JELENTÉS a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Ciprussal, Lengyelországgal, Svédországgal, Máltával és Belgiummal való automatizált adatcseréről, valamint a 2011/887/EU, a 2012/58/EU, a 2012/299/EU, a 2012/445/EU, a 2012/673/EU, a 2013/3/EU, a 2013/148/EU, a 2013/152/EU és a 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

28.3.2017 - (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Judith Sargentini
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2016/0819(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0091/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0091/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a DNS-adatokra vonatkozó, Szlovákiával, Portugáliával, Lettországgal, Litvániával, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Ciprussal, Lengyelországgal, Svédországgal, Máltával és Belgiummal való automatizált adatcseréről, valamint

a 2011/887/EU, a 2012/58/EU, a 2012/299/EU, a 2012/445/EU, a 2012/673/EU,

a 2013/3/EU, a 2013/148/EU, a 2013/152/EU és a 2014/410/EU határozatok felváltásáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13525/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0522/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra[1], és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0091/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

INDOKOLÁS

Az Európai Unióról szóló korábbi szerződés 39. cikkének (1) bekezdése alapján – amely a Bíróságnak a C-317/13. és C-679/13. sz. egyesített ügyekben és a C540/13. sz. ügyben 2015. április 16-án meghozott határozata szerint a 36. jegyzőkönyv 9. cikkének megfelelően még mindig alkalmazandó –, ha a Tanács végrehajtási intézkedéseket fogad el az Európai Unióról szóló korábbi szerződés VI. címén alapuló közösségi vívmányok alapján, a Tanács határidőt állapíthat meg az Európai Parlament számára véleményének elkészítésére, és ha ezen a határidőn belül nem nyilvánít véleményt, a Tanács határozhat.

Sajnálatos módon ez nem tükrözi az előadó parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatos véleményét. Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság elsőbbségi kérdésként még nem terjesztett elő a korábbi harmadik pillér keretében elfogadott eszközök – többek között az úgynevezett prümi határozat (a Tanács 2008. június 23-i, 2008/616/IB határozata a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB határozat végrehajtásáról[1]) – felváltására irányuló jogalkotási javaslatokat. Mivel a legmegfelelőbb jogalap az EUMSZ 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja, a Parlament rendes jogalkotási eljárás keretében fog részt venni e jogszabály megalkotásában.

  • [1]  HL L 210., 2008.8.6., 12. o.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A szlovákiai, portugáliai, lettországi, litvániai, cseh köztársasági, észtországi, magyarországi, ciprusi, lengyelországi, svédországi, máltai és belgiumi DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere

Hivatkozások

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

13.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

23.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.3.2017

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.3.2017