikel 13,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2016/2166(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2017).

–  med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 12/2016 ”Byråernas finansiering med hjälp av bidrag är inte alltid det bästa valet och man har inte kunnat visa att den finansierade verksamheten är ändamålsenlig”, och av följande skäl:

A.  Enligt årsredovisningen uppgick den slutliga budgeten för Europeiska miljöbyrån (byrån) för budgetåret 2015 till 49 156 474 EUR, vilket innebar en minskning med 6,5 % jämfört med 2014. 74 % av byråns budget kommer från unionsbudgeten.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om Europeiska miljöbyråns årsredovisning för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper för budgetåret 2015 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att ansträngningarna att övervaka budgeten under budgetåret 2015 ledde till en budgetgenomförandegrad på 99,36 % och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena uppgick till 87,5 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

2.  Europaparlamentet noterar att överföringarna från 2015 till 2016 uppgår till 4 944 739 EUR, vilket är ungefär samma belopp som föregående år. Av det belopp som förts över i avdelning III (driftsutgifter) avsåg 57 % den slutliga betalningen av 2015 års bidrag till de europeiska ämnescentrumen som skulle betalas efter att den fjärde kvartalsvisa lägesrapporten presenterats 2016. Parlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

3.  Europaparlamentet noterar att byrån minskade sin personalstyrka med 5 %, vilket var i linje med den generella principen som lagts fast i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin(11). Kommissionen klassificerade byrån som ”byrå som är i full verksamhet”, vilket innebär att en ytterligare minskning med 5 % förväntas. Parlamentet välkomnar att byrån genomförde nedskärningarna utan att det inverkade negativt på dess förmåga att genomföra huvuddelen av sitt fleråriga arbetsprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att andra potentiella kostnadsbesparande åtgärder inte hindrar byrån från att uppfylla sitt mandat.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

4.  Europaparlamentet noterar att byråns strategi mot bedrägerier antogs av dess styrelse i november 2014, med syftet att säkerställa en korrekt behandling av intressekonflikter och att utveckla åtgärder mot bedrägerier, särskilt genom förebyggande, upptäckt, ökad medvetenhet och närmare samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Parlamentet noterar att byrån, i linje med Olafs Methodology and guidance for anti-fraud strategies for EU decentralised Agencies, genomförde en bedrägeririskutvärdering av sin verksamhet baserad på den bedömda sannolikheten för och de eventuella effekterna av bedrägerier.

5.  Europaparlamentet noterar att byrån etablerade ett dokumentregister och gjorde detta tillgängligt för allmänheten via sin webbplats. Byråns policy från 2014 rörande förebyggande och hantering av intressekonflikter sågs över under 2016 och kompletterades med ytterligare information om intresseförklaringar och skyldigheter för anställda som lämnar byrån.

6.  Europaparlamentet noterar med oro att byråns styrelsemedlemmar inte är skyldiga att offentliggöra sina meritförteckningar och intresseförklaringar, och att således endast några få finns att tillgå på byråns webbplats. Byrån uppmanas att vidta de åtgärder som krävs för att rätta till denna situation och att garantera den nödvändiga tillsynen och kontrollen av de personer som är verksamma på chefs- och styrelsenivå. Parlamentet noterar att de högsta chefernas meritförteckningar och intresseförklaringar är offentliggjorda på webbplatsen.

7.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byråns styrelse antog sina egna interna riktlinjer för visselblåsning i december 2016. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om införandet av sina regler för visselblåsning.

8.  Europaparlamentet noterar med oro att byrån inte har vidtagit särskilda initiativ för att skapa eller förbättra transparensen avseende kontakterna med lobbyister.

9.  Europaparlamentet uppmanar vidare byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

Internrevision

10.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en granskning av data/informationshanteringen, inklusive en it-komponent, som avslutades 2015. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att, enligt IAS slutsatser, de styr- och kontrollsystem som byrån har inrättat för att stödja data/informationshanteringen är effektiva under nuvarande förhållanden. Parlamentet noterar dessutom att byrån ytterligare bör utveckla sin data/informationshantering för att kunna möta kommande utmaningar, t.ex. den förväntade ökningen av data- och informationsvolymen som byrån måste kunna hantera.

Interna kontroller

11.  Europaparlamentet uppskattar att internrevisionsfunktionens (IAC) planer för 2015 och 2016 har godkänts av byråns styrelse, i enlighet med de nya kraven från 2014. Parlamentet noterar att planerna, innehåller tre huvudsakliga områden: granskningsuppdrag, rådgivande arbete och kontakter med andra granskare.

12.  Europaparlamentet noterar att IAC inrättade en riskbedömning för att välja ut stödmottagare för verifikationer på plats, vilket ledde till verifieringar av utbetalningarna i samband med tre olika bidrag för att kontrollera att de personalkostnader för vilka ersättning begärts var korrekta och tillförlitliga. Med anledning av den nya policy som godkändes i oktober 2015 utfördes ytterligare kontroller på plats under 2016.

Kommunikation

13.  Europaparlamentet noterar att byrån 2015 genomförde en omfattande revidering av sin produktportfölj syftande till att modernisera och anpassa den till hur dess publik tar till sig information. Byrån har också investerat i bättre design, datapresentation och infografik och uppdaterat sin corporate identity i samband med detta samt ökat ansträngningarna rörande sociala medier och mediarelationer.

14.  Europaparlamentet understryker att byrån bör fortsätta att främja en dialog med intressenterna och medborgarna och integrera denna dialog i sina prioriteringar och verksamheter som ska genomföras.

Övriga kommentarer

15.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att de granskade upphandlingarna visade att byrån hade ingått ramavtal med en enda entreprenör som används för olika tjänster enligt specifika kontrakt med fasta priser. Det är bekymmersamt att man genom att begära en offert med fasta priser från en enda entreprenör för dessa kontrakt upphävdes priskonkurrensen och ökade beroendet av entreprenören.

16.  Europaparlamentet erfar från byrån att konkurrensen på marknaden för framställning och analys av satellitbilder är relativt begränsad eftersom det finns få leverantörer inom denna bransch och priserna är tämligen stabila och enhetliga. Vidare är tekniken och komplexiteten hos de efterfrågade tjänsterna av sådan art att det krävs expertkunskaper på flera olika områden, och detta kan tjänsteleverantörerna i fråga bara tillhandahålla genom att gå samman i ett konsortium. Byrån gjorde ett medvetet val när man ingick ett ramavtal med en enda ekonomisk aktör, vilket grundade sig på konkreta faktorer på den berörda marknaden.

17.  Europaparlamentet noterar att byrån strävar efter att förbättra könsbalansen bland de yngre medarbetarna, men noterar med oro att det råder en stor könsobalans bland cheferna. Parlamentet uppmanar bestämt byrån att rätta till denna obalans och att informera parlamentet om resultatet så snart som möjligt.

18.  Europaparlamentet påminner om att byrån, sedan den inrättades, tillsammans med sitt Europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) har varit en informationskälla för dem som medverkar till att utarbeta, anta, genomföra och utvärdera unionens miljö- och klimatpolitik, samt politik för hållbar utveckling, och den har även varit en informationskälla för allmänheten.

19.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av byråns femte rapport om miljösituationen (SOER 2015).

20.  Europaparlamentet noterar utvecklingen av förvaltningsprocesserna avseende byråns informationssystem och dataflöden för att stödja länder och företag med rapportering och förbättring av uppgifternas kvalitet, särskilt när det gäller det ändrade rapporteringssystemet enligt den nya förordningen om fluorerad gas (f-Gas) och rapporteringen om stora förbränningsanläggningar, som Europeiska miljöbyrån tog över från kommissionen 2015.

21.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av den pågående utvärderingen av Europeiska miljöbyrån och dess Eionet-nätverk, som ska vara slutförd i slutet av 2017, för att bättre bedöma i vilken utsträckning byrån har uppnått sina mål och genomfört uppgifterna i enlighet med sitt mandat och fleråriga arbetsprogram.

22.  Europaparlamentet rekommenderar byrån att utveckla effektindikatorer och anser att sådana effektindikatorer är av största vikt för att mäta byråns effektivitet.

°

°  °

23.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](12) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

1.2.2017

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2015

(2016/2166(DEC))

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att den totala budgeten för Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) för 2015 uppgick till 49 200 000 EUR, varav 36 309 240 EUR hade ställts till förfogande genom grundfinansiering från Europeiska unionens allmänna budget.

2.  Europaparlamentet påminner om att byrån, sedan den inrättades, tillsammans med sitt Europeiska nätverk för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) har varit en informationskälla för dem som medverkar till att utarbeta, anta, genomföra och utvärdera unionens miljö- och klimatpolitik, samt politik för hållbar utveckling, och den har även varit en informationskälla för allmänheten.

3.  Europaparlamentet noterar att byrån minskat personalstyrkan i enlighet med de övergripande principerna för EU-institutionerna (en minskning på 5 % under perioden 2013–2018). Parlamentet betonar att kommissionen klassificerade byrån med beskrivningen ”har nått marschfart”, vilket innebär att det behövs en ytterligare minskning på 5 %.

4.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av byråns femte rapport om miljösituationen (SOER 2015).

5.  Europaparlamentet noterar utvecklingen av förvaltningsprocesserna avseende byråns informationssystem och dataflöden för att stödja länder och företag med rapportering och förbättring av uppgifternas kvalitet, särskilt när det gäller det ändrade rapporteringssystemet enligt den nya förordningen om fluorerad gas (f-Gas) och rapporteringen om stora förbränningsanläggningar, som Europeiska miljöbyrån tog över från kommissionen 2015.

6.  Europaparlamentet uppmanar vidare byrån att förbättra medvetenheten bland sin personal om policyn avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och resultatöversyner.

7.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2015 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

8.  Europaparlamentet påminner om betydelsen av den pågående utvärderingen av Europeiska miljöbyrån och dess Eionet-nätverk, som ska vara slutförd i slutet av 2017, för att bättre bedöma i vilken utsträckning byrån har uppnått sina mål och genomfört uppgifterna i enlighet med dess mandat och fleråriga arbetsprogram.

9.  Europaparlamentet rekommenderar byrån att utveckla effektindikatorer och anser att sådana effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom byrån.

10.  Europaparlamentet understryker att byrån bör fortsätta att främja en dialog med intressenterna och medborgarna och integrera denna dialog i sina prioriteringar och verksamheter som ska genomföras.

11.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att Europeiska miljöbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2015.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

31.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka, Clare Moody

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

6

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

ECR

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

6

-

ECR

EFDD

ENF

GUE/NGL

Richard Ashworth, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 87.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 87.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 87.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 87.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

(12)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2017)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy