RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU și 2014/410/EU

28.3.2017 - (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Judith Sargentini
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2016/0819(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0091/2017
Texte depuse :
A8-0091/2017
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia și de înlocuire a deciziilor 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE,

2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE,

2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE și 2014/410/UE

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13525/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0522/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1], în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0091/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 210, 6.8.2008, p.1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul articolului 39 alineatul (1) din fostul Tratat privind Uniunea Europeană cu privire la care Curtea de Justiție a hotărât la 16 aprilie 2015 că este încă aplicabil în cauzele comune C-317/13 și C-679/13 și în cauza C540/13, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul 36, atunci când Consiliul adoptă măsuri de punere în aplicare pe baza acquis-ului, în temeiul Titlului VI al fostului TUE, Consiliul poate stabili un termen până la care Parlamentul trebuie să emită un aviz, iar în lipsa acestui aviz până la termenul respectiv, Consiliul poate lua măsuri.

Din păcate, acest fapt nu reflectă opinia raportoarei cu privire la controlul parlamentar. Raportoarea regretă că, nici până în prezent, Comisia nu a prezentat, în regim de prioritate, propuneri legislative de înlocuire a instrumentelor adoptate în cadrul fostului al treilea pilon, inclusiv o propunere de înlocuire a așa-numitei decizii Prüm (Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1]). Având în vedere faptul că temeiul juridic cel mai adecvat va fi articolul 87 alineatul (2) litera (a) din TFUE, Parlamentul va participa la elaborarea acestui act legislativ în procedura legislativă ordinară.

  • [1]  JO L 210, 6.8.2008, p.12

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Slovacia, Portugalia, Letonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Cipru, Polonia, Suedia, Malta și Belgia

Referințe

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Data consultării PE

13.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

13.2.2017

Examinare în comisie

23.3.2017

 

 

 

Data adoptării

23.3.2017

 

 

 

Data depunerii

28.3.2017