Procedure : 2016/0822(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0090/2017

Ingediende teksten :

A8-0090/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/04/2017 - 9.20

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0122

VERSLAG     *
PDF 345kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.175v02-00 A8-0090/2017

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Maria Grapini

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13499/2016),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0519/2016),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0090/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie.

(1)

PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.  


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de besluiten nrs. 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU

Document- en procedurenummers

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Datum indiening bij EP

13.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

13.2.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

23.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

23.3.2017

 

 

 

Datum indiening

28.3.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid