Postup : 2016/0820(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0092/2017

Předložené texty :

A8-0092/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2017 - 9.18

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0120

ZPRÁVA     *
PDF 504kWORD 50k
28.3.2017
PE 599.717v02-00 A8-0092/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU

(13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Tomáš Zdechovský

(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU

(13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13526/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0520/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0092/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s.1.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku

Referenční údaje

13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS)

Datum konzultace s EP

13.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tomáš Zdechovský

9.2.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

13.2.2017

Projednání ve výboru

23.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Datum předložení

28.3.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí