POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

28.3.2017 - (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Judith Sargentini
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2016/0819(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0091/2017
Predložena besedila :
A8-0091/2017
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

(13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13525/2016),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0522/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1], zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0091/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 210, 6.8.2008, str.1.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 39(1) nadomeščene Pogodbe o Evropski uniji, o katerem je Sodišče Evropske unije dne 16. aprila 2015 v združenih zadevah C-317/13 in C-679/13 ter v zadevi C540/13 razsodilo, da se še naprej uporablja, lahko Svet v skladu s členom 9 Protokola 36, kadar sprejme izvedbene ukrepe na podlagi pravnega reda iz Naslova VI nekdanje PEU, določi rok, v katerem Evropski parlament poda svoje mnenje in mnenja v tem roku ne poda, lahko Svet ukrepa.

Žal to ne odraža mnenja poročevalke o parlamentarnem nadzoru. Poročevalka obžaluje, da Komisija še ni prednostno predlagala zakonodajnih predlogov za nadomestitev instrumentov, sprejetih v okviru nekdanjega tretjega stebra, vključno s predlogom za nadomestitev tako imenovane Prümske pogodbe (Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1]). Ker bo najustreznejša pravna podlaga člen 87(2)(a) PDEU, bo Parlament sodeloval pri pripravi te zakonodaje po rednem zakonodajnem postopku.

  • [1]  UL L 210, 6.8.2008, str.12.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Avtomatizirana izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji

Sklicevanje

13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS)

Datum posvetovanja s Parlamentom

13.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Poročevalci:

       Datum imenovanja

Judith Sargentini

9.2.2017

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

13.2.2017

Obravnava v odboru

23.3.2017

 

 

 

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Datum predložitve

28.3.2017