Postup : 2016/0819(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0091/2017

Predkladané texty :

A8-0091/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/04/2017 - 9.17

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0119

SPRÁVA     *
PDF 431kWORD 53k
28.3.2017
PE 599.714v02-00 A8-0091/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ,

2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ,

2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Judith Sargentini

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o automatizovanej výmene údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku, ktorým sa nahrádzajú rozhodnutia Rady 2010/689/EÚ, 2011/472/EÚ, 2011/715/EÚ,

2011/887/EÚ, 2012/58/EÚ, 2012/299/EÚ, 2012/445/EÚ, 2012/673/EÚ,

2013/3/EÚ, 2013/148/EÚ, 2013/152/EÚ a 2014/410/EÚ

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (13525/2016),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0522/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0091/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 39 ods. 1 bývalej Zmluvy o Európskej únii, o ktorej Súdny dvor 16. apríla 2015 v spojených veciach C-317/13 a C-679/13 a vo veci C540/13 rozhodol, že sa naďalej uplatňuje, v súlade s článkom 9 protokolu č. 36, môže Rada pri prijímaní vykonávacích opatrení na základe acquis vychádzajúceho z hlavy VI bývalej Zmluvy o EÚ stanoviť časové obmedzenie, v ktorom musí Európsky parlament doručiť svoje stanovisko, a ak v tomto čase stanovisko nedoručí, Rada môže konať.

Toto, žiaľ, neodráža názor spravodajkyne na otázku parlamentnej kontroly. Spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zatiaľ nepredložila, ako prioritnú vec, legislatívne návrhy, ktoré by mali nahradiť nástroje prijaté v rámci bývalého tretieho piliera vrátane návrhu o nahradení takzvaného prümského rozhodnutia (rozhodnutie Rady 2008/616/SVV z 23. júna 2008 o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1)). Keďže najvhodnejším právnym základom bude článok 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ, Parlament sa zúčastní prípravy tohto právneho predpisu v riadnom legislatívnom postupe.

(1)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 12.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Automatizovaná výmena údajov o DNA na Slovensku, v Portugalsku, Lotyšsku, Litve, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, na Cypre, v Poľsku, vo Švédsku, na Malte a v Belgicku

Referenčné čísla

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Dátum konzultácie s EP

13.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

13.2.2017

Prerokovanie vo výbore

23.3.2017

 

 

 

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Dátum predloženia

28.3.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia