Postup : 2016/2192(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0093/2017

Předložené texty :

A8-0093/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.31

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0162

ZPRÁVA     
PDF 632kWORD 61k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Inés Ayala Sender

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(4), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi úřadu(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(9), a zejména na článek 36 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0093/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřad“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2015 celkem 15 944 846 EUR, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 1,76 %; vzhledem k tomu, že 94 % rozpočtu úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2015 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

C.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria klade orgán příslušný k udělení absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2012, 2013 a 2014

1.  se znepokojením bere na vědomí vysoký počet nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2012, 2013 a 2014 týkající se náborových postupů, pozdních plateb, vysoké fluktuace zaměstnanců a úhrady nákladů; vyzývá úřad, aby v roce 2017 dokončil co nejvíce nápravných opatření;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2015 byla míra plnění rozpočtu ve výši 93,74 %, čímž oproti roku 2014 došlo ke zvýšení o 9,05 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 77,32 %, což ve srovnání s rokem 2014 představuje zvýšení o 5,99 %;

3.  připomíná, že v souladu s rozhodnutím výkonného ředitele se účastníci jednání organizovaných úřadem pro účely úhrady nákladů dělí do tří kategorií (A, B nebo C); konstatuje dále, že účastníci kategorie „A“, kteří mají v rámci jednání nějakou konkrétní povinnost, obdrží cestovné a denní příspěvek v podobě paušální sazby, účastníkům kategorie „B“ se hradí paušální sazbou pouze cestovní náklady a účastníci kategorie „C“ nejsou způsobilí pro úhradu žádných nákladů; poukazuje na to, že počet účastníků klasifikovaných jako recipienti úhrad kategorie „A“ se snížil z 69 % v roce 2014 na 52 % v roce 2015; připomíná, byla dokončena činnost spočívající ve vyjasnění příslušné kategorie pro účely úhrady nákladů ve zvacích dopisech;

4.  se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora úřad v roce 2015 provedl 1 024 (29,2 %) plateb po lhůtě stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(11), což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 0,6 %, a že průměrné zpoždění u opožděných plateb bylo 29 dní; uznává, že ve druhé polovině roku 2015 úřad zavedl strategii obsahující několik opatření na snížení počtu opožděných plateb; vítá skutečnost, že po provedení těchto opatření se počet opožděných plateb výrazně snížil, a to z 38,3 % v období od ledna do srpna 2015 na 12,6 % v období od září do prosince 2015; konstatuje, že navzdory tomuto pozitivnímu trendu, který pokračoval až do května 2016, byl objem neprovedených plateb v červnu 2016 vyšší, protože se rozšířily operační činnosti úřadu, což vedlo ke zvýšení počtu finančních transakcí, které musel provádět stejný počet pracovníků; bere na vědomí, že v listopadu 2016 byla funkce zahajování operací decentralizována a přenesena na operační a administrativní oddělení, zatímco funkce ověřování zůstala centralizována v administrativním odboru; konstatuje, že výsledky byly pozitivní;

Závazky a přenosy

5.  konstatuje, že částka přenosů u prostředků přidělených na závazky v hlavě II (správní výdaje) činila 1 076 583 EUR čili 36,9 % (v roce 2014: 635 492 EUR, tj. 28,7 %); uznává, že tyto přenosy se týkají hlavně poradenských služeb v souvislosti s vývojem IKT, na něž byly uzavřeny smlouvy v posledním čtvrtletí roku 2015 (400 000 EUR), a investic do infrastruktury IT (300 000 EUR) vzhledem k tomu, že se na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu z konce roku 2015 rozšířit plán pracovních míst mají přijímat další pracovníci; uznává, že tyto přenosy byly odůvodněné a předem plánované vzhledem k úloze úřadu během migrační krize, což rozpočtový orgán zvážil a na rok 2016 významným způsobem navýšil rozpočet úřadu i počet jeho zaměstnanců; konstatuje, že přenosy mohou často být zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů úřadu a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud jsou agenturou předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

6.  konstatuje s uspokojením, že podle zprávy Účetního dvora schválil výkonný ředitel novou politiku najímání dočasných a smluvních zaměstnanců, která řeší většinu otázek, na něž Účetní dvůr upozornil při předchozích auditech;

7.  bere na vědomí, že v lednu 2016 přijal úřad aktualizovaná prováděcí pravidla týkající se přijímání dočasných a smluvních zaměstnanců; dále konstatuje, že v srpnu 2016 schválil výkonný ředitel aktualizovanou politiku najímání;

8.  konstatuje, že k 31. prosinci 2015 měl úřad celkem 93 zaměstnanců, ve služebním poměru i jmenovaných, včetně 61 dočasných a 21 smluvních zaměstnanců a 11 vyslaných národních odborníků; poukazuje na to, že 63 % z celkového počtu zaměstnanců tvoří ženy a 37 % muži;

Interní audity

9.  konstatuje, že úřad dále vyvinul svůj vnitřní kontrolní systém v souladu s doporučeními, která dostal od útvaru interního auditu Komise (IAS) a od Účetního dvora, stejně jako v souladu se standardy vnitřní kontroly, které přijal úřad v listopadu 2012; dále konstatuje, že kromě auditu roční účetní závěrky poskytl IAS zprávu o auditu řízení odborné přípravy v rámci činností stálé a mimořádné/zvláštní podpory úřadu; konstatuje, že úřad vytvořil akční plán pro řešení doporučení vydaných útvarem IAS;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  konstatuje, že úřad se řídí rozhodnutím správní rady o prevenci podvodů a uplatňuje strategie proti podvodům; poukazuje na to, že dne 23. února 2017 byl podepsán postup pro whistleblowing, který je v souladu s příslušnými pokyny Komise;

11.  se znepokojením konstatuje, že úřad v roce 2015 nezveřejnil životopisy členů správní rady ani členů vrcholného vedení; konstatuje, že od března 2017 úřad zveřejňuje životopisy členů vrcholného vedení; konstatuje také, že úřad v této věci kontaktoval správní radu a má v úmyslu životopisy členů zveřejnit, jakmile budou shromážděny; vyzývá úřad, aby tyto dokumenty co nejdříve zveřejnil, a zajistil tak nezbytný veřejný dohled a kontrolu nad svým vrcholným vedením;

12.  znovu opakuje, že předcházení střetům zájmů a jejich řešení je pro správné fungování organizace zásadní; zdůrazňuje, že transparentnost je klíčovým prvkem, který podporuje důvěru občanů Unie v její orgány a instituce;

Výkonnost

13.  konstatuje, že podle výroční zprávy úřadu se v roce 2015 zúčastnilo 275 osob z 26 členských států „EU+“ a jiných zúčastněných osob na 23 kurzech odborné přípravy školitelů, které organizoval úřad; konstatuje navíc, že úřad zajišťoval 271 vnitrostátních školení v rámci odborné přípravy prostřednictvím své platformy elektronického vzdělávání „EASO Training Curriculum“ (Školící osnovy úřadu EASO) pro 3 611 azylových úředníků;

14.  bere na vědomí, že úřad podepsal s generálním ředitelstvím Komise pro tlumočení dohodu o poskytování služeb s cílem zlepšit účinnost v oblasti nákladů na překlad a tlumočení; konstatuje navíc, že úřad zveřejnil otevřenou výzvu na kaskádové rámcové smlouvy složené z pěti částí a jako kritérium udělení zakázky stanovil nejnižší cenu; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dosažených úsporách;

15.  konstatuje, že úřad vypracoval další opatření s cílem poskytnout pomoc členským státům, jejichž azylové a přijímací systémy vyžadují zvláštní podporu, a že tuto zvláštní podporu poskytl Kypru, Bulharsku, Řecku a Itálii; navíc konstatuje, že úřad v roce 2015 ještě více rozšířil svou činnost na podporu členských států, jejichž azylové a přijímací systémy jsou vystaveny mimořádnému tlaku, přičemž poskytl podporu zejména Řecku a Itálii a posílil své kapacity, aby dokázal včas a účinně reagovat na nouzové situace;

Další připomínky

16.    připomíná skutečnost, že v roce 2015 byl předložen rekordní počet téměř 1 400 000 žádostí o mezinárodní ochranu; uznává, že úřad vyvinul značné úsilí při provádění všech svých činností, jimiž byl pověřen, v rámci evropského programu pro migraci, zejména v rámci přípravy vytváření „hotspotů“; bere na vědomí úsilí, které úřad vyvinul při zvládání migrační krize;

17.    vybízí zejména k poskytování podpory a k praktické spolupráci v otázkách týkajících se dětí žádajících o azyl, včetně nezletilých osob bez doprovodu; vítá spuštění sítě úřadu EASO týkající se činností ve vztahu k dětem;

18.  uznává, že rozpočet úřadu zaznamenal v roce 2016 značný nárůst, aby mohl úřad zvládat dodatečné úkoly v souvislosti s evropským programem pro migraci, vytvářením tzv. hotspotů, rozhodnutími summitu vedoucích představitelů EU o západním Balkánu a prohlášením EU a Turecka; s uspokojením konstatuje, že úřad podnikl celou řadu kroků, aby se vypořádal s tímto ojedinělým nárůstem úkolů, včetně decentralizace zahájení finančních operací a odpovídající odborné přípravě a školení; konstatuje rovněž, že v důsledku bylo potřeba zvýšit počet zaměstnanců a zajistit odpovídající kancelářské prostory;

19.  konstatuje se znepokojením, že v roce 2015 se výjezdního zasedání zúčastnilo pouze sedm zaměstnanců a že náklady byly relativně vysoké (4000 EUR, tj. 571 EUR na osobu);

20.  bere na vědomí skutečnost, že úřad změnil svou nájemní smlouvu a ve druhém pololetí roku 2016 rozšířil své kancelářské prostory o další část budovy, v níž se jeho kanceláře nacházejí; bere na vědomí, že po schválení Parlamentem a Radou je úřad nyní schopen pronajmout a převzít celou budovu k 1. červenci 2017; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o dalším vývoji v souvislosti s prostory;

21.  konstatuje, že záměrem úřadu bylo v úzké spolupráci se skupinou odborníků pro návraty v rámci evropské migrační sítě přezkoumat možnost výměny informací a osvědčených postupů s cílem začlenit do své činnosti prvky týkající se návratu neúspěšných žadatelů o azyl;

22.  konstatuje, že těžiště komunikačního plánu úřadu v roce 2015 spočívalo v podpoře jeho úlohy, hodnot a aktivit prostřednictvím celé řady nástrojů a vnějších komunikačních činností, týkajících se jeho publikací, sociálních médií, internetových stránek a organizace jeho informačního dne;

23.    vítá solidní výsledky úřadu, který uspořádal více než 117 schůzek a workshopů, vyškolil 3 764 pracovníků z členských států, přesídlil 272 osob a konzultoval s více než 100 organizacemi občanské společnosti; bere na vědomí výsledky nezávislého auditu společnosti Ernst & Young a závazek úřadu vypracovat příslušný akční plán; souhlasí s tím, že je třeba, aby úřad lépe informoval veřejnost o účincích a dopadech své činnosti; vítá zlepšení webového rozhraní pro dokumenty týkající se informací o zemi původu; konstatuje, že koncem roku 2015 bylo na portál přidáno 17 000 dokumentů týkajících se informací o zemi původu;

24.  bere na vědomí, že podle výroční zprávy úřadu začal úřad v roce 2014 vyvíjet systém správy společného obsahu a databázi, informační a dokumentační systém (IDS), v podobě IT nástroje, který poskytne podrobný a aktualizovaný přehled o fungování společného evropského azylového systému v praxi;

  °

25.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2017](12) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].).

15.2.2017

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2015

(2016/2192(DEC))

Navrhovatel: Petr Ježek

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  bere na vědomí závěry Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a že jeho operace jsou legální a správné;

2.  konstatuje, že ze svého schváleného rozpočtu vynaložil úřad EASO pouze 93,7 % a že 36,9 % vynaložených prostředků bylo přeneseno na správní výdaje; zjišťuje, že tato nepříznivá čísla neodráží strukturální problémy úřadu EASO; bere na vědomí nárůst počtu zaměstnanců a navýšení rozpočtu v roce 2015 v důsledku jeho klíčové role při poskytování podpory členským státům, zejména mimořádné podpory; vyzývá úřad EASO, aby zajistil včasnější provádění plateb v souladu s finančním nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(13); vítá schválení nové politiky náboru dočasných a smluvních zaměstnanců, která řeší většinu problémů, které uvedl Účetní dvůr v předchozích auditech;

3.  se znepokojením bere na vědomí vysoký počet nevyřešených otázek a probíhajících nápravných opatření v reakci na připomínky Účetního dvora z let 2012, 2013 a 2014 týkající se náborových postupů, pozdních plateb, vysoké fluktuace zaměstnanců a úhrady nákladů; vyzývá úřad EASO, aby v roce 2017 dokončil co nejvíce nápravných opatření;

4.  připomíná skutečnost, že v roce 2015 byl předložen rekordní počet téměř 1 400 000 žádostí o mezinárodní ochranu; uznává, že úřad EASO vyvinul značné úsilí při provádění všech svých činností, jimiž byl pověřen, v rámci evropského programu pro migraci, zejména v rámci přípravy vytváření „hotspotů“; bere na vědomí úsilí, které úřad EASO vyvinul při zvládání migrační krize; vyzývá úřad EASO, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložil plán reforem zaměřených na zlepšení svých rozpočtových parametrů a parametrů řízení výkonnosti;

5.  vybízí zejména k poskytování podpory a k praktické spolupráci v otázkách týkajících se dětí žádajících o azyl, včetně nezletilých osob bez doprovodu; vítá spuštění sítě úřadu EASO týkající se činností ve vztahu k dětem;

6.  naléhavě vyzývá úřad EASO, aby kromě své výroční zprávy o činnosti zveřejňoval i výroční zprávu Účetního dvora; naléhavě žádá úřad EASO, aby přijal politiku a praktického průvodce jak pro řízení instituce, tak pro předcházení střetům zájmů; žádá úřad EASO, aby přijal závazná vnitřní pravidla na ochranu oznamovatelů, v souladu s článkem 22c služebního řádu úředníků Evropské unie, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014;

7.  vítá solidní výsledky úřadu EASO, který uspořádal více než 117 schůzek a workshopů, vyškolil 3 764 pracovníků z členských států, přesídlil 272 osob a konzultoval s více než 100 organizacemi občanské společnosti; bere na vědomí výsledky nezávislého auditu společnosti Ernst & Young a závazek úřadu EASO vypracovat příslušný akční plán; souhlasí s tím, že je třeba, aby úřad EASO lépe informoval veřejnost o účincích a dopadech své činnosti; vítá zlepšení webového rozhraní pro dokumenty týkající se informací o zemi původu; konstatuje, že koncem roku 2015 bylo na portál přidáno 17 000 dokumentů týkajících se informací o zemi původu;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že někteří z členů správní rady z Bulharska, Kypru, České republiky, Francie, Řecka a Irska zveřejnili neúplná prohlášení o zájmech; vyjadřuje politování nad skutečností, že členové správní rady z Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Polska a Slovinska nezveřejnili své prohlášení o zájmech vůbec; znovu opakuje, že předcházení střetům zájmů a jejich řešení je pro správné fungování organizace zásadní; zdůrazňuje, že transparentnost je klíčovým prvkem, který podporuje důvěru občanů Unie v její instituce.VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

22.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jens Geier, Piernicola Pedicini

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.

(2)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.

(7)

Úř. věst. C 449, 1.12.2016, s. 66.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 132, 29.5.2010, s. 11.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298 26.10.2012, s. 1).

(12)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř.věst. L 298 26.10.2012, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí