Menetlus : 2016/0822(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0090/2017

Esitatud tekstid :

A8-0090/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0122

RAPORT     *
PDF 335kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.175v02-00 A8-0090/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis

ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Maria Grapini

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis

ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13499/2016),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0519/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0090/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.  


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Maltal, Küprosel ja Eestis

Viited

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

13.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

13.2.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

28.3.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika