Процедура : 2015/0283(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0088/2017

Внесени текстове :

A8-0088/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0103

ДОКЛАД     ***I
PDF 774kWORD 58k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0616),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 1 и параграф 2, буква ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (С8-0388/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(2),

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0088/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на Консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  OВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 82.

(2)

  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 9 юни 2016 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

COM(2015)0616 от 9.9.2016 г. – 2015/0283(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 3 февруари, 18 март и 13 април 2016 г., за да разгледа горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на тези заседания(1), след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 82/891/ЕИО на Съвета,(2) Директива 89/666/ЕИО на Съвета(3), Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4), Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5), Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6) и Директива 2012/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(7), Консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1) В съображение 2 следва да се заличат думите, отбелязани със стрелки за промяна („улеснява интеграцията на икономиките на държавите-членки. То“).

2) В съображение 79 думата „предприятие“ следва да бъде заменена с думата „дружество“.

3) Член 134 следва да бъде заличен от кодифицирания текст. Вследствие на това следва да се преномерират членове 135 – 168 .

4) В член 160 параграф 1 следва да бъде заличен. Вследствие на това формулировката на следния параграф следва да бъде адаптирана, така че да гласи следното: „Държавите-членки няма нужда да прилагат членове 145 и 146 по отношение на притежателите на конвертируеми облигации и други ценни книжа, конвертируеми в акции, ако към момента на влизане в сила на разпоредбите, посочени в член 26, параграф 1 или 2 от Директива 82/891/ЕИО на Съвета, положението на тези притежатели на ценни книжа в случай на разделяне е предварително определено в условията на емисията.

5) Следва да се публикува поправка във връзка с вписванията, съответстващи на Унгария и Малта, които се съдържат в член 1, параграф 1 от Директива 2011/35/ЕС.

Следователно разглеждането на предложението позволи на Консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновено кодифициране на съществуващите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

(2)

Шеста Директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 година, приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (OB L 378, 31.12.1982 г., стр. 47).

(3)

Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава (OB L 395, 30.12.1989 г., стр. 36).

(4)

Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр.1

(5)

Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (OВ L 258, 1.10.2009 г., стр.11

(6)

Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно сливанията на акционерни дружества (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 1).

(7)

Директива 2012/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение учредяването на акционерни дружества и поддържането и изменението на техния капитал с цел тези гаранции да станат равностойни (OB L 315, 14.11.2012 г., стр. 74).


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.12.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.12.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Eugen Freund, Maria Noichl

Дата на внасяне

28.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност