Postopek : 2016/2192(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0093/2017

Predložena besedila :

A8-0093/2017

Razprave :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Glasovanja :

PV 27/04/2017 - 5.31

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0162

POROČILO     
PDF 617kWORD 60k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015

(2016/2192(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Inés Ayala Sender

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015

(2016/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(4), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015

(2016/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015 z odgovori urada(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(9), zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10), zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2017),

1.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015

(2016/2192(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0093/2017),

A.  ker računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljevanju: urad) kažejo, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2015 znašal 15.944.846 EUR, kar je 1,76 % več kot leta 2014; ker 94 % proračuna agencije izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2015 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov urada ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

C.  ker Parlament med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leta 2012, 2013 in 2014

1.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je precej nerešenih vprašanj in popravnih ukrepov, sprejetih v odziv na komentarje Računskega sodišča v letih 2012, 2013 in 2014, nanašalo na postopke zaposlovanja, zamude pri plačilih, pogosto menjavo zaposlenih in povračilo stroškov; poziva urad, naj v letu 2017 dokonča čim večje število ukrepov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2015 znašala 93,74 %, kar je 9,05 % več kot leta 2014; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 77,32 %, kar je 5,99 % več kot leta 2014;

3.  opozarja, da so v skladu z odločitvijo izvršnega direktorja udeleženci na sestankih, ki jih organizira urad, pri vračilu stroškov razvrščeni v eno od treh kategorij (A, B, C); ugotavlja, da udeleženci iz kategorije A, ki naj bi imeli na sestankih posebne zadolžitve, prejmejo pavšalno vračilo za stroške potovanja in dnevnice, udeleženci iz kategorije B prejmejo le pavšalno vračilo za stroške potovanja, udeleženci iz kategorije C pa niso upravičeni do vračila stroškov; ugotavlja, da se je število udeležencev, razvrščenih v kategorijo vračil A, z 69 % v letu 2014 zmanjšalo na 52 % v letu 2015; ugotavlja, da je bil popravljalni ukrep v zvezi z jasnejšo navedbo uporabljene kategorije povračila v vabilih dokončan;

4.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je urad na podlagi poročila Računskega sodišča v letu 2015 izvršil 1.024 (29,2 %) plačil po roku, določenem v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(11), kar je 0,6 % več v primerjavi s prejšnjim letom, rezultat pa je bila povprečno 29-dnevna zamuda pri plačilih; priznava, da je urad v drugi polovici leta 2015 vzpostavil strategijo, ki predvideva več ukrepov za zmanjšanje zamud pri plačilih; pozdravlja dejstvo, da so se po izvajanju teh ukrepov zamude pri plačilu bistveno zmanjšale, in sicer z 38,3 % v obdobju od januarja do avgusta 2015 na 12,6 % v obdobju od septembra do decembra 2015; ugotavlja, da je delež izplačil, opravljenih z zamudo, kljub pozitivnemu trendu, ki se je nadaljeval do maja 2016, junija 2016 narasel zaradi večjega obsega operativnih dejavnosti urada in posledično tudi zaradi večjega števila finančnih transakcij, ki jih je morala obdelati ista ekipa zaposlenih; je seznanjen, da je bila novembra 2016 služba za začetek finančnih transakcij decentralizirana v operativne oddelke in upravne enote, služba za preverjanje transakcij pa je ostala centralizirana v upravnem oddelku; ugotavlja, da so bili rezultati te spremembe pozitivni;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  ugotavlja, da je stopnja prenesenih prevzetih obveznosti v naslovu II (upravni odhodki) znašala 1.076.583 EUR oziroma 36,9 % (2014: 635.492 EUR oziroma 28,7 %); potrjuje, da so prenosi v glavnem povezani s svetovalnimi storitvami za razvoj IKT, za katere so bile pogodbe sklenjene v zadnjem četrtletju leta 2015 (400.000 EUR), in vlaganji v infrastrukturo IT (300.000 EUR) zaradi pričakovane zaposlitve dodatnih uslužbencev na podlagi sklepa proračunskega organa o povečanju števila mest v kadrovskem načrtu, sprejetega konec leta 2015; potrjuje, da so bili ti prenosi upravičeni in vnaprej načrtovani glede na vlogo urada v migrantski krizi, zaradi česar je proračunski organ bistveno povečal proračunska sredstva in število zaposlenih urada za leto 2016; ugotavlja, da so lahko prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov urada pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih urad načrtuje v naprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

6.  na podlagi poročila Računskega sodišča z zadovoljstvom ugotavlja, da je izvršni direktor urada potrdil novo politiko zaposlovanja začasnih in pogodbenih uslužbencev, v kateri je obravnavana večina problemov, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo pri preteklih revizijah;

7.  potrjuje, da je urad januarja 2016 sprejel posodobljeno različico izvedbenih pravil za zaposlovanje začasnih in pogodbenih uslužbencev; poleg tega ugotavlja, da je izvršni direktor avgusta 2016 odobril posodobljeno politiko zaposlovanja;

8.  ugotavlja, da je urad 31. decembra 2015 imel 93 zaposlenih, tako aktivnih kot imenovanih, od tega 61 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in 11 napotenih nacionalnih strokovnjakov; poudarja, da je 63 % vseh zaposlenih žensk, 37 % pa moških;

Notranje revizije

9.  ugotavlja, da je urad dodatno razvil svoje notranje kontrole v skladu s priporočili, ki sta jih dala služba Komisije za notranjo revizijo in Računsko sodišče, ter v skladu s svojimi standardi notranje kontrole, ki so bili sprejeti novembra 2012; ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo poleg revizije letnih računovodskih izkazov pripravila tudi revizijsko poročilo o upravljanju usposabljanja v okviru stalnih in nujnih/posebnih podpornih dejavnosti urada; je seznanjen, da je urad pripravil akcijski načrt, da bi obravnaval priporočila službe Komisije za notranjo revizijo;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov ter preglednost

10.  ugotavlja, da je urad uresničil sklep upravnega odbora o preprečevanju goljufij in tudi strategijo za boj proti goljufijam; ugotavlja, da je bil postopek za prijavljanje nepravilnosti sprejet 23. februarja 2017 in je v skladu s smernicami Komisije na tem področju;

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad v letu 2015 ni objavil življenjepisov upravnega odbora in višjega vodstva; je seznanjen, da je urad življenjepise višjega vodstva objavil v začetku marca 2017; je tudi seznanjen, da se je urad obrnil na upravni odbor in da namerava objaviti življenjepise njegovih članov, takoj ko jih bo prejel; poziva urad, naj te dokumente čim prej objavi, da bi javnosti omogočil potreben nadzor nad svojim vodstvom;

12.  znova poudarja, da je preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov bistvenega pomena za dobro delovanje organizacije; opozarja, da je preglednost osrednji element za ohranjanje zaupanja državljanov Unije v njene institucije;

Uspešnost

13.  ugotavlja, da je po podatkih iz letnega poročila urada na 23. srečanju za usposabljanje inštruktorjev, ki ga je v letu 2015 organiziral urad, sodelovalo 275 udeležencev iz 26 držav EU+ in tudi drugi deležniki; poleg tega ugotavlja, da je urad prek svoje platforme za e-učenje „EASO Training Curriculum“ opravil 271 nacionalnih usposabljanj na za 3.611 uradnikov za azil;

14.  priznava, da je urad za izboljšanje svoje učinkovitosti v zvezi s stroški za prevajanje in tolmačenje podpisal sporazum o storitvah z generalnim direktoratom Komisije za tolmačenje; poleg tega ugotavlja, da je urad izvedel javni razpis za oddajo okvirnih pogodb v petih sklopih, pri čemer je merilo za oddajo javnega naročila najnižja cena; poziva ga, naj Parlamentu poroča o ustvarjenih prihrankih;

15.  je seznanjen, da je urad pripravil dodatne ukrepe za pomoč državam članicam, ki potrebujejo posebno podporo pri azilnih sistemih in sistemih za sprejem, in je tako to posebno podporo ponudil Cipru, Bolgariji, Grčiji in Italiji; poleg tega ugotavlja, da je urad v letu 2015 nadalje razvil svoje dejavnosti v podporo državam članicam, katerih azilni sistemi in sistemi za sprejem so posebej obremenjeni, zlasti z zagotavljanjem podpore Grčiji in Italiji ter s krepitvijo zmogljivosti urada za pravočasno in učinkovito odzivanje na izredne razmere;

Druge pripombe

16.    opozarja, da je bilo leta 2015 vloženih skoraj 1.400.000 prošenj za mednarodno zaščito, kar je največ doslej; priznava, da je urad vložil veliko truda v izvajanje dejavnosti, ki so mu bile naložene v evropski agendi o migracijah, zlasti pri razvoju pristopa žariščnih točk; je seznanjen z njegovimi prizadevanji pri obvladovanju migracijske krize;

17.    spodbuja zlasti podporo in praktično sodelovanje pri vprašanjih v zvezi z otroki, ki prosijo za azil, vključno z mladoletniki brez spremstva; pozdravlja vzpostavitev mreže EASO o dejavnostih za otroke;

18.  priznava, da se je proračun urada leta 2016 močno povečal zaradi dodatnih nalog, povezanih z evropsko agendo o migracijah, s pristopom žariščnih točk, sklepi voditeljev EU na vrhu o Zahodnem Balkanu in z izjavo EU in Turčije; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad sprejel več ukrepov, da bi obvladal to neverjetno povečanje števila nalog, vključno z decentralizacijo začetka finančnih transakcij, ki jo je pospremil z ustreznim usposabljanjem in mentorstvom; je seznanjen tudi s tem, da je urad zato potreboval dodatne uslužbence in ustrezne pisarniške prostore;

19.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je leta 2015 srečanj zunaj prostorov urada udeležilo samo 7 zaposlenih in da so stroški znašali 4.000 EUR (571 EUR na osebo), kar je razmeroma veliko;

20.  je seznanjen, da je urad spremenil svojo zakupno pogodbo in v drugi polovici leta 2016 za pisarniške prostore najel dodaten del iste stavbe; priznava, da po odobritvi Parlamenta in Sveta urad zdaj lahko do 1. julija 2017 najame in prevzame vso stavbo; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o nadaljnjih korakih v zvezi s prostori;

21.  ugotavlja, da namerava urad raziskati možnosti izmenjave informacij in primerov najboljše prakse, da bi upošteval elemente, pomembne za vrnitev neuspešnih prosilcev za azil, v tesnem sodelovanju s strokovno skupino v okviru evropske migracijske mreže za vrnitev;

22.  ugotavlja, da se je leta 2015 komunikacijski načrt urada osredotočil na spodbujanje svoje vloge, vrednot in dejavnosti s številnimi orodji in zunanjimi komunikacijskimi dejavnostmi, ki zadevajo njegove publikacije, družbene medije, spletno mesto in organizacijo informativnega dneva;

23.    pozdravlja solidne rezultate, ki jih je dosegel urad, saj je organiziral več kot 117 srečanj in delavnic, usposobil 3.764 nacionalnih uslužbencev, premestil 272 oseb in svetoval več kot 100 organizacijam civilne družbe; je seznanjen z rezultati neodvisne revizije, ki jo je opravila družba Ernst & Young, in zavezo urada, da bo oblikoval ustrezen akcijski načrt; se strinja, da mora urad bolje poročati o učinkih in vplivih svojih dejavnosti; pozdravlja razvoj boljšega spletnega vmesnika za dokumente, povezane z državo izvora; ugotavlja, da je bilo konec leta 2015 prek povezav s portalom na voljo 17.000 dokumentov o državi izvora;

24.  na podlagi letnega poročila urada ugotavlja, da je ta leta 2014 začel razvijati kombinirani sistem za upravljanje vsebine in podatkovne zbirke, ki se imenuje informacijski in dokumentacijski sistem (IDS), in sicer v obliki računalniškega orodja, ki bo nudilo podroben in posodobljen pregled nad praktičnim delovanjem skupnega evropskega azilnega sistema;

°

°  °

25.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne [xx. xxxx 2017](12) [o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij].

15.2.2017

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2015

(2016/2192(DEC))

Pripravljavec mnenja: Petr Ježek

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljevanju: EASO) pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2015 ter da so njegove transakcije zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je EASO prevzel obveznosti za samo 93,7 % odobrenega proračuna in da je bilo 36,9 % prevzetih obveznosti za upravne odhodke prenesenih v naslednje leto; priznava, da te vrednosti, ki niso optimalne, ne odražajo strukturnih težav v EASO; ugotavlja, da sta se število zaposlenih in proračun v letu 2015 povečala zaradi ključne vloge, ki jo je imel EASO pri pomoči državam članicam, zlasti prek izvajanja nujne pomoči; poziva EASO, naj izboljša pravočasnost plačil, izvršenih v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(13); pozdravlja odobritev nove politike za zaposlovanje začasnih in pogodbenih uslužbencev, ki obravnava večino vprašanj, izpostavljenih v preteklih revizijah Računskega sodišča;

3.  je zaskrbljen nad precejšnjim številom nerešenih vprašanj in popravnih ukrepov, ki potekajo v odziv na komentarje Računskega sodišča v letih 2012, 2013 in 2014 v zvezi s postopki zaposlovanja, zamudami pri plačilih, pogosto menjavo zaposlenih in povračilom stroškov; poziva EASO, naj v letu 2017 zaključi čim večje število ukrepov;

4.  opozarja, da je bilo leta 2015 vloženih skoraj 1.400.000 prošenj za mednarodno zaščito, kar je največ doslej; priznava, da je EASO vložil veliko truda v izvajanje dejavnosti, ki so mu bile naložene v evropski agendi o migracijah, zlasti pri razvoju pristopa žariščnih točk; je seznanjen s prizadevanji urada EASO pri obvladovanju migracijske krize; poziva EASO, naj organu za podelitev razrešnice predloži načrt za reforme in izboljša merila za proračunsko in upravno uspešnost;

5.  spodbuja zlasti podporo in praktično sodelovanje pri vprašanjih v zvezi z otroki, ki prosijo za azil, vključno z mladoletniki brez spremstva; pozdravlja vzpostavitev mreže EASO o dejavnostih za otroke;

6.  poziva EASO, naj poleg svojega letnega poročila o dejavnostih objavi tudi letno poročilo Računskega sodišča; poziva EASO, naj sprejme politiko in priročnik o institucionalnem upravljanju in preprečevanju navzkrižja interesov; poziva EASO, naj v skladu s členom 22(c) kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije, ki so začeli veljati 1. januarja 2014, sprejme zavezujoče notranje predpise o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti;

7.  pozdravlja solidne rezultate, ki jih je dosegel EASO, saj je organiziral več kot 117 srečanj in delavnic, usposobil 3.764 nacionalnih uslužbencev, premestil 272 oseb in svetoval več kot 100 organizacijam civilne družbe; priznava rezultate neodvisne revizije, ki jo je opravila družba Ernst & Young, in zavezo EASO, da bo oblikoval ustrezen akcijski načrt; se strinja, da mora EASO bolje poročati o učinkih in vplivih svojih dejavnosti; pozdravlja razvoj boljšega spletnega vmesnika za dokumente, povezane z državo izvora („dokumenti o državi izvora“); ugotavlja, da je bilo konec leta 2015 prek povezav s portalom na voljo 17.000 dokumentov o državi izvora;

8.  obžaluje, da so nekateri člani upravnega sveta iz Bolgarije, s Cipra, iz Češke republike, Francije, Grčije in Irske objavili nepopolne izjave o interesih; obžaluje, da člani upravnega sveta iz Hrvaške, Latvije, Litve, Poljske in Slovenije sploh niso objavili izjav o interesih; poudarja, da je preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov bistvenega pomena za dobro delovanje organizacije; opozarja, da je preglednost osrednji element za ohranjanje zaupanja državljanov Unije v njene institucije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA

V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

40

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jens Geier, Piernicola Pedicini

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENL

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 449, 1.12.2016, str. 66.

(2)

UL C 449, 1.12.2016, str. 66.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 449, 1.12.2016, str. 66.

(7)

UL C 449, 1.12.2016, str. 66.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(12)

Na ta dan sprejeta besedila, P[8_TA(-PROV)(2017)0000].

(13)

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov