Postup : 2016/0822(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0090/2017

Predkladané texty :

A8-0090/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.20

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0122

SPRÁVA     *
PDF 418kWORD 52k
28.3.2017
PE 599.715v02-00 A8-0090/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Maria Grapini

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2014/731/EÚ, 2014/743/EÚ a 2014/744/EÚ

(13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13499/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0519/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0090/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.  


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel na Malte, na Cypre a v Estónsku

Referenčné čísla

13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Maria Grapini

9.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

13.2.2017

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Dátum predloženia

28.3.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia