Postup : 2015/0283(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0088/2017

Predkladané texty :

A8-0088/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0103

SPRÁVA     ***I
PDF 688kWORD 56k
28.3.2017
PE 589.202v02-00 A8-0088/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

Kodifikácia – článok 103 rokovacieho poriadku

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)

(COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0616),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 1 a 2 písm. g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0388/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1);

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–  so zreteľom na články 103 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0088/2017),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 82.

(2)

  Ú. v. EÚ C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 9. júna 2016

STANOVISKO

  PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADA

    KOMISIA

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)

COM(2015)/0616 z 9. 9. 2016 – 2016/0283(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojich stretnutiach 3. februára, 18. marca a 13. apríla 2016 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na týchto stretnutiach(1) po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely kodifikácie smernice Rady 82/891/EHS(2), smernice Rady 89/666/EHS(3), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES(4), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES(5), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ(6) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ(7) konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala toto:

1) V odôvodnení 2 by sa mal vypustiť text uvedený medzi šípkami na úpravu („uľahčuje integráciu ekonomík členských štátov“).

2) (Bod 2 sa netýka slovenskej verzie.)

3) Článok 134 by sa mal z kodifikovaného znenia vypustiť. Články 135 až 168 by v dôsledku toho mali byť prečíslované.

4) V článku 160 by sa mal vypustiť odsek 1. V dôsledku toho by sa malo znenie nasledujúceho odseku upraviť takto: „Členské štáty nemusia uplatňovať články 145 a 146 vo vzťahu k držiteľom dlhopisov a iných cenných papierov prevoditeľných na akcie, ak v čase nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1 alebo 2 článku 26 smernice Rady 82/891/EHS stanovili vopred emisné podmienky postavenia týchto držiteľov v prípade rozdelenia.“

5) Malo by sa uverejniť korigendum týkajúce sa zápisov pre Maďarsko a Maltu, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2011/35/EÚ.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez zmeny ich podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedúci právnej služby      vedúci právneho servisu      generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.

(2)

Šiesta smernica Rady zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (82/891/EHS) (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 47).

(3)

Jedenásta Smernica Rady z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (89/666/EHS) (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 36).

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/56/ES z 26. októbra 2005 o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach kapitálových spoločností (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 1).

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1.10.2009, s. 11).

(6)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/35/EÚ z 5. apríla 2011 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, Ú. v. EÚ L 110, 29.4.2011, s. 1).

(7)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 74).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Niektoré aspekty práva obchodných spoločností (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD)

Dátum predloženia v EP

3.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

14.12.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Tadeusz Zwiefka

28.2.2017

 

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Daniel Buda, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eugen Freund, Maria Noichl

Dátum predloženia

28.3.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Sajjad Karim

Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron

Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka

Daniel Buda, Angelika Niebler, Emil Radev, Pavel Svoboda, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Eugen Freund, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maria Noichl, Virginie Rozière

Max Andersson, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia