Menetlus : 2016/0819(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0091/2017

Esitatud tekstid :

A8-0091/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2017 - 9.17

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0119

RAPORT     *
PDF 341kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Judith Sargentini

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse nõukogu otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL,

2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL,

2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13525/2016),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0522/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0091/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.


SELETUSKIRI

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikega 1, mille Euroopa Kohus 16. aprillil 2015 liidetud kohtuasjades C-317/13 ja C-679/13 ning kohtuasjas C-540/13 endiselt kehtivaks tunnistas, ja kooskõlas protokolli nr 36 artikliga 9, kui nõukogu võtab vastu rakendusotsuseid, lähtudes õigustikust, mille aluseks on endise ELi lepingu VI peatükk, võib ta määrata tähtaja, mille jooksul Euroopa Parlament võib oma arvamuse esitada, ja kui selle ajavahemiku jooksul arvamust ei esitata, võib nõukogu tegutseda.

Kahjuks ei vasta see raportööri arusaamale parlamentaarsest kontrollist. Raportöör peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole kiiremas korras esitanud seadusandlikke ettepanekuid endise kolmanda samba raames vastu võetud õigusaktide, kaasa arvatud nn Prümi otsuse asendamiseks (nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1)). Kuna kõige sobivam õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punkt a, osaleb parlament selle õigusakti koostamisel seadusandliku tavamenetluse korras.

(1)

ELT L 210, 6.8.2008, lk 12.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

DNA-andmete automatiseeritud andmevahetus Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias

Viited

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

13.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

13.2.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.3.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

28.3.2017

Õigusteave - Privaatsuspoliitika