Menettely : 2016/2192(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0093/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0093/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.31

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0162

MIETINTÖ     
PDF 303kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

2016/2192(DEC)

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Inés Ayala Sender

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(4) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2017),

1.  myöntää Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

(2016/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan turvapaikka‑asioiden tukiviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaukset(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 19. toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 439/2010(9) ja erityisesti sen 36 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2017),

1.  hyväksyy Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L‑sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2192(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0093/2017),

A.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 oli 15 944 846 euroa, mikä merkitsee 1,76 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; toteaa, että 94 prosenttia viraston talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

C.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

Vuosia 2012, 2013 ja 2014 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  panee huolestuneena merkille suuren määrän tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2012, 2013 ja 2014 esittämiin huomautuksiin liittyviä ratkaisemattomia kysymyksiä ja käynnissä olevia korjaavia toimenpiteitä, jotka koskevat palvelukseenottomenettelyjä, myöhässä olevia maksuja, henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja kulujen korvaamista; kehottaa virastoa saattamaan mahdollisimman monta korjaavaa toimenpidettä päätökseen vuonna 2017;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2015 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 93,74 prosenttia, mikä merkitsee 9,05 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 77,32 prosenttia, mikä merkitsee 5,99 prosentin lisäystä vuoteen 2014 verrattuna;

3.  palauttaa mieliin, että pääjohtajan päätöksen mukaisesti tukiviraston järjestämiin kokouksiin osallistujat luokitellaan yhteen kolmesta kulukorvausluokasta (A, B tai C); panee merkille, että luokan A osallistujilla on oltava kokouksissa erityistehtävä ja he saavat kiinteämääräisen korvauksen, joka kattaa matkakulut ja päivärahat, kun taas luokan B osallistujat saavat kiinteämääräisen korvauksen, joka kattaa ainoastaan matkakulut, ja luokan C osallistujat eivät ole oikeutettuja minkäänlaiseen korvaukseen; huomauttaa, että luokkaan A luokiteltujen korvausten saajien osuus väheni 69 prosentista (vuonna 2014) 52 prosenttiin (vuonna 2015); toteaa, että sovellettavan korvausluokan selventämistä kutsukirjeissä koskeva toimi on saatu päätökseen;

4.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan virasto suoritti 1 024 maksua (29,2 prosenttia) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 966/2012(11) säädetyn määräajan jälkeen, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja minkä vuoksi myöhässä olevat maksut viivästyivät keskimäärin 29 päivää; toteaa, että vuoden 2015 jälkipuoliskolla virasto otti käyttöön strategian, johon sisältyi useita toimia myöhässä olevien maksujen määrän vähentämiseksi; pitää myönteisenä, että näiden toimien täytäntöönpanon seurauksena myöhässä olevat maksut vähenivät merkittävästi 38,3 prosentista tammi–elokuussa 2015 12,6 prosenttiin syys–joulukuussa 2015; toteaa, että huolimatta tämän myönteisen suuntauksen jatkumisesta toukokuuhun 2016 asti myöhässä olevien maksujen määrä kasvoi kesäkuusta 2016 lähtien viraston operatiivisten toimien lisäännyttyä ja näin ollen myös saman henkilöstömäärän käsittelemien rahoitustoimien lisäännyttyä; panee merkille, että marraskuussa 2016 viraston rahoitustoimien aloittaminen hajautettiin toiminnallisille osastoille ja hallinnollisille yksiköille ja tarkistustoimi jäi keskitetysti hallinto-osastolle; toteaa, että tämä johti myönteisiin tuloksiin;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee merkille, että vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen taso osastossa 2 (hallintomenot) oli 1 076 583 euroa eli 36,9 prosenttia (vuonna 2014: 635 492 euroa eli 28,7 prosenttia); toteaa, että nämä määrärahasiirrot liittyvät lähinnä tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen konsulttipalveluihin, joista tehtiin sopimus vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä (400 000 euroa), ja tietotekniikkainfrastruktuuria koskeviin investointeihin (300 000 euroa) ja että tällä tavoin valmistaudutaan oletettuihin lisähenkilöstön rekrytointeihin, jotka perustuvat budjettivallan käyttäjän vuoden 2015 lopussa tekemään päätökseen uusien toimien lisäämisestä henkilöstötaulukkoon; toteaa, että nämä määrärahasiirrot olivat perusteltuja ja etukäteen suunniteltuja ja ne johtuivat viraston roolista muuttoliikekriisissä ja että tämän huomioon ottaen budjettivallan käyttäjä teki merkittävän lisäyksen viraston talousarvioon ja henkilöstömäärään vuodelle 2016; panee merkille, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi ja että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos virasto suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

6.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston pääjohtaja hyväksyi uuden palvelukseenottopolitiikan, joka koskee väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja jolla korjataan useimmat tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa tarkastuksissa todetut ongelmat;

7.  toteaa, että virasto hyväksyi väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaamista koskevat päivitetyt soveltamissäännöt tammikuussa 2016; panee lisäksi merkille, että viraston pääjohtaja hyväksyi ajantasaistetun palvelukseenottopolitiikan elokuussa 2016;

8.  panee merkille, että viraston palveluksessa oli 31. joulukuuta 2015 93 työntekijää (nimitetyt työntekijät mukaan luettuina) seuraavasti: 61 väliaikaista toimihenkilöä, 21 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 11 kansallista asiantuntijaa; huomauttaa, että henkilöstöstä 63 prosenttia oli naisia ja 37 prosenttia miehiä;

Sisäinen tarkastus

9.  panee merkille, että virasto kehitti edelleen sisäisiä tarkastuksiaan komission sisäisen tarkastuksen osaston ja tilintarkastustuomioistuimen antamien suositusten mukaisesti sekä marraskuussa 2012 hyväksyttyjen viraston sisäisen valvonnan standardien perusteella; panee merkille, että tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen lisäksi komission sisäisen tarkastuksen osasto laati tarkastuskertomuksen viraston jatkuvaa tukea, erityistä tukea ja kiireellistä tukea koskevaan toimintaan liittyvän koulutuksen hallinnoinnista; panee merkille, että virasto laati toimintasuunnitelman sisäisen tarkastuksen antamien suositusten käsittelemiseksi;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

10.  toteaa, että virasto on pannut täytäntöön hallintoneuvoston päätöksen petosten ehkäisemisestä sekä petostenvastaisen strategian; toteaa, että väärinkäytösten paljastajia koskeva menettely allekirjoitettiin 23. helmikuuta°2017 ja että se noudattaa komission väärinkäytösten paljastajista antamia suuntaviivoja;

11.  panee huolestuneena merkille, että virasto ei julkaissut hallintoneuvoston eikä ylimpien johtoryhmien jäsenten ansioluetteloja vuonna 2015; panee merkille, että virasto on julkaissut ylimpien johtoryhmien jäsenten ansioluettelot maaliskuun 2017 jälkeen; panee merkille myös, että virasto on lähestynyt hallintoneuvostoa ja aikoo julkaista sen jäsenten ansioluettelot sitten, kun ne on koottu; kehottaa virastoa julkaisemaan nämä asiakirjat mahdollisimman pian sen johdon tarvittavan julkisen valvonnan ja tarkastelun varmistamiseksi;

12.  palauttaa mieliin, että eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta on keskeisessä asemassa organisaation terveyden kannalta; korostaa, että avoimuus on keskeisessä asemassa säilytettäessä unionin kansalaisten luottamus unionin toimielimiin;

Toiminnan tuloksellisuus

13.  panee merkille, että viraston vuosikertomuksen mukaan vuonna 2015 sen järjestämään 23:een kouluttajien koulutustilaisuuteen osallistui 275 henkilöä 26 ”EU+”-maasta ja muista sidosryhmistä; panee merkille myös, että virasto tarjosi verkko-oppimisympäristössään ”EASOn koulutusohjelma” 271 kansallista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 3 611 turvapaikkaviranomaista;

14.  toteaa, että lisätäkseen tehokkuutta käännös- ja tulkkauskustannuksissaan virasto allekirjoitti palvelutasosopimuksen komission tulkkauksen pääosaston kanssa; toteaa myös, että virasto käynnisti puitesopimuksia koskevan avoimen tarjouspyyntömenettelyn, jossa on viisi erää etusijajärjestyksessä ja jossa sopimuksen tekoperusteena oli alin hinta; kehottaa virastoa raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle saavutetuista säästöistä;

15.  panee merkille, että virasto kehitti lisätoimia avustaakseen jäsenvaltioita, jotka tarvitsivat erityistukea turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiään varten, ja että virasto tarjosi tällaista erityistukea Kyprokselle, Bulgarialle, Kreikalle ja Italialle; panee merkille myös, että virasto kehitti vuonna 2015 edelleen toimiaan tukeakseen jäsenvaltioita, joiden turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin kohdistuu erityisiä paineita, etenkin tarjoamalla tukea Kreikalle ja Italialle ja vahvistamalla valmiuksiaan vastata nopeasti ja tehokkaasti hätätilanteisiin;

Muita huomautuksia

16.    palauttaa mieliin sen tosiseikan, että vuonna 2015 kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia tehtiin ennätysmäärä eli lähes 1 400 000 hakemusta; panee merkille, että virasto panosti huomattavasti sille Euroopan muuttoliikeagendassa osoitettuihin tehtäviin, varsinkin osana hotspot‑lähestymistavan laatimista; panee merkille viraston toimet muuttoliikekriisin hallitsemiseksi;

17.    kannustaa erityisesti antamaan tukea ja tekemään käytännön yhteistyötä sellaisten kysymysten parissa, joihin liittyy turvapaikkaa hakevia lapsia ja ilman huoltajaa olevia alaikäisiä; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on perustanut lapsiin liittyviä toimia käsittelevän verkoston;

18.  toteaa, että viraston talousarvio kasvoi merkittävästi vuonna°2016, jotta se pystyisi selviytymään uusista tehtävistään, jotka liittyivät Euroopan muuttoliikeagendaan, hotspot-lähestymistapaan, EU:n johtajien päätöksiin Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen yhteydessä ja EU:n ja Turkin julkilausumaan; panee tyytyväisenä merkille, että virasto toteutti erilaisia toimia vastatakseen kyseiseen ennennäkemättömään tehtävämäärän kasvuun, kuten rahoitustoimien aloittamisen hajauttaminen yhdessä asianmukaisen koulutuksen ja valmennuksen kanssa; panee merkille myös, että seurauksena oli henkilöstön lisääntyminen ja toimistotilojen kasvu vastaavasti;

19.  panee huolestuneena merkille, että vain seitsemän viraston henkilöstön jäsentä osallistui vuonna°2015 virkistyspäivään, josta aiheutui kaikkiaan suhteellisen korkea 4 000 euron kustannus (eli 571 euroa henkeä kohti);

20.  panee merkille, että virasto muutti vuokrasopimustaan ja laajensi vuoden 2016 jälkipuoliskolla toimistotilojaan ottamalla käyttöön lisäosan rakennuksesta, jossa sen tilat sijaitsevat; toteaa, että parlamentin ja neuvoston hyväksynnän jälkeen virasto voi nyt vuokrata ja ottaa omaan käyttöönsä koko rakennuksen 1. heinäkuuta 2017 mennessä; pyytää virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tulevasta kehityksestä tässä tila-asiassa;

21.  toteaa, että virasto aikoi tarkastella mahdollisuutta vaihtaa tietoja ja parhaita käytäntöjä voidakseen virtaviivaistaa kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttamiseen liittyviä tekijöitä tiiviissä yhteistyössä Euroopan muuttoliikeverkoston palautuskysymysten asiantuntijaryhmän kanssa;

22.  panee merkille, että vuonna 2015 viraston viestintäsuunnitelmassa keskityttiin viraston tehtävän, arvojen ja toiminnan edistämiseen erilaisten välineiden avulla ja ulkoisilla viestintätoimillaan, jotka toteutettiin viraston julkaisujen, sosiaalisen median, verkkosivuston ja viraston järjestämän tiedotuspäivän välityksellä;

23.    on tyytyväinen viraston vakaisiin tuloksiin ja toteaa sen järjestäneen yli 117 kokousta ja seminaaria, kouluttaneen 3 764 kansallista virkamiestä, siirtäneen 272 henkilöä ja kuulleen yli sataa kansalaisjärjestöä; panee merkille Ernst & Young -yrityksen riippumattoman tarkastuksen tulokset ja viraston sitoumuksen laatia vastaava toimintasuunnitelma; on yhtä mieltä siitä, että viraston on syytä parantaa tiedotusta sen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista; panee tyytyväisenä merkille parannetun verkkokäyttöliittymän kehittämisen alkuperämaatietoihin liittyviä asiakirjoja varten; toteaa, että vuoden 2015 lopussa portaaliin oli liitetty 17 000 alkuperämaatietoihin liittyvää asiakirjaa;

24.  toteaa, että viraston vuosikertomuksen mukaan se ryhtyi vuonna 2014 kehittämään tieto- ja dokumentointijärjestelmää, joka käsittää yhdistetyn sisällönhallintajärjestelmän ja tietokannan ja joka on muodoltaan tietotekninen väline, jonka avulla on mahdollista saada yksityiskohtainen ja ajantasainen tilanneselvitys Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnasta käytännön tasolla;

°

°  °

25.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx. xxxkuuta 2017] antamaansa päätöslauselmaan(12).

15.2.2017

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2192(DEC))

Valmistelija: Petr Ježek

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset, joiden mukaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksessä sen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 on esitetty oikein ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  panee merkille, että virasto sitoi vain 93,7 prosenttia hyväksytyistä määrärahoistaan ja että hallintomenojen osalta 36,9 prosenttia sidotuista määrärahoista siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle; panee merkille, että nämä epätyydyttävät luvut eivät kuvasta rakenteellisia ongelmia virastossa; panee merkille henkilöstön ja määrärahojen kasvun vuonna 2015, mihin oli syynä viraston keskeinen rooli sen avustaessa jäsenvaltioita erityisesti antamalla hätäapua; kehottaa virastoa parantamaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(13) mukaisesti suoritettujen maksujen oikea-aikaisuutta; pitää myönteisenä, että väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palvelukseenottoa varten on hyväksytty uusi toimintatapa, jossa puututaan useimpiin tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa tarkastuksissaan havaitsemiin ongelmiin;

3.  panee huolestuneena merkille suuren määrän tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2012, 2013 ja 2014 esittämiin huomautuksiin liittyviä ratkaisemattomia kysymyksiä ja käynnissä olevia korjaavia toimenpiteitä, jotka koskevat rekrytointimenettelyjä, myöhässä olevia maksuja, henkilöstön suurta vaihtuvuutta ja kulujen korvaamista; kehottaa virastoa saattamaan mahdollisimman monta korjaavaa toimenpidettä päätökseen vuonna 2017;

4.  palauttaa mieliin sen tosiseikan, että vuonna 2015 tehtiin ennätysmäärä – lähes 1 400 000 – kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta; panee merkille, että virasto panosti huomattavalla tavalla sille Euroopan muuttoliikeagendassa osoitettuihin tehtäviin, varsinkin osana hotspot-järjestelmää koskevan lähestymistavan laatimista; panee merkille viraston toimet muuttoliikekriisin hallitsemiseksi; kehottaa virastoa toimittamaan vastuuvapauden myöntämisestä vastaavalle viranomaiselle suunnitelman, joka sisältää uudistuksia sen talousarvion ja hallinnon tuloksellisuuden parametrien parantamiseksi;

5.  kannustaa erityisesti antamaan tukea ja tekemään käytännön yhteistyötä sellaisten kysymysten parissa, joihin liittyy turvapaikkaa hakevia lapsia ja ilman huoltajaa olevia alaikäisiä; panee tyytyväisenä merkille, että virasto on perustanut lapsiin liittyviä toimia koskevan verkoston;

6.  kehottaa virastoa julkaisemaan vuotuisen toimintakertomuksensa lisäksi myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen; kehottaa virastoa hyväksymään institutionaalista hallintoa ja eturistiriitojen ehkäisemistä koskevan toimintapolitiikan ja käytännön oppaan; kehottaa virastoa hyväksymään sitovat sisäiset säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi 1. tammikuuta 2014 voimaan tulleiden Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 22 c artiklan mukaisesti;

7.  on tyytyväinen viraston vakaisiin tuloksiin ja toteaa sen järjestäneen yli 117 kokousta ja seminaaria, kouluttaneen 3 764 kansallista virkamiestä, siirtäneen 272 henkilöä ja kuulleen yli sataa kansalaisjärjestöä; panee merkille Ernst & Young -yrityksen riippumattoman tarkastuksen tulokset ja viraston sitoumuksen laatia vastaava toimintasuunnitelma; on yhtä mieltä siitä, että viraston on syytä parantaa tiedotusta sen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista; panee tyytyväisenä merkille parannetun käyttöliittymän kehittämisen alkuperämaatietoihin liittyviä asiakirjoja varten; toteaa, että vuoden 2015 lopussa portaaliin oli kytketty 17 000 alkuperämaatietoihin liittyvää asiakirjaa;

8.  pitää valitettavana, että osa hallintoneuvoston jäsenistä Bulgariasta, Kyprokselta, Tšekin tasavallasta, Ranskasta, Kreikasta ja Irlannista julkaisi epätäydellisen ilmoituksen sidonnaisuuksistaan; pitää valitettavana, että hallintoneuvoston jäsenet Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Sloveniasta eivät julkaisseet ollenkaan ilmoitusta sidonnaisuuksistaan; palauttaa mieliin, että eturistiriitojen estäminen ja niiden hallinta on keskeisessä asemassa organisaation terveyden kannalta; korostaa, että avoimuus on keskeisessä asemassa säilytettäessä unionin kansalaisten usko unionin toimielimiin.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

9.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

22.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 66.

(2)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 66.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 66.

(7)

EUVL C 449, 1.12.2016, s. 66.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(12)

Hyväksytyt tekstit, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö