Procedūra : 2016/0819(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0091/2017

Pateikti tekstai :

A8-0091/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.17

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0119

PRANEŠIMAS     *
PDF 561kWORD 45k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje, Belgijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES, projekto

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Judith Sargentini

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje, Belgijoje, ir kuriuo pakeičiami sprendimai 2010/689/ES, 2011/472/ES, 2011/715/ES, 2011/887/ES, 2012/58/ES, 2012/299/ES, 2012/445/ES, 2012/673/ES, 2013/3/ES, 2013/148/ES, 2013/152/ES ir 2014/410/ES, projekto

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13525/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0522/2016),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje(1), ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0091/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal buvusios Europos Sąjungos sutarties 39 straipsnio 1 dalį, kuri pagal Teisingumo Teismo 2015 m. balandžio 16 d. sprendimą sujungtose bylose C-317/13 ir C-679/13 ir byloje C-540/13 buvo vis dar taikoma, remiantis Protokolo Nr. 36 9 straipsniu, Taryba, priimdama įgyvendinimo priemones acquis, grindžiamo buvusios Europos Sąjungos sutarties IV antraštine dalimi, pagrindu, gali nustatyti terminą, per kurį Europos Parlamentas turi pateikti nuomonę ir, jeigu per šį terminą Parlamentas nuomonės nepateikia, Taryba gali imtis veiksmų.

Tai, deja, neatitinka pranešėjos nuomonės dėl parlamentinės kontrolės. Pranešėja apgailestauja, kad Komisija iki šiol pirmenybės tvarka nepateikė pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais būtų pakeistos priemonės, priimtos pagal buvusį trečiąjį ramstį, įskaitant priemonę dėl vadinamojo Priumo sprendimo pakeitimo (2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo(1)). Kadangi tinkamiausias teisinis pagrindas bus SESV 87 straipsnio 2 dalies a punktas, Parlamentas dalyvaus rengiant šį teisės aktą pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

(1)

OL L 210, 2008 8 6, p. 12.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinis keitimasis DNR duomenimis Slovakijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Čekijoje, Estijoje, Vengrijoje, Kipre, Lenkijoje, Švedijoje, Maltoje ir Belgijoje

Nuorodos

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Konsultacijos su EP data

13.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

13.2.2017

Svarstymas komitete

23.3.2017

 

 

 

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Pateikimo data

28.3.2017

Teisinė informacija - Privatumo politika