Postup : 2015/0283(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0088/2017

Předložené texty :

A8-0088/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0103

ZPRÁVA     ***I
PDF 684kWORD 55k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0616),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 a 2 písm. g) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0388/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(2),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0088/2017),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

  Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 82.

(2)

  Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

Brusel dne 9. června 2016

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)

COM(2015)0616 ze dne 9. 9. 2016 – 2015/0283(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se ve dnech 3. března, 18. května a 13. dubna 2016 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(1) byl projednán návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kodifikující směrnici Rady 82/891/EHS(2), směrnici Rady 89/666/EHS(3), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES(4), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES(5), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU(6) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU(7) a na základě tohoto projednání byla společným souhlasem zřízena poradní pracovní skupina, jak je uvedeno dále.

1) V bodě odůvodnění 2 by měla být vypuštěna slova v uvozovkách („usnadňuje integraci ekonomik členských států“).

2) V bodě odůvodnění 79 by mělo být slovo „podniky“ nahrazeno výrazem „společnosti“.

3) Článek 134 by měl být z kodifikovaného znění vypuštěn. V důsledku toho by měly být přečíslovány články 135 až 168.

4) V článku 160 by měl být vypuštěn odstavec 1. V důsledku toho by měl být následující odstavec upraven a znít takto: „Členské státy nemusí uplatňovat články 145 a 146 na majitele dluhopisů a jiných cenných papírů převoditelných na akcie, jestliže ke dni vstupu předpisů uvedených v odstavcích 1 nebo 2 článku 26 směrnice Rady 82/891/EHS v platnost již bylo právní postavení těchto majitelů v případě rozdělení upraveno v emisních podmínkách“.

5) Mělo by být zveřejněno corrigendum pro odrážky týkající se Maďarska a Malty v čl. 1 odst. 1 směrnice 2011/35/EU.

Na základě posouzení návrhu dospěla poradní skupina k jednomyslnému závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

(1)

Poradní skupina pracovala na základě anglického znění návrhu, které je původním zněním projednávaného textu.

(2)

Šestá směrnice Rady ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (82/291/EHS) (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47).

(3)

Jedenáctá směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu (89/666/EHS) (Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 36).

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích kapitálových společností (Úř. věst. L 310, 25.11.2005, s. 1).

(5)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11).

(6)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/35/EU ze dne 5. dubna 2011 o fúzích akciových společností (Úř. věst. L 110, 29.4.2011, s. 1).

(7)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 74).


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Některé aspekty práva obchodních společností (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Datum předložení EP

3.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

14.12.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eugen Freund, Maria Noichl

Datum předložení

28.3.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí