Postup : 2016/0822(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0090/2017

Předložené texty :

A8-0090/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.20

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0122

ZPRÁVA     *
PDF 502kWORD 51k
28.3.2017
PE 599.175v02-00 A8-0090/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku, které nahrazuje nařízení 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Maria Grapini

(Zjednodušený postup - čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku, které nahrazuje nařízení 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13499/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0519/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0090/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.  


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Maltě, na Kypru a v Estonsku

Referenční údaje

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Datum konzultace s EP

13.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Claude Moraes

9.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

13.2.2017

Projednání ve výboru

23.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Datum předložení

28.3.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí