Menetlus : 2015/0283(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0088/2017

Esitatud tekstid :

A8-0088/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0103

RAPORT     ***I
PDF 446kWORD 56k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Tadeusz Zwiefka

(Kodifitseerimine – kodukorra artikkel 103)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0616),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artikli 50 lõiget 1 ja lõike 2 punkti g, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0388/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 103 ja 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0088/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub kõnealune ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

  ELT C 264, 20.7.2016, lk 82.

(2)

  EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 9. juuni 2016

ARVAMUS

     EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud tekst)

COM(2015)0616, 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta ja eriti selle punkti 4, toimus 3. veebruaril, 18. märtsil ja 13. aprillil 2016. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud läbi(1) ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on kodifitseerida nõukogu direktiiv 82/891/EMÜ(2), nõukogu direktiiv 89/666/EMÜ(3), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/56/EÜ(4), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/101/EÜ(5), Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/35/EL(6) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/30/EL(7), märkis töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Põhjenduses 2 tuleks kohandusnoolte vahel olevad sõnad („soodustab liikmesriikide majanduste integreerimist. See“) välja jätta.

2) Ingliskeelse versiooni põhjenduses 79 tuleks sõna „undertakings“ asendada sõnaga „companies“. (Ei puuduta eesti keelt.)

3) Artikkel 134 tuleks kodifitseeritud tekstist välja jätta. Seetõttu tuleks artiklid 135–168 ümber nummerdada.

4) Artikli 160 lõige 1 tuleks välja jätta. Sellest tulenevalt tuleks järgneva lõike sõnastust kohandada järgmiselt: „Liikmesriikides ei pea artikleid 145 ja 146 kohaldama vahetusvõlakirjade ja teiste aktsiateks vahetatavate väärtpaberite omanike suhtes, kui nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ artikli 26 lõikes 1 või 2 nimetatud õigus- ja haldusnormide jõustumise ajal oli nende staatus väljalasketingimustes eelnevalt kindlaks määratud äriühingute jagunemist arvesse võttes.“.

5) Ungarit ja Maltat käsitlevate kannete kohta direktiivi 2011/35/EL artikli 1 lõikes 1 tuleks avaldada parandus.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek piirdub üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.

(2)

17. detsembri 1982. aasta kuues nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside jagunemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g (82/891/EMÜ) (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 47).

(3)

21. detsembri 1989. aasta üheteistkümnes nõukogu direktiiv avalikustamisnõuete kohta, mis on seotud liikmesriigis filiaali asutamisega teise liikmesriigi õigusele alluva teatud liiki äriühingu poolt (89/666/EMÜ) (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 36).

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1).

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 258, 1.10.2009, lk 11).

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/35/EL, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (ELT L 110, 29.4.2011, lk 1).

(7)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/30/EL tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 54 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad seoses aktsiaseltside asutamise ning nende kapitali säilitamise ja muutmisega, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 315, 14.11.2012, lk 74).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Äriühinguõiguse teatavad aspektid (kodifitseeritud)

Viited

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

EP-le esitamise kuupäev

3.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

14.12.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Eugen Freund, Maria Noichl

Esitamise kuupäev

28.3.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika