RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni)

  28.3.2017 - (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)) - ***I

  Kumitat għall-Affarijiet Legali
  Rapporteur: Tadeusz Zwiefka
  (Kodifikazzjoni – Artikolu 103 tar-Regoli ta' Proċedura)


  Proċedura : 2015/0283(COD)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A8-0088/2017
  Testi mressqa :
  A8-0088/2017
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni)

  (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

  Proċedura leġiżlattiva ordinarja – kodifikazzjoni

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2015)0616),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 50(1) u (2)(g) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0388/2015),

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-27 ta' April 2016[1],

  –  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi[2],

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 103 u 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  –  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0088/2017),

  A.  billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr ebda tibdil sostanzjali;

  1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni kif adattata għar-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

  2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

  • [1]    ĠU C 264, 20.7.2016, p. 82.
  • [2]    ĠU C 102, 4.4.1996, p. 2.

  ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

   

   

   

   

  GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV

  TAS-SERVIZZI LEGALI

  Brussell, id-9 ta' Ġunju 2016

  OPINJONI

    GĦALL-ATTENZJONI  TAL-PARLAMENT EWROPEW

      TAL-KUNSILL

      TAL-KUMMISSJONI

  Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni)

  COM(2015)0616 tal-9.9.2016 – 2015/0283(COD)

  Wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tal-20 ta' Diċembru 1994 fuq metodu ta' ħidma aċċellerat tal-kodifikazzjoni uffiċjali tat-testi leġiżlattivi, u b'mod partikulari l-punt 4 tiegħu, il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv, magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, fit-3 ta' Frar, it-18 ta' Marzu u t-13 ta' April 2016 kellu laqgħa ddedikata għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

  Waqt l-eżami, f'dawk il-laqgħat[1], tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill intenzjonata li tikkodifika d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE[2], id-Direttiva tal-Kunsill 89/666/KEE[3], id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[4], id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[5], id-Direttiva 2011/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[6] u d-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[7], il-Grupp, bi qbil komuni, innota dan li ġej:

  1) Fil-premessa 2, il-kliem inkluż bejn vleġeġ ta' adattament ('tiffaċilita l-integrazzjoni tal-ekonomiji tal-Istati Membri. Hija') jenħtieġ li jitħassar

  2) Fil-premessa 79, il-kelma 'impriżi' jenħtieġ li tiġi sostitwita b''kumpaniji'.

  3) L-Artikolu 134 jenħtieġ li jitneħħa mit-test ikkodifikat. Bħala konsegwenza ta' dan, l-Artikoli 135 sa 168 jenħtieġ li jiġu nnumerati mill-ġdid.

  4) Fl-Artikolu 160, il-paragrafu 1 jenħtieġ li jitħassar. Bħala konsegwenza ta' dan, il-formulazzjoni tal-paragrafu ta' wara jenħtieġ li tiġi adattata biex tinqara kif ġej: 'L-Istati Membri m'għandhomx għalfejn japplikaw l-Artikoli 145 u 146 fir-rigward ta' detenturi ta' obbligazzjonijiet u titoli oħra li jistgħu jiġu konvertiti f'ishma jekk, fiż-żmien meta d-dispożizzjonijiet imsemmijin f'paragrafu 1 jew 2 tal-Artikolu 26 tad-Direttiva tal-Kunsill 82/891 daħlu fis-seħħ, il-pożizzjoni ta' dawk id-detenturi fil-każ ta' diviżjoni tkun ġiet stabbilita minn qabel mill-kondizzjonijiet tal-ħruġ.'

  5) Jenħtieġ li tiġi ppubblikata rettifika fir-rigward tal-entrati li jikkorrispondu għall-Ungerija u Malta li jinsabu fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2011/35/UE.

  Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi qbil komuni, li l-proposta effettivament tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Ġurikonsult      Ġurikonsult      Direttur Ġenerali

  • [1]  Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv kellu l-verżjonijiet lingwistiċi kollha tal-proposta u ħadem fuq il-bażi tal-verżjoni Ingliża, il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test eżaminat.
  • [2]  Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 1982 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(ġ) tat-Trattat dwar id-diviżjoni ta' kumpanniji b'responsabbilta pubblika limitata (82/891/KEE) (ĠU L 378, 31.12.1982, p. 47).
  • [3]  Il-Ħdax il-Direttiva tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 1989 dwar il-ħtiġiet tal-iżvelar rigward il-fergħat miftuħa fi Stat Membru minn ċerti tipi ta' kumpanniji rregolati bil-liġijiet ta' Stat ieħor (89/666/KEE) (ĠU L 395, 30.12.1989, p. 36).
  • [4]  Id-Direttiva 2005/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar mergers transkonfinali ta' kumpanniji ta' responsabbiltà limitata (ĠU L 310, 25.11.2005, p. 1).
  • [5]  Id-Direttiva 2009/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri minn kumpaniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 48 tat-Trattat, bil-għan li tagħmel dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 258, 1.10.2009, p. 11).
  • [6]  Id-Direttiva 2011/35/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 5 ta' April 2011 dwar il-mergers ta' kumpanniji pubbliċi b'responsabbiltà limitata (ĠU L 110, 29.4.2011, p. 1).
  • [7]  Id-Direttiva 2012/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar il-koordinazzjoni ta' salvagwardji li, għall-protezzjoni tal-interessi ta' membri u oħrajn, huma meħtieġa mill-Istati Membri ta' kumpanniji fis-sens tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 54 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar il-formazzjoni ta' kumpanniji pubbliċi ta' responsabbiltà limitata u ż-żamma u t-tibdil tal-kapital tagħhom, bil-għan li jagħmlu dawn is-salvagwardji ekwivalenti (ĠU L 315, 14.11.2012, p. 74).

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  Ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji (kodifikazzjoni)

  Referenzi

  COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

  Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

  3.12.2015

   

   

   

  Kumitat responsabbli

         Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  JURI

  14.12.2015

   

   

   

  Rapporteurs

         Data tal-ħatra

  Tadeusz Zwiefka

  28.2.2017

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  23.3.2017

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

  Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Eugen Freund, Maria Noichl

  Data tat-tressiq

  28.3.2017

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  21

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  Verts/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

  Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

  Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  +  :  favur

  -  :  kontra

  0  :  astensjonijiet