VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

  28.3.2017 - (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)) - ***I

  Commissie juridische zaken
  Rapporteur: Tadeusz Zwiefka
  (Codificatie – Artikel 103 van het Reglement)


  Procedure : 2015/0283(COD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0088/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0088/2017
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

  (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0616),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 50, leden 1 en 2, onder g), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0388/2015),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016[1],

  –  gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten[2],

  –  gezien de artikelen 103 en 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0088/2017),

  A.  overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

  1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

  2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  • [1]    PB C 264 van 20.7.2016, blz. 82.
  • [2]    PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

  BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

   

   

   

   

  ADVIESGROEP VAN DE

  JURIDISCHE DIENSTEN

  Brussel, 9 juni 2016

  ADVIES

    AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

      DE RAAD

      DE COMMISSIE

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

  COM(2015)0616 van 9.9.2016 – 2015/0283(COD)

  Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde werkmethode voor de officiële codificering van wetgevingsdocumenten, en met name op paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die samengesteld is uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 3 februari, 18 maart en 13 april 2016 bijeengekomen om o.m. bovenstaand Commissievoorstel te behandelen.

  Tijdens deze bijeenkomsten[1] leidde de behandeling van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter codificering van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad[2], Richtlijn 89/666/EEG van de Raad[3], Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad[4], Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad[5], Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de Raad[6] en Richtlijn 2012/30/EU van het Europees Parlement en de Raad[7] ertoe dat de adviesgroep in gemeen overleg tot de volgende slotsom kwam.

  1) In overweging 2 moeten de woorden tussen de pijltjes (‘ondersteunt de integratie van de economieën van de lidstaten’) moeten worden geschrapt.

  2) In overweging 79 moet het woord 'ondernemingen' worden veranderd in 'vennootschappen'.

  3) Artikel 134 moet in de gecodificeerde tekst vervallen. Daardoor moeten de artikelen  135 - 168 worden vernummerd.

  4) In artikel 160 moet lid 1 worden geschrapt. Tengevolge hiervan moet het volgende lid als volgt worden gelezen: 'De lidstaten hoeven de artikelen 146 en 147 niet toe te passen met betrekking tot houders van converteerbare obligaties en andere in aandelen converteerbare effecten, indien, op het tijdstip van de inwerkingtreding van de in lid 1 of lid 2 van artikel 26 van richtlijn 82/891/EEG van de Raad, de positie van die houders in geval van splitsing voordien reeds in de emissievoorwaarden was vastgesteld'.

  5) Er moet een correctie worden aangebracht met betrekking tot de vermeldingen van Hongarije en Malta in artikel 1, lid 1 van Richtlijn 2011/35/EU.

  De adviesgroep heeft na deze bestudering van het voorstel in onderlinge overeenstemming vastgesteld dat het voorstel louter een codificatie behelst van de bestaande teksten, zonder inhoudelijke wijzigingen.

  F. DREXLER  H. LEGAL  L. ROMERO REQUENA

  juridisch adviseur  juridisch adviseur  directeur-generaal

  • [1]  De adviesgroep heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.
  • [2]  Zesde Richtlijn van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen (82/891/EEG) (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 47).
  • [3]  Elfde Richtlijn van de Raad van 21 december 1989 betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een lidstaat opgerichte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een andere Staat vallen (89/666/EEG) (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 36).
  • [4]  Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1).
  • [5]  Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11).
  • [6]  Richtlijn 2011/35/EU van de Raad van 5 april 2011 betreffende fusies van naamloze vennootschappen (PB L 110 van 29.4.2011, blz. 1).
  • [7]  Richtlijn 2012/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 74).

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

  Document- en procedurenummers

  COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

  Datum indiening bij EP

  3.12.2015

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  JURI

  14.12.2015

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Tadeusz Zwiefka

  28.2.2017

   

   

   

  Datum goedkeuring

  23.3.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  21

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Eugen Freund, Maria Noichl

  Datum indiening

  28.3.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  21

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

  S&D

  Verts/ALE

  Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

  Sajjad Karim

  Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

  Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

  Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

  Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

  Max Andersson, Julia Reda

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding