Procedūra : 2016/0822(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0090/2017

Pateikti tekstai :

A8-0090/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0122

PRANEŠIMAS     *
PDF 559kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.175v02-00 A8-0090/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES, projekto

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Maria Grapini

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2014/731/ES, 2014/743/ES ir 2014/744/ES, projekto

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13499/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0519/2016),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0090/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 1.  


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Maltoje, Kipre ir Estijoje

Nuorodos

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Konsultacijos su EP data

13.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

13.2.2017

Svarstymas komitete

23.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Pateikimo data

28.3.2017

Teisinė informacija - Privatumo politika