VERSLAG over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU

28.3.2017 - (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - *

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Judith Sargentini
(Vereenvoudigde procedure – Artikel 50, lid 1, van het Reglement)

Procedure : 2016/0819(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0091/2017
Ingediende teksten :
A8-0091/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13525/2016),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol (Nr. 36) betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0522/2016),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit[1], en met name artikel 33,

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 39, lid 1, van het vroegere Verdrag betreffende de Europese Unie, dat volgens de uitspraken van het Hof van Justitie van 16 april 2015 in gevoegde zaken C-317/13 en C-679/13 en zaak C-540/13 ingevolge artikel 9 van protocol nr. 36 nog steeds van kracht is, kan de Raad bij de vaststelling van uitvoeringsmaatregelen op grond van het acquis gebaseerd op titel VI van het vroegere VEU het Parlement een termijn stellen waarbinnen het zijn advies moet uitbrengen en kan de Raad, indien er binnen die termijn geen advies is uitgebracht, een besluit nemen.

Dit komt helaas niet overeen met het standpunt van de rapporteur inzake parlementaire controle. De rapporteur betreurt dat de Commissie nog niet, bij voorrang, wetgevingsvoorstellen heeft ingediend ter vervanging van de in het kader van de voormalige derde pijler vastgestelde instrumenten, zoals een voorstel inzake de vervanging van het zogeheten Prümbesluit (Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit[1]). Omdat artikel 87, lid 2, onder a) de meest geschikte rechtsgrondslag is, zal het Parlement deelnemen aan de vaststelling van deze wetgeving via de gewone wetgevingsprocedure.

  • [1]  PB L 210 van 6.8.2008, blz. 12.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België

Document- en procedurenummers

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Datum raadpleging EP

13.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

13.2.2017

Behandeling in de commissie

23.3.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

23.3.2017

 

 

 

Datum indiening

28.3.2017