Menetlus : 2016/2192(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0093/2017

Esitatud tekstid :

A8-0093/2017

Arutelud :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hääletused :

PV 27/04/2017 - 5.31

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0162

RAPORT     
PDF 380kWORD 65k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2192(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Inés Ayala Sender

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(4), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2016/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2017. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2015. aasta eelarve täitmisel (05873/2017 – C8-0078/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)(9), eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2017),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2016/2192(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8-0093/2017),

A.  arvestades, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2015. aasta lõplik eelarve 15 944 846 eurot, mis tähendab 2014. aastaga võrreldes 1,76 % suurust kasvu; arvestades, et 94 % ameti eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

C.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

2012., 2013. ja 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse järelmeetmed

1.  võtab murelikult teadmiseks suure hulga lahendamata probleeme ja lõpetamata meetmeid, mis tuleb töölevõtmismenetluste, hilinenud maksete, tööjõu suure voolavuse ja kulude hüvitamise parandamiseks 2012., 2013. ja 2014. aastat puudutavate kontrollikoja kommentaaride põhjal võtta; palub ametil võimalikult palju parandusmeetmeid 2017. aastal lõpule viia;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2015. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 93,74 %, mis on 2014. aastaga võrreldes 9,05 % võrra kõrgem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 77,32 %, mis oli 2014. aastaga võrreldes 5,99 % võrra kõrgem;

3.  tuletab meelde, et tegevdirektori otsuse kohaselt liigitatakse ameti korraldatud kohtumistel osalejad, kelle kulud hüvitatakse, kolme kategooriasse (A, B või C); märgib, et A-kategooria osalejatele, kes peaksid kohtumistel täitma eriülesandeid, makstakse kindlasummalist hüvitist reisikulude ja päevarahade katteks, B-kategooria osalejatele makstakse kindlasummalist hüvitist ainult reisikulude katteks ning C-kategooria osalejatele ei ole mingit hüvitist ette nähtud; juhib tähelepanu asjaolule, et A-kategooria hüvitiste saajate osakaal vähenes 69 %-lt 2014. aastal 52 %-le 2015. aastal; märgib, et meede, mis puudutab kohaldatava hüvitiskategooria selgemat märkimist kutsetele, on edukalt lõpule viidud;

4.  märgib murega, et kontrollikoja aruande kohaselt tehti 2015. aastal 1024 makset (29,2 %) pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 966/2012(11) sätestatud tähtaega (eelmise aastaga võrreldes 0,6 % võrra rohkem), kusjuures hilinenud maksed hilinesid keskmiselt 29 päeva; nendib, et ametis 2015. aasta teisel poolel rakendatud strateegiaga nähti ette mitu meedet hilinenud maksete vähendamiseks; väljendab heameelt asjaolu üle, et pärast nende meetmete rakendamist vähenes hilinenud maksete osakaal märkimisväärselt, s.o 38,3 %-lt 2015. aasta jaanuarist augustini 12,6 %-le 2015. aasta septembrist detsembrini; märgib, et vaatamata sellele positiivsele suundumusele, mis kestis 2016. aasta maini, kasvas hilinenud maksete määr alates 2016. aasta juunist uuesti, sest ameti operatiivtegevus intensiivistus ning finantstehingute arv kasvas, ehkki neid tegevate töötajate arv jäi samaks; märgib, et 2016. aasta novembris toimus finantsalgatuste funktsiooni täitmine detsentraliseeritult (seda tegid operatiivtalitused ja haldusüksused) ning kontrollifunktsiooni täitis tsentraliseeritult haldusosakond; märgib, et selline lahendus andis positiivseid tulemusi;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli II jaotises (halduskulud) 1 076 583 eurot ehk 36,9 % (2014. aastal 635 492 eurot ehk 28,7 %); võtab teadmiseks, et see tulenes peamiselt 2015. aasta viimases kvartalis tellitud IKT arendusega seotud konsultatsiooniteenustest (400 000 eurot) ja investeeringutest IT-taristusse (300 000 eurot), võttes arvesse kavandatavat uute töötajate värbamist vastavalt eelarvepädevate institutsioonide 2015. aasta lõpus tehtud otsusele ametikohtade loetelu täiendada; nendib, et ülekandmised olid põhjendatud ja ette planeeritud ning need tulenesid ameti rollist migratsioonikriisis, mille tõttu eelarvepädevad institutsioonid suurendasid 2016. aastaks oluliselt ameti eelarvet ja personali; märgib, et assigneeringute ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on antud kontrollikojale teada;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  märgib rahuloluga, et kontrollikoja aruande kohaselt kiitis ameti tegevdirektor heaks ajutiste ja lepinguliste töötajate töölevõtmise uue poliitika, millega lahendatakse enamik kontrollikoja varasemates auditites välja toodud probleeme;

7.  nendib, et amet võttis ajutiste ja lepinguliste töötajate palkamise ajakohastatud rakenduseeskirjad vastu 2016. aasta jaanuaris; märgib lisaks, et tegevdirektor kiitis ameti ajakohastatud töölevõtmispoliitika heaks 2016. aasta augustis;

8.  märgib, et 31. detsembri 2015. aasta seisuga oli ametis 93 (töötavat või ametisse nimetatud) töötajat, sealhulgas 61 ajutist töötajat, 21 lepingulist töötajat ja 11 riikide lähetatud eksperti; juhib tähelepanu asjaolule, et 63 % kõigist töötajatest olid naised ja 37 % mehed;

Siseauditid

9.  märgib, et amet arendas edasi oma sisekontrolli kooskõlas komisjoni siseauditi talituse ja kontrollikoja soovitustega, samuti vastavalt ameti sisekontrollistandarditele, mis võeti vastu novembris 2012; märgib, et lisaks raamatupidamise aastaaruande auditile esitas komisjoni siseauditi talitus auditiaruande ka koolituse haldamise kohta ameti pideva ja eri-/erakorralise abi raamistikus; märgib, et amet töötas välja tegevuskava, mille eesmärk on täita siseauditi talituse soovitused;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  märgib, et amet rakendab haldusnõukogu otsust pettuste ennetamise kohta ning pettustevastase võitluse strateegiat; märgib, et 23. veebruaril 2017 allkirjastati rikkumisest teatamise kord, mis on kooskõlas komisjoni suunistega rikkumisest teatamise kohta;

11.  märgib murelikult, et amet ei avaldanud 2015. aastal ei oma haldusnõukogu ega ka kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldusi; märgib, et amet avaldab oma kõrgema juhtkonna liikmete elulookirjeldusi alates 2017. aasta märtsist; märgib samuti, et amet on pöördunud oma haldusnõukogu poole ning kavatseb avaldada selle liikmete elulookirjeldused kohe, kui need on kokku kogutud; palub ametil need dokumendid võimalikult kiiresti avaldada, et tagada ameti juhtimise üle vajalik avalikkuse järelevalve ja kontroll;

12.  kordab, et huvide konfliktide vältimine ja haldamine on oluline organisatsiooni tõhusa toimimise jaoks; rõhutab, et läbipaistvus on peamine väärtus, mille abil tagada liidu kodanike usaldus liidu institutsioonide vastu;

Tulemused

13.  märgib, et ameti aastaaruande kohaselt osales 2015. aastal ameti korraldatud 23 koolitajate koolitamise üritusel 275 osalejat 26 „EL+“ riigist ja muudest sidusrühmadest; märgib lisaks, et amet korraldas oma e-õppe platvormi „EASO koolituskava“ abil 271 riiklikku koolituskursust 3611 varjupaigaametnikule;

14.  märgib, et tõhususe parandamiseks suulise ja kirjaliku tõlke kulude seisukohast sõlmis amet teenustaseme kokkuleppe komisjoni suulise tõlke peadirektoraadiga; märgib ühtlasi, et amet käivitas raamlepingute sõlmimiseks avatud pakkumismenetluse viies osas, kusjuures lepingu sõlmimise kriteeriumiks oli madalaim hind; palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile kokkuhoiu kohta aru anda;

15.  märgib, et amet töötas välja täiendavad meetmed nende liikmesriikide abistamiseks, kes vajavad erilist tuge seoses oma varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemidega, ning osutas sellist eriabi Küprosele, Bulgaariale, Kreekale ja Itaaliale; märgib lisaks, et 2015. aastal arendas amet edasi oma tegevust nende liikmesriikide toetamiseks, kelle varjupaiga- ja vastuvõtusüsteemid on sattunud erilise surve alla, pakkudes eelkõige toetust Kreekale ja Itaaliale ning tugevdades ameti suutlikkust reageerida hädaolukordades kiiresti ja tõhusalt;

Muud kommentaarid

16.    tuletab meelde asjaolu, et 2015. aastal esitati rekordiline arv rahvusvahelise kaitse taotlusi – peaaegu 1 400 000; tunnistab, et amet tegi märkimisväärseid pingutusi talle Euroopa rände tegevuskavaga antud ülesannete täitmiseks, eriti esmase vastuvõtu keskuste lähenemisviisi väljatöötamise raames; võtab teadmiseks ameti jõupingutused rändekriisi ohjamisel;

17.    soodustab eelkõige tuge ja praktilist koostööd, mida pakutakse seoses varjupaika taotlevate lastega, sh saatjata alaealistega; tunneb heameelt EASO lastega seotud meetmete võrgustiku kasutuselevõtu üle;

18.  märgib, et ameti 2016. aasta eelarve kasv oli märkimisväärne ja selle eesmärk oli tulla toime täiendavate ülesannetega, mis seondusid Euroopa rände tegevuskavaga, esmase vastuvõtu keskuste lähenemisviisiga, Lääne-Balkani teemalise ELi juhtide tippkohtumise otsustega ja ELi–Türgi avaldusega; märgib rahuloluga, et amet võttis sellise enneolematu ülesannete kasvuga toime tulemiseks mitmeid eri meetmeid, nagu finantsalgatuste detsentraliseerimine, millega kaasnes asjakohane koolitus ja juhendamine; märgib lisaks, et selle tagajärjel tuli suurendada personali ja vastavalt ka tööruumide arvu;

19.  märgib murelikult, et 2015. aastal osales suhteliselt kallil väljasõidupäeval, mille maksumus oli 4000 eurot (571 eurot töötaja kohta), ainult 7 töötajat;

20.  võtab teadmiseks asjaolu, et amet muutis oma üürilepingut ja laiendas 2016. aasta teisel poolel oma kontoripinda, võttes kasutusele täiendava osa hoonest, kus ta senised ruumid asusid; märgib, et tulenevalt parlamendi ja nõukogu heakskiidust võib amet nüüd rentida ja võtta üle kogu hoone (alates 1. juulist 2017); palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada edasistest arengutest seoses ameti bürooruumidega;

21.  märgib, et ameti eesmärk oli uurida võimalust vahetada teavet ja parimaid tavasid, et süvalaiendada eitava vastuse saanud varjupaigataotlejate tagasisaatmisega seotud aspekte tihedas koostöös Euroopa rändevõrgustiku tagasisaatmise eksperdirühmaga;

22.  märgib, et 2015. aastal keskendus ameti kommunikatsioonikava tema rolli, väärtuste ja tegevuste teadvustamisele mitme eri vahendi ja väljapoole suunatud teavitusmeetme abil, hõlmates ameti väljaandeid, sotsiaalmeediat, veebisaiti ja teabepäeva korraldamist;

23.    väljendab heameelt ameti tõhusa tegevuse üle: korraldati üle 117 kohtumise ja seminari, koolitati välja 3764 liikmesriikide töötajat, paigutati ümber 272 inimest ja nõustati üle 100 kodanikuühiskonna organisatsiooni; võtab teadmiseks ettevõtte Ernst & Young tehtud sõltumatu auditi tulemused ja ameti võetud kohustuse töötada välja vastav tegevuskava; on nõus, et amet peab edastama paremini teavet oma tegevuse tulemuste ja mõju kohta; tunneb heameelt selle üle, et päritoluriigiga seotud dokumentide jaoks on välja töötatud parem veebiliides; märgib, et 2015. aasta lõpus oli selle portaali kaudu võimalik kätte saada 17 000 päritoluriigiga seotud dokumenti;

24.  võtab ameti aastaaruande põhjal teadmiseks, et 2014. aastal alustas amet ühendatud sisuhalduse süsteemi ja andmebaasi (teabe- ja dokumenteerimissüsteem, IDS) väljaarendamist sellise infotehnoloogilise vahendi kujul, mis pakub üksikasjalikku ja ajakohastatud ülevaadet Euroopa ühise varjupaigasüsteemi praktilise toimimise kohta;

°

°  °

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2017. aasta] resolutsioonile(12) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

15.2.2017

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2016/2192(DEC))

Arvamuse koostaja: Petr Ježek

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tunneb heameelt kontrollikoja järelduste üle, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt selle finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning selle tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et EASO sidus kulukohustustega ainult 93,7 % oma kinnitatud eelarvest ning 36,9 % kulukohustustega seotud assigneeringutest kanti üle halduskuludeks; võtab teadmiseks, et need optimaalsest väiksemad arvnäitajad ei kajasta EASO struktuurseid probleeme; võtab teadmiseks töötajate arvu ja eelarve suurenemise 2015. aastal tulenevalt ameti kesksest rollist liikmesriikide abistamisel, eriti erakorralise toetuse kaudu; palub, et EASO muudaks maksed õigeaegsemaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 966/2012(13); väljendab heameelt ajutiste ja lepinguliste töötajate töölevõtmise uue poliitika heakskiitmise üle, millega lahendatakse enamik kontrollikoja varasemates auditites välja toodud probleeme;

3.  võtab murelikult teadmiseks suure hulga lahendamata probleeme ja pooleliolevad meetmed, mis tuleb töölevõtmismenetluste, hilinenud maksete, tööjõu voolavuse ja kulude hüvitamise parandamiseks võtta seoses 2012., 2013. ja 2014. aastat puudutavate kontrollikoja kommentaaridega; palub EASO-l võimalikult suure osa parandusmeetmetest 2017. aastal lõpule viia;

4.  tuletab meelde asjaolu, et 2015. aastal esitati rekordiline arv rahvusvahelise kaitse taotlusi – peaaegu 1 400 000; tunnistab, et EASO tegi märkimisväärseid pingutusi talle Euroopa rände tegevuskavaga antud ülesannete täitmiseks, eriti esmase vastuvõtu keskuste lähenemisviisi väljatöötamise raames; võtab teadmiseks EASO pingutused rändekriisi ohjamisel; palub EASO-l esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile reformikava, mille alusel parandada eelarve täitmise näitajaid ja juhtimistulemusi;

5.  pooldab eelkõige tuge ja praktilist koostööd, mida pakutakse seoses varjupika taotlevate lastega, sh saatjata alaealistega; tunneb heameelt EASO lastega seotud meetmete võrgustiku kasutuselevõtu üle;

6.  nõuab tungivalt, et EASO avaldaks lisaks oma iga-aastasele tegevusaruandele ka kontrollikoja aastaaruande; nõuab tungivalt, et EASO võtaks vastu nii institutsioonilise juhtimise kui ka huvide konfliktide vältimise poliitika ja praktilised suunised; palub EASO-l võtta vastu siduvad sise-eeskirjad rikkumisest teatajate kaitseks vastavalt 1. jaanuarist 2014 kohalduvate Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 22c;

7.  väljendab heameelt ameti tugeva panuse üle: korraldati üle 117 kohtumise ja seminari, koolitati välja 3764 liikmesriikide töötajat, paigutati ümber 272 inimest ja nõustati üle 100 kodanikuühiskonna organisatsiooni; võtab teadmiseks firma Ernst & Young tehtud sõltumatu auditi tulemused ja EASO võetud kohustuse töötada välja vastav tegevuskava; on nõus, et EASO peab edastama paremini teavet oma tegevuse tulemuste ja mõju kohta; tunneb heameelt selle üle, et päritoluriigiga seotud dokumentide jaoks on välja töötatud parem veebiliides; märgib, et 2015. aasta lõpus oli selle portaali kaudu võimalik kätte saada 17 000 päritoluriigiga seotud dokumenti;

8.  peab kahetsusväärseks, et mõned haldusnõukogu liikmed Bulgaariast, Küproselt, Tšehhi Vabariigist, Prantsusmaalt ja Iirimaalt avaldasid puuduliku majanduslike huvide deklaratsiooni; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Horvaatiast, Lätist, Leedust, Poolast ja Sloveeniast pärit haldusnõukogu liikmed ei avaldanud majanduslike huvide deklaratsiooni üldse; kordab, et huvide konfliktide vältimine ja haldamine on oluline organisatsiooni töö jaoks; rõhutab, et läbipaistvus on peamine väärtus, mille abil tagada liidu kodanike usaldus liidu institutsioonide vastu.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.3.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 66.

(2)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 66.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 66.

(7)

ELT C 449, 1.12.2016, lk 66.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(12)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika