Procedura : 2016/2182(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0086/2017

Teksty złożone :

A8-0086/2017

Debaty :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Głosowanie :

PV 27/04/2017 - 5.34

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0165

SPRAWOZDANIE     
PDF 719kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.879v02-00 A8-0086/2017

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

(2016/2182(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender

POPRAWKI
1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

(2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0068/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(4), w szczególności jego art. 97,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

(2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05873/2017 – C8‑0068/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(9), w szczególności jego art. 97,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

(2016/2182(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0086/2017),

A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiej Agencji Chemikaliów (zwanej dalej „Agencją”) na rok budżetowy 2015 wyniósł 114 412 841 EUR, co stanowi wzrost o 0,26 % w stosunku do roku 2014;

B.  mając na uwadze, że Agencja otrzymała dotacje z Unii w wysokości 7 318 792 EUR, a także 300 000 EUR z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej, lecz nie otrzymała żadnych innych wkładów ani środków finansowych z Komisji;

C.  mając na uwadze, że w sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe Agencji za rok budżetowy 2015 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii przez zwiększanie przejrzystości i rozliczalności, wdrażanie koncepcji budżetowania celowego oraz właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi;

1.  przypomina, że Agencja jest jednostką skonsolidowaną zgodnie z art. 185 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(11) (rozporządzenia finansowego) i przewodzi działaniom organów regulacyjnych we wdrażaniu unijnego prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów z korzyścią dla ludzkiego zdrowia i środowiska oraz innowacyjności i konkurencyjności; zauważa, że Agencja pomaga przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami wspiera bezpieczne korzystanie z chemikaliów, dostarcza informacji na ich temat oraz rozwiązuje problematyczne kwestie związane z chemikaliami;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Agencji, że zgodnie z ubiegłorocznym zaleceniem organu udzielającego absolutorium zamieści ona w swoim kolejnym rocznym sprawozdaniu oddzielny rozdział dotyczący przejrzystości, rozliczalności i uczciwości;

Legalność i prawidłowość transakcji

3.  przyjmuje do wiadomości informację zawartą w sprawozdaniu Trybunału, że Agencja pokryła 50 % kosztu opieki świetlicowej dla dzieci jej pracowników w szkole europejskiej w Helsinkach; odnotowuje ponadto, że wkład ten jest ograniczony do 1 000 EUR na dziecko rocznie i w 2015 r. wyniósł około 95 000 EUR; odnotowuje informację podaną przez Trybunał, że środek ten nie został zgłoszony władzy budżetowej w ramach procedury budżetowej; przyjmuje do wiadomości, że Agencja zgłosi ten środek władzy budżetowej w dokumencie programowym na lata 2018–2020 i w sprawozdaniu finansowym za rok 2018; odnotowuje ponadto fakt, że Agencja już zaktualizowała uwagi dotyczące odnośnej linii budżetowej, zamieszczając informacje o tym środku w pierwszej poprawce do budżetu Agencji na rok 2016;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  odnotowuje fakt, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(12) („rozporządzenie REACH”) Agencja jest finansowana z opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora oraz z unijnej dotacji równoważącej, zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wbrew pierwotnym założeniom w 2015 r. Agencja była w pełni finansowana z wyższych niż oczekiwano dochodów z opłat oraz z rezerwy z dochodów z poprzednich lat za działania z zakresu REACH oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP);

5.  w odniesieniu do produktów biobójczych zauważa, że zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. Agencja osiągnęła dochody z pobranych opłat w wysokości 5 423 667 EUR (w porównaniu z 1 265 774 EUR w 2014 r.), natomiast dotacja unijna wyniosła 5 789 000 EUR (w porównaniu z 5 064 194 EUR w 2014 r.), a ponadto otrzymała składki z EFTA, w tym od Szwajcarii, które w 2015 r. wyniosły w sumie 307 791 EUR;

6.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2015 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 98,48 %, co oznacza wzrost o 1,4 %; ponadto zauważa, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 87,84 %, co oznacza niewielki wzrost o 0,38 % w porównaniu z rokiem 2014;

7.  przyznaje, że na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012(13) (rozporządzenie PIC) oraz zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. DG ds. Środowiska wpłaciła kwotę 1,22 mln EUR tytułem dotacji na rzecz Agencji na działania związane z określonymi niebezpiecznymi chemikaliami i pestycydami w handlu międzynarodowym;

Przesunięcia

8.  zauważa, że Agencja dokonała łącznie 44 przesunięć na kwotę 1 395 000 EUR; z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem Agencji i ustaleniami z kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przesunięć w roku 2015 nie wykraczają poza ramy określone w przepisach finansowych;

Zobowiązania i przeniesienia

9.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że przeniesienia zaciągniętych zobowiązań z tytułu IV (wydatki operacyjne – produkty biobójcze) wyniosły 1 500 000 EUR (74 %); przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia te były głównie związane z projektem IT na dużą skalę, na który przewidziano kwotę 1 400 000 EUR, a który rozpoczęto dopiero w drugiej połowie 2015 r., gdy zebrano dochody z opłat wystarczające do jego sfinansowania; przyjmuje oświadczenie Agencji, że będzie ona nadal zwracać uwagę, aby unikać wszelkich nieuzasadnionych operacji przeniesienia;

10.  zauważa, że przeniesienia często mogą być w części lub w całości uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji i nie muszą oznaczać niedociągnięć w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeśli są planowane z wyprzedzeniem i zgłaszane Trybunałowi;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

11.  odnotowuje fakt, że cel rekrutacyjny Agencji został osiągnięty przez obsadzenie na koniec 2015 r. 98 % stanowisk związanych z REACH/CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin) oraz PIC (wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów); przyjmuje ponadto do wiadomości oświadczenie Agencji, że odsetek ten nie może przekroczyć 98 %, ponieważ Agencja miała obowiązek ograniczyć liczbę pracowników o 2 % (10 stanowisk), by dostosować się do planu zatrudnienia na rok 2016; przyjmuje do wiadomości, że odsetek obsadzonych stanowisk związanych ze środkami biobójczymi wyniósł 83 % ze względu na niepewność co do poziomu dochodów z opłat i zatwierdzony przydział pracowników dla Agencji na 2016 r.;

12.  podkreśla, że ponieważ obciążenie pracą w Agencji nie zmniejszyło się w 2015 r., należy jej przydzielić wystarczające zasoby ludzkie i finansowe;

13.  odnotowuje informację zawartą w rocznym sprawozdaniu Agencji, że w 2015 r. zawarła ona 739 umów, w tym 540 na podstawie umów ramowych, a 199 w wyniku nowych procedur przetargowych; zauważa, że 25 umów z tej drugiej kategorii podpisano w wyniku wyjątkowych procedur negocjacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów rozporządzenia finansowego;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

14.  zauważa z zadowoleniem, że życiorysy i deklaracje interesów na stronie internetowej Agencji są uporządkowane, widoczne, dostępne i przyjazne dla użytkowników;

15.  zauważa, że Agencja przyjęła wytyczne dotyczące demaskatorów w grudniu 2015 r.; odnotowuje fakt, że po przyjęciu przez Agencję strategii przeciwdziałania nadużyciom finansowym w grudniu 2014 r., obejmującej lata 2015-2016, Agencja wykonała już różne czynności wynikające z planu działania dotyczącego przeciwdziałania nadużyciom finansowym; przyjmuje do wiadomości, że ocena ryzyka oszustw wewnętrznych, która poprzedziła przyjęcie tej strategii, wykazała, że profil ryzyka Agencji jest niski; przyjmuje ponadto do wiadomości, że głównym celem strategii zwalczania nadużyć finansowych jest wypracowanie powszechnej kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Agencji, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia świadomości;

16.  przyjmuje do wiadomości, że w 2015 r. Agencja przyjęła wewnętrzne wytyczne dla personelu; przyjmuje ponadto do wiadomości, że wytyczne te obejmują warunki nakładane potencjalnie przez organ powołujący na byłych pracowników w odniesieniu do nowego zatrudnienia przez okres dwóch lat następujących po aktywnym zatrudnieniu; zauważa, że Agencja posiada komitet doradczy ds. konfliktów interesów, który wydaje zalecenia dla dyrektora wykonawczego i zarządu w poszczególnych przypadkach domniemanego konfliktu interesów; dostrzega fakt, że dzięki wdrożeniu rygorystycznych środków służących zapobieganiu konfliktom interesów w 2015 r. nie wystąpiły rzeczywiste przypadki konfliktu interesów;

17.  zauważa, że Agencja wdrożyła zdecydowaną politykę dotyczącą konfliktów interesów i szczegółową strategię przeciwdziałania nadużyciom finansowym, by przyczynić się do tworzenia kultury wysoce etycznego postępowania wśród pracowników i ekspertów pracujących na rzecz Agencji;

18.  odnotowuje fakt, że w skład komitetów Agencji wchodzą delegaci krajowi powoływani przez organy państw członkowskich lub zarząd Agencji; zauważa ponadto, że komitety Agencji mają łącznie dziewięciu członków dokooptowanych na podstawie publicznego zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, co dopuszcza akt ustanawiający Agencję; odnotowuje fakt, że ci dokooptowani członkowie mogą występować jako sprawozdawcy, lecz nie mają prawa głosu, oraz że ma do nich w pełni zastosowanie polityka Agencji dotycząca zapobiegania konfliktom interesów; oczekuje sprawozdania zarządu Agencji z doświadczeń w pracy z dokooptowanymi członkami, planowanego na 2017 r.;

19.  zauważa, że w 2015 r. Agencja przyznała pełny dostęp do 27 % i częściowy dostęp do 68 % dokumentów, o które zwrócono się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001(14); odnotowuje fakt, że główną przyczyną częściowej odmowy była ochrona prywatności i integralności osoby, a także ochrona informacji handlowych przedsiębiorstw; przyjmuje do wiadomości, że co do zasady w przypadku częściowego dostępu wnioskodawcom ujawnia się większość treści dokumentów; zauważa, że w 2015 r. Agencja odmówiła dostępu do 5 % żądanych dokumentów, głównie ze względu na ochronę niezakończonego procesu decyzyjnego, informacji handlowych przedsiębiorstw i postępowań sądowych;

Wyniki

20.  zauważa, że Agencja przedstawiła swojemu zarządowi ramy oceny i podejście do oceny w grudniu 2015 r.; zauważa, że w podejściu tym wprowadzono zestaw narzędzi oceny i kontroli, w tym ramy zarządzania, funkcję koordynacji oceny służącą zapewnieniu spójności metodologicznej, listy kontrolne dotyczące oceny i kroczący plan ocen ex ante i ex post; przyjmuje do wiadomości dążenie Agencji do doskonalenia jej ram zarządzania i podejścia do ocen ex ante i ex post;

21.  odnotowuje fakt, że Agencja opracowała nową, zintegrowaną strategię regulacyjną, która łączy wszystkie procesy z zakresu REACH i CLP, tak aby osiągnąć cele obu odnośnych rozporządzeń oraz cele na rok 2020 ustalone w trakcie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r.;

22.  zauważa, że wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012(15) (rozporządzenie w sprawie środków biobójczych) spowodowało nieoczekiwanie dużą aktywność w 2015 r., co pokazało, że przedsiębiorstwa zapoznają się ze zmianami i możliwościami, jakie daje nowa unijna procedura udzielania zezwoleń; jednocześnie dostrzega z zaniepokojeniem, że Agencja boryka się z wyzwaniem, jakim jest obciążenie pracą, ze względu na zamrożony poziom personelu zajmującego się środkami biobójczymi;

23.  zauważa, że w 2015 r. otrzymano ok. 8 200 plików dokumentacji rejestracyjnej (głównie aktualizacji) oraz 250 powiadomień o badaniach dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a łączna liczba otrzymanych dokumentów spadła o 10 % w porównaniu z rokiem 2014;

24.  zaleca Agencji opracowanie wskaźników oddziaływania; uważa, że takie wskaźniki to kluczowe narzędzie pomiaru efektywności Agencji;

Audyt wewnętrzny

25.  zauważa, że w 2015 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji przeprowadziła audyt dotyczący „Prognozowania, obliczania i poboru dochodów z opłat i prowizji w ramach REACH, CLP i BPR”; zauważa ponadto, że w wyniku audytu IAS sformułowała dwa „bardzo istotne” zalecenia, jedno „istotne” i żadnego „krytycznego”; przyjmuje do wiadomości, że w odpowiedzi na sformułowane zalecenia Agencja opracowała plan działania;

26.  zauważa, że jednostka audytu wewnętrznego (IAC) Agencji przeprowadziła kontrole do celów poświadczenia wiarygodności, dotyczące „Wskaźników efektywności w sprawozdaniu ogólnym”, „Punktu informacyjnego ECHA” oraz „Zarządzania umowami i płatnościami”; zauważa, że kontrole te zaowocowały pięcioma „bardzo istotnymi” zaleceniami oraz pięcioma „istotnymi”; przyjmuje do wiadomości, że plany działań opracowane przez kierownictwo Agencji w reakcji na zalecenia IAC zostały uznane przez IAC za odpowiednie;

Inne uwagi

27.  z zadowoleniem odnotowuje równowagę płci wśród członków zarządu;

28.  zauważa, że w 2015 r. 453 członków personelu wzięło udział w posiedzeniach wyjazdowych, których koszt wyniósł 113 975 EUR (251,60 EUR na osobę), a 565 członków personelu wzięło udział w zamkniętych konferencjach, na co przeznaczono 31 468 EUR (54,25 EUR na osobę);

29.  z zadowoleniem przyjmuje udoskonalenie sposobu przedstawiania informacji o chemikaliach na stronie internetowej Agencji, które zwiększyło jej użyteczność dla przedsiębiorców i konsumentów;

30.  zauważa, że platforma dyskusyjna do kontaktów między Agencją a organizacjami pozarządowymi jest użytecznym narzędziem pozwalającym omawiać główne kwestie będących przedmiotem zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego;

31.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w opracowywaniu procedury wydawania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH i odnotowuje wnioski Agencji, że wciąż możliwe są dalsze usprawnienia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje proaktywne podejście Agencji do nawiązania dialogu z Parlamentem Europejskim w celu rozwiązania kwestii poruszonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji XXX udzielającej zezwolenia na zastosowanie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(16);

°

°  °

32.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia [xx xxxx 2017 r.](17) [w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji].

1.2.2017

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2015

(2016/2182(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Europejska Agencja Chemikaliów (zwana dalej „Agencją”) jest jednostką skonsolidowaną zgodnie z art. 185 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(18) (rozporządzenia finansowego) i przewodzi działaniom organów regulacyjnych we wdrażaniu unijnego prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów z korzyścią dla ludzkiego zdrowia i środowiska oraz innowacyjności i konkurencyjności; zauważa, że Agencja pomaga przedsiębiorstwom w zachowaniu zgodności z przepisami prawodawstwa, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami wspiera bezpieczne korzystanie z chemikaliów, dostarcza informacji na ich temat oraz rozwiązuje problematyczne kwestie związane z chemikaliami;

2.  odnotowuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(19) (rozporządzeniem REACH) Agencja jest finansowana z opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa z sektora i z unijnej subwencji równoważącej, zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wbrew pierwotnym założeniom w 2015 r. Agencja była w pełni finansowana z wyższych niż oczekiwano dochodów z opłat oraz z rezerwy z dochodów z poprzednich lat na działania z zakresu REACH oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP);

3.  odnotowuje, że Agencja opracowała nową, zintegrowaną strategię regulacyjną, która łączy wszystkie procesy z zakresu REACH i CLP, tak aby osiągnąć cele obu odnośnych rozporządzeń oraz cele na rok 2020 ustalone w trakcie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju z 2002 r.;

4.  z zadowoleniem przyjmuje udoskonalenie sposobu przedstawiania informacji o chemikaliach w witrynie internetowej Agencji, które zwiększyło jej użyteczność dla przedsiębiorców i konsumentów;

5.  w odniesieniu do produktów biobójczych zauważa, że zgodnie z art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. Agencja osiągnęła dochody z pobranych opłat w wysokości 5 423 667 EUR (w porównaniu z 1 265 774 EUR w 2014 r.), natomiast unijna subwencja równoważąca wyniosła 5 789 000 EUR (w porównaniu do 5 064 194 EUR w 2014 r.), a ponadto otrzymywała składki EFTA, w tym od Szwajcarii, które wyniosły w sumie 307 791 EUR w 2015 r.;

6.  zauważa, że w 2015 r. Agencja osiągnęła swój cel związany z rekrutacją, gdyż pod koniec tego roku 98 % stanowisk związanych z rozporządzeniami REACH/CLP i rozporządzeniem dotyczącym zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) było obsadzonych; zauważa także, że nieoczekiwanie wysokie obciążenie pracą związaną z produktami biobójczymi stanowiło wyzwanie z powodu ograniczonych zasobów ludzkich, gdyż odsetek obsadzonych stanowisk związanych z produktami biobójczymi wynosił 83 %; podkreśla, że ponieważ obciążenie pracą w Agencji nie zmniejszyło się w 2015 r., należy jej przydzielić wystarczające zasoby ludzkie i finansowe;

7.  zauważa, że wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012(20) (rozporządzenie w sprawie środków biobójczych) spowodowało nieoczekiwanie dużą aktywność w 2015 r., co pokazało, że przedsiębiorstwa zapoznają się ze zmianami i możliwościami oferowanymi przez nową unijną procedurę udzielania zezwoleń; jednocześnie dostrzega z zaniepokojeniem, że Agencja boryka się z wyzwaniami związanymi z obciążeniem pracą ze względu na zamrożony poziom personelu zajmującego się środkami biobójczymi;

8.  przyznaje, że na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012(21) (rozporządzenia PIC) oraz art. 208 rozporządzenia finansowego w 2015 r. DG ds. Środowiska wpłaciła kwotę 1,22 mln EUR tytułem dotacji na rzecz Agencji na działania związane z pewnymi niebezpiecznymi chemikaliami i pestycydami w handlu międzynarodowym;

9.  docenia fakt, że deklaracje Agencji o braku konfliktu interesów są przejrzyste oraz wzywa ją do dokonywania ciągłych przeglądów procedur wewnętrznych oraz do dalszego usprawnienia strategii politycznych, aby zagwarantować niezależność i przejrzystość we wszystkich obszarach działalności Agencji zarówno w odniesieniu do pracowników zewnętrznych, jak i tymczasowych;

10.  zauważa, że platforma dyskusyjna między Agencją i organizacjami pozarządowymi jest użytecznym narzędziem pozwalającym na omawianie głównych kwestii będących przedmiotem zainteresowania społeczeństwa obywatelskiego;

11.  zauważa, że w 2015 r. otrzymano ok. 8 200 plików dokumentacji rejestracyjnej (głównie aktualizacji) oraz 250 powiadomień o badaniach dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju, a całkowita liczba otrzymanych dokumentów zmniejszyła się o 10 % w porównaniu z rokiem 2014;

12.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w opracowywaniu procedury wydawania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH i odnotowuje wnioski Agencji, iż wciąż można wprowadzić dalsze usprawnienia; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje proaktywne podejście Agencji do nawiązania dialogu z Parlamentem Europejskim w zakresie rozwiązania kwestii poruszonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji XXX udzielającej zezwolenia na zastosowanie ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006(22);

13.  zaleca Agencji opracowanie wskaźników oddziaływania; uważa, że takie wskaźniki oddziaływania stanowią kluczowy instrument pomiaru efektywności Agencji;

14.  na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi zarządzającemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2015.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

62

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Dieter-Lebrecht Koch, Clare Moody

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

22.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jens Geier, Janusz Zemke

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNEW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan, Janusz Zemke

Benedek Jávor, Bart Staes

5

-

ECR

EFDD

ENF

Richard Ashworth, Monica Macovei, Notis Marias

Raymond Finch

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.

(2)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.

(7)

Dz.U. C 449 z 1.12.2016, s. 82.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(12)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(13)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

(14)

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

(15)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(16)

Teksty przyjęte, 25.11.2015, P8_TA(2015)0409.

(17)

Teksty przyjęte, ….2017, P[8-TA(-PROV)(2017)0000].

(18)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

(19)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(20)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(21)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60).

(22)

Teksty przyjęte, 25.11.2015 r., P8_TA(2015)0409.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności