Eljárás : 2015/0283(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0088/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0088/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0103

JELENTÉS     ***I
PDF 462kWORD 55k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Tadeusz Zwiefka

(Kodifikáció – az eljárási szabályzat 103. cikke)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0616),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkének (1) és (2) bekezdésének g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0388/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0088/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

  HL C 264., 2016.7.20., 82. o.

(2)

  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2016. június 9.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  EURÓPAI PARLAMENT

    TANÁCS

    BIZOTTSÁG

Javaslat a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (kodifikált szöveg)

COM(2015)0616 of 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2016. február 3-án, március 18-án és április 13-án ülést tartott a Bizottság által benyújtott javaslat vizsgálata céljából.

Ezen ülések alkalmával(1) a 82/891/EGK tanácsi irányelvet(2), a 89/666/EGK tanácsi irányelvet(3), a 2005/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(4), a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet(5), a 2011/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet(6) és a 2012/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet(7) kodifikáló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel a következőket állapította meg.

1) A (2) preambulumbekezdésben a kiigazítások jelölésére szolgáló nyilak között szereplő szöveg („elősegíti a tagállamok gazdaságainak integrálását. Ez”) törlendő.

2) Az angol szövegben a (79) preambulumbekezdésben az „undertakings” szó helyébe a „companies” szó kerül (a módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti).

3) A kodifikált szövegből a 134. cikk törlendő. Ennek következtében a 135–168. cikk átszámozandó.

4) A 160. cikk (1) bekezdését el kell hagyni. Ennek következtében az alábbi bekezdés szövegét a következőképpen kell kiigazítani: „A tagállamoknak nem kell alkalmazniuk a 145. és 146. cikket az átváltoztatható kötvények és egyéb, részvényekké átalakítható értékpapírok tulajdonosai esetében, ha a 82/891/EGK tanácsi irányelv 26. cikkének (1) vagy (2) bekezdésében említett rendelkezések hatálybalépésének időpontjában ezeknek az értékpapír-tulajdonosoknak a helyzetét a szétválás esetére a kibocsátási feltételek előzetesen már meghatározták”.

5) A 2011/35/EU irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében szereplő, Magyarországnak és Máltának megfelelő bejegyzések tekintetében helyesbítést kell közzétenni.

A javaslat vizsgálata eredményeként a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag megállapította, hogy a javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.

(2)

A Tanács hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról (82/891/EGK) (HL L 378., 1982.12.31., 47. o.).

(3)

A Tanács tizenegyedik irányelve (1989. december 21.) a valamely tagállam jogának hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről (89/666/EGK) (HL L 395., 1989.12.30., 36. o.).

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/56/EK irányelve (2005. október 26.) a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről (HL L 310., 2005.11.25., 1. o.).

(5)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).

(6)

Az Európai Parlament és Tanács 2011/35/EU irányelve (2011. április 5.) a részvénytársaságok egyesüléséről (HL L 110., 2011.4.29., 1. o.).

(7)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/30/EU irányelve (2012. október 25.) a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint tőkéjük fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 315., 2012.11.14., 74. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A társasági jog egyes vonatkozásai (kodifikált szöveg)

Hivatkozások

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

3.12.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

14.12.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eugen Freund, Maria Noichl

Benyújtás dátuma

28.3.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat