ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU

28.3.2017 - (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodajka: Judith Sargentini
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2016/0819(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0091/2017
Předložené texty :
A8-0091/2017
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13525/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0522/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, především v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti[1], a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0091/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 39 odst. 1 bývalé Smlouvy o Evropské unii, o němž Soudní dvůr dne 16. dubna 2015 ve spojených věcech C-317/13 a C-679/13 a ve věci C540/13 rozhodl, že stále platí, v souladu s článkem 9 protokolu 36, kde Rada přijímá prováděcí opatření na základě acquis podle hlavy VI bývalé SEU, může Rada stanovit časový limit, v němž má Evropský parlament předložit své stanovisko, a pokud Parlament nezaujme stanovisko v této lhůtě, Rada může jednat.

To bohužel neodráží zpravodajčino stanovisko, pokud jde o parlamentní kontrolu. Zpravodajka vyjadřuje politování nad tím, že Komise ještě nepředložila, jako prioritní záležitost, legislativní návrhy s cílem nahradit nástroje přijaté v rámci bývalého třetího pilíře – včetně nástroje týkajícího se nahrazení takzvaného prümského rozhodnutí (Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti[1]). Vzhledem k tomu, že nejvhodnějším právním základem bude čl. 87 odst. 2 písm. a) SFEU, bude se Parlament podílet na vypracování návrhu tohoto právního předpisu v rámci řádného legislativního postupu.

  • [1]  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii

Referenční údaje

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Datum konzultace s EP

13.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

13.2.2017

Projednání ve výboru

23.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Datum předložení

28.3.2017