Postupak : 2016/2182(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0086/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0086/2017

Rasprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.34

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0165

IZVJEŠĆE     
PDF 640kWORD 63k
28.3.2017
PE 593.879v02-00 A8-0086/2017

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2016/2182(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender

AMANDMANI
1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2016/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(4), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2017),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2016/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015., s odgovorima Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2015., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 21. veljače 2017. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2015. (05873/2017 – C8-0068/2017),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(9), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2017),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2016/2182(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2017),

A.  budući da je, prema njezinim financijskim izvještajima, konačni proračun Europske agencije za kemikalije („Agencija”) za financijsku godinu 2015. iznosio 114 412 841 EUR, što je povećanje od 0,26 % u odnosu na 2014.;

B.  budući da je Agencija primila subvencije Unije u iznosu od 7 318 792 EUR te 300 000 EUR iz Instrumenta pretpristupne pomoći, ali nije primila druge doprinose ili financijska sredstva od Komisije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2015. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne,

D.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

1.  podsjeća na to da je Agencija konsolidirani subjekt u skladu s člankom 185. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(11) („Financijska uredba”) i da predstavlja pokretačku silu među regulatornim tijelima kada je riječ o izvršenju zakonodavstva Unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, kao i u svrhu inovacija i konkurentnosti; napominje da Agencija pomaže poduzećima pri usklađivanju sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija u suradnji s međunarodnim organizacijama i dionicima, pruža informacije o kemikalijama i bavi se kemikalijama koje izazivaju zabrinutost;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2014.

2.  prima na znanje na temelju navoda Agencije da će u skladu s preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice u svoje sljedeće godišnje izvješće uključiti posebno poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;

Zakonitost i pravilnost transakcija

3.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Agencija plaća 50 % troškova poslijenastavne skrbi o djeci u Europskoj školi u Helsinkiju; isto tako prima na znanje da je doprinos Agencije ograničen na najviše 1 000 eura po djetetu godišnje te je 2015. godine ukupno iznosio otprilike 95 000 EUR; prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da o tome nije obaviješteno proračunsko tijelo u okviru proračunskog postupka; potvrđuje da će Agencija o tome obavijestiti proračunsko tijelo u okviru svojeg programskog dokumenta za razdoblje 2018. – 2020. i financijskog izvještaja za 2018.; isto tako potvrđuje da je Agencija već ažurirala napomene uz relevantnu proračunsku liniju i uključila informacije o toj mjeri u prvi amandman na proračun Agencije za 2016. godinu;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(12) („Uredba REACH”), Agencija financira naknadama koje plaća industrija te subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, kako je navedeno u članku 208. Financijske uredbe; zadovoljan je činjenicom da se, suprotno početnoj pretpostavci, Agencija 2015. u potpunosti financirala prihodima od naknada koji su bili viši od očekivanih i rezervom od prihoda iz prethodnih godina za svoje operacije registracije, evaluacije, autorizacije i ograničavanja kemikalija (REACH) te klasifikacije, označivanja i pakiranja (CLP);

5.  u vezi s biocidnim proizvodima napominje da je, kao što je navedeno u članku 208. Financijske uredbe, Agencija 2015. prikupila prihode od naknada u ukupnom iznosu od 5 423 667 EUR (u usporedbi s 1 265 774 EUR 2014.), dok su subvencije Unije iznosile 5 789 000 EUR (u usporedbi s 5 064 194 EUR 2014.) te da su, povrh toga, primljeni doprinosi iz EFTA-e, uključujući Švicarsku, 2015. iznosili ukupno 307 791 EUR;

6.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2015. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,48 %, što je povećanje od 1,4 %; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 87,84 %, što je povećanje od 0,38 % u odnosu na 2014.;

7.  prima na znanje da je, u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(13) (Uredba o prethodnom informiranom pristanku) i kako je utvrđeno u članku 208. Financijske uredbe, Glavna uprava za okoliš u 2015. Agenciji platila 1,22 milijuna EUR u subvencijama za aktivnosti povezane s određenim opasnim kemikalijama i pesticidima u međunarodnoj trgovini;

Prijenosi

8.  napominje da je Agencija izvršila 44 prijenosa u ukupnom iznosu od 1 395 000 EUR; sa zadovoljstvom primjećuje da su prema godišnjem izvješću o radu Agencije te prema rezultatima revizije Revizorskog suda razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2015. ostale u granicama financijskih pravila;

Obveze i prijenosi

9.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava za glavu IV. (operativni rashodi u vezi s biocidima) iznosili 1 500 000 EUR (74 %); prepoznaje da se ti prijenosi odnose uglavnom na opsežan projekt u području IT-a u iznosu od 1 400 000 EUR, koji je započeo tek u drugoj polovici 2015. kada su prikupljeni dostatni prihodi od pristojbi za njegovo financiranje; potvrđuje na temelju navoda Agencije da će nastaviti s pažljivim postupanjem kako bi se izbjegli neopravdani postupci prijenosa;

10.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

11.  napominje da je u 2015. ostvaren cilj u pogledu zapošljavanja u Agenciji i da je krajem te godine popunjeno 98 % radnih mjesta za područja REACH-a/CLP-a (klasifikacija, označavanje i pakiranje tvari i smjesa) i PIC-a (izvoz i uvoz opasnih kemikalija); od Agencije isto tako saznaje da taj postotak ne može biti viši od 98 % budući da Agencija ima obvezu smanjiti broj zaposlenih za 2 % (10 radnih mjesta) kako bi ispunila ciljeve plana radnih mjesta za 2016. godinu; također napominje da je postotak popunjenih radnih mjesta u području biocida iznosio 83 % zbog nesigurnosti u pogledu razina prihoda od pristojbi i odobrene raspodjele osoblja za 2016.;

12.  ističe da bi Agenciji trebalo dodijeliti dostatne ljudske i financijske resurse s obzirom na to da se radno opterećenje Agencije tijekom 2015. nije smanjilo;

13.  potvrđuje na temelju navoda iz njezinih godišnjeg izvješća da je Agencija potpisala 739 ugovora, od kojih je 540 bilo okvirnih, dok je njih 199 proizašlo iz novih postupaka javne nabave; primjećuje da su 25 ugovora iz potonje kategorije potpisana kao rezultat izvanrednih pregovaračkih postupaka na temelju relevantnih pravila Financijske uredbe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

14.  sa zadovoljstvom napominje da su životopisi i izjave o financijskim interesima na internetskoj stranici Agencije dobro organizirani, pregledni, dostupni i prilagođeni korisnicima;

15.  napominje da je Agencija usvojila smjernice za zviždače u prosincu 2015.; napominje da je Agencija, nakon usvajanja strategije za borbu protiv prijevara u prosincu 2014. kojom je obuhvaćeno razdoblje 2015. – 2016., već provela razne mjere koje se temelje na akcijskom planu za borbu protiv prijevara; prepoznaje da je interna procjena rizika od prijevare, koja je prethodila usvajanju te strategije, pokazala da je profil rizika Agencije nizak; također prepoznaje da je glavni cilj te strategije razvijanje raširene kulture borbe protiv prijevara u Agenciji, s naglaskom na podizanju razine osviještenosti;

16.  potvrđuje da je Agencija 2015. usvojila interne smjernice za osoblje; nadalje potvrđuje da su tim smjernicama obuhvaćeni potencijalni uvjeti koje bi tijelo za imenovanje moglo primjenjivati na bivše osoblje u slučaju novog zapošljavanja na razdoblje od dvije godine nakon aktivnog zaposlenja; prima na znanje da Agencija ima savjetodavni odbor za sukob interesa koji izvršnom direktoru i upravnom odboru daje preporuke o pojedinačnim slučajevima uočenog sukoba interesa; prepoznaje da zbog strogih mjera za izbjegavanje sukoba interesa u 2015. nije došlo do slučajeva sukoba interesa;

17.  napominje da Agencija provodi snažnu politiku sprečavanja sukoba interesa i pomno osmišljenu strategiju za borbu protiv prijevara koje doprinose kulturi vrlo etičnog ponašanja među osobljem i stručnjacima koji rade za Agenciju;

18.  prima na znanje da se odbori Agencije sastoje od nacionalnih predstavnika koje imenuju tijela država članica ili upravni odbor Agencije; nadalje napominje da odbori Agencije ukupno imaju 9 kooptiranih članova zaposlenih na temelju javnog poziva za iskazivanje interesa kao što je dozvoljeno na temelju pravnog akta kojim je Agencija utemeljena; prima na znanje da ti kooptirani članovi mogu biti izvjestitelji, ali nemaju glasačka prava te da se politika Agencije za sprečavanje sukoba interesa potpuno primjenjuje na njih; sa zadovoljstvom iščekuje izvješće upravnog odbora Agencije o iskustvima s kooptiranim članovima koje se očekuje 2017. godine;

19.  napominje da je Agencija u 2015. dozvolila pun pristup za 27 % i djelomičan pristup za 68 % dokumenata zatraženih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001(14); prima na znanje da je glavni razlog za djelomično odbijanje bila zaštita privatnosti i integriteta pojedinaca te zaštita komercijalnih poslovnih informacija; prepoznaje da se načelno, u slučajevima djelomičnog pristupa, podnositeljima zahtjeva daje na uvid većina sadržaja dokumenata; napominje da je 2015. Agencija odbila pristup za 5 % zatraženih dokumenata, većinom zbog zaštite postupaka donošenja odluka koji su bili u tijeku, osjetljivih poslovnih informacija i sudskih postupaka;

Uspješnost

20.  napominje da je Agencija upravnom odboru u prosincu 2015. predstavila svoj okvir i pristup ocjenjivanju; primjećuje da je na temelju tog pristupa uspostavljen niz alata i kontrolnih postupaka, uključujući okvir za upravljanje, funkcije koordinacije ocjenjivanja radi osiguravanja metodološke dosljednosti, kontrolne popise za ocjenjivanje te kontinuirani plan za ex ante i ex post ocjenjivanje; prepoznaje napore Agencije da ojača svoj okvir za upravljanje i pristup za ex ante i ex post evaluacije;

21.  prima na znanje da je Agencija izradila novu integriranu regulatornu strategiju u kojoj su svi REACH i CLP procesi objedinjeni radi ostvarenja ciljeva relevantnih propisa, kao i ciljeva za 2020. utvrđenih na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju održanom 2002.;

22.  napominje da je provedba Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15) („Uredba o biocidima”) imala za posljedicu neočekivano visoku aktivnost u 2015., što potvrđuje da su poduzeća sve više upoznata s promjenama i prilikama koje nudi novi postupak Unije za autorizaciju; istodobno sa zabrinutošću napominje da je Agencija suočena s izazovima upravljanja radnim opterećenjem zbog kadrovskih ograničenja u području biocida;

23.  napominje da je Agencija 2015. zaprimila oko 8200 registracijskih dosjea (uglavnom ažuriranja) i 250 obavijesti o istraživanjima i razvoju orijentiranima na proizvode i procese te da se ukupni broj zaprimljenih dosjea u usporedbi s 2014. smanjio za 10 %;

24.  preporučuje Agenciji da razvije pokazatelje utjecaja; smatra da su takvi pokazatelji utjecaja važni alati u mjerenju učinkovitosti Agencije;

Unutarnja revizija

25.  napominje da je 2015. reviziju „predviđanja, izračuna i prikupljanja prihoda od pristojbi i troškova u skladu s uredbama REACH, CLP i BPR” provela Služba za unutarnju reviziju Komisije; nadalje napominje da je u vezi s tom revizijom Služba za unutarnju reviziju izdala dvije „vrlo važne”, jednu „važnu” i nijednu „kritičnu” preporuku; prepoznaje da je Agencija osmislila akcijski plan kao odgovor na izdane preporuke;

26.  napominje da je Odjel za unutarnju reviziju Agencije proveo revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu u pogledu „pokazatelja uspješnosti u općem izvješću”, „službe ECHA-e za podršku korisnicima” i „upravljanja ugovorima i plaćanja”; primjećuje da je rezultat revizija bio pet „vrlo važnih” i dvije „važne” preporuke; prepoznaje da je Odjel za unutarnju revizije planove koje je uprava Agencije razvila kako bi odgovorila na preporuke Odjela ocijenio adekvatnima;

Ostale primjedbe

27.  sa zadovoljstvom primjećuje jednakost rodne zastupljenosti među članovima upravnog odbora;

28.  prima na znanje da su 453 člana osoblja u 2015. sudjelovala u posjetima izvan mjesta rada, čiji je trošak bio 113 975 EUR (251,60 EUR po osobi), a 565 članova osoblja sudjelovalo je na zatvorenim konferencijama, na što je potrošeno 31 468 EUR (54,25 EUR po osobi);

29.  pozdravlja poboljšanje načina na koji se informacije o kemikalijama prikazuju na internetskoj stranici Agencije, čime se poduzećima i potrošačima omogućuje da te informacije bolje iskoriste;

30.  napominje da je platforma za razmjenu mišljenja između Agencije i nevladinih organizacija koristan forum za raspravu o glavnim pitanjima od interesa za civilno društvo;

31.  pozdravlja ostvareni napredak u razvoju postupka autorizacije u skladu s Uredbom REACH i prima na znanje zaključke Agencije da se mogu ostvariti daljnja poboljšanja; u tom pogledu pozdravlja proaktivan pristup Agencije u uspostavljanju dijaloga s Europskim parlamentom kako bi se riješila pitanja postavljena u Rezoluciji Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(16);

°

°  °

32.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2017.](17) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

1.2.2017

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2015.

(2016/2182(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Giovanni La Via

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na to da je Europska agencija za kemikalije („Agencija”) konsolidirani subjekt u skladu s člankom 185. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(18) („Financijska uredba”) i da predstavlja pokretačku silu među regulatornim tijelima kada je riječ o izvršenju zakonodavstva Unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, kao i u svrhu inovacija i konkurentnosti; napominje da Agencija pomaže poduzećima pri usklađivanju sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija u suradnji s međunarodnim organizacijama i dionicima, pruža informacije o kemikalijama i bavi se kemikalijama koje izazivaju zabrinutost;

2.  napominje da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(19) („Uredba REACH”), Agencija financira naknadama koje plaća industrija te subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, kako je navedeno u članku 208. Financijske uredbe; zadovoljan je činjenicom da se, suprotno početnoj pretpostavci, Agencija 2015. u potpunosti financirala prihodima od naknada koji su bili viši od očekivanih i rezervom od prihoda iz prethodnih godina za svoje operacije registracije, evaluacije, autorizacije i ograničavanja kemikalija (REACH) te klasifikacije, označivanja i pakiranja (CLP);

3.  prima na znanje da je Agencija izradila novu integriranu regulatornu strategiju u kojoj su svi REACH i CLP procesi objedinjeni radi ostvarenja ciljeva relevantnih propisa, kao i ciljeva za 2020. utvrđenih na Svjetskom sastanku na vrhu o održivom razvoju održanom 2002.;

4.  pozdravlja poboljšanje načina na koji se informacije o kemikalijama prikazuju na internetskoj stranici Agencije, čime se poduzećima i potrošačima omogućuje da te informacije bolje iskoriste;

5.  u vezi s biocidnim proizvodima napominje da je, kao što je navedeno u članku 208. Financijske uredbe, Agencija 2015. prikupila prihode od naknada u ukupnom iznosu od 5 423 667 EUR (u usporedbi s 1 265 774 EUR 2014.), dok su subvencije Unije iznosile 5 789 000 EUR (u usporedbi s 5 064 194 EUR 2014.) te da su, povrh toga, primljeni doprinosi iz EFTA-e, uključujući Švicarsku, 2015. iznosili ukupno 307 791 EUR;

6.  napominje da je u 2015. ostvaren cilj u pogledu zapošljavanja u Agenciji i da je krajem te godine popunjeno 98 % radnih mjesta za područja REACH/CLP-a i prethodnog informiranog pristanka (PIC); također napominje da je neočekivano visoko radno opterećenje u području biocida predstavljalo izazov zbog kadrovskih ograničenja s obzirom na to da je postotak popunjenih radnih mjesta u području biocida iznosio 83 %; ističe da bi Agenciji trebalo dodijeliti dostatne ljudske i financijske resurse s obzirom na to da se radno opterećenje Agencije tijekom 2015. nije smanjilo;

7.  napominje da je provedba Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(20) („Uredba o biocidima”) imala za posljedicu neočekivano visoku aktivnost u 2015., što potvrđuje da su poduzeća sve više upoznata s promjenama i prilikama koje nudi novi postupak Unije za autorizaciju; istodobno sa zabrinutošću napominje da je Agencija suočena s izazovima upravljanja radnim opterećenjem zbog kadrovskih ograničenja u području biocida;

8.  prima na znanje da je, u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(21) (Uredba o prethodnom informiranom pristanku) i kako je utvrđeno u članku 208. Financijske uredbe, Glavna uprava za okoliš u 2015. Agenciji platila 1,22 milijuna EUR u subvencijama za aktivnosti povezane s određenim opasnim kemikalijama i pesticidima u međunarodnoj trgovini;

9.  smatra da su izjave o financijskim interesima Agencije transparentne i poziva je da stalno preispituje svoje unutarnje postupke te da dodatno poboljšava svoje politike kako bi zajamčila neovisnost i transparentnost u svim svojim područjima djelovanja u pogledu vanjskog osoblja i privremenog osoblja;

10.  napominje da je platforma za razmjenu mišljenja između Agencije i nevladinih organizacija koristan forum za raspravu o glavnim pitanjima od interesa za civilno društvo;

11.  napominje da je Agencija 2015. zaprimila oko 8200 registracijskih dosjea (uglavnom ažuriranja) i 250 obavijesti o istraživanjima i razvoju orijentiranima na proizvode i procese te da se ukupni broj zaprimljenih dosjea u usporedbi s 2014. smanjio za 10 %;

12.  pozdravlja ostvareni napredak u razvoju postupka autorizacije u skladu s Uredbom REACH i prima na znanje zaključke Agencije da se mogu ostvariti daljnja poboljšanja; u tom pogledu pozdravlja proaktivan pristup Agencije u uspostavljanju dijaloga s Europskim parlamentom kako bi se riješila pitanja postavljena u Rezoluciji Europskog parlamenta od 25. studenoga 2015. o nacrtu provedbene odluke Komisije XXX o izdavanju autorizacije za korištenje di (2-etilheksil) ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(22);

13.  preporučuje Agenciji da razvije pokazatelje utjecaja; smatra da su takvi pokazatelji utjecaja važni alati u mjerenju učinkovitosti Agencije;

14.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije da razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2015.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

31.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

62

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.3.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 449, 1.12.2016., str. 82.

(2)

SL C 449, 1.12.2016., str. 82.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 449, 1.12.2016., str. 82.

(7)

SL C 449, 1.12.2016., str. 82.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom), br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str.1.).

(12)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(13)

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(14)

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.)

(15)

Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(16)

Usvojeni tekstovi, 25.11.2015., P8_TA(2015)0409.

(17)

Usvojeni tekstovi, ....2017, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(18)

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012. Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom), br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str.1.).

(19)

Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(20)

Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

(21)

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(22)

Usvojeni tekstovi, 25.11.2015., P8_TA(2015)0409.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti