Процедура : 2016/0822(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0090/2017

Внесени текстове :

A8-0090/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.20

Приети текстове :

P8_TA(2017)0122

ДОКЛАД     *
PDF 640kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Мария Грапини

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13499/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0519/2016),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1),

–  като взе предвид член 78, параграф в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0090/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го уведоми за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.  


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Aвтоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония

Библиография

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Дата на консултация с ЕП

13.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

13.2.2017

Разглеждане в комисия

23.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Дата на внасяне

28.3.2017

Правна информация - Политика за поверителност