Förfarande : 2016/2192(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0093/2017

Ingivna texter :

A8-0093/2017

Debatter :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Omröstningar :

PV 27/04/2017 - 5.31

Antagna texter :

P8_TA(2017)0162

BETÄNKANDE     
PDF 400kWORD 64k
28.3.2017
PE 593.861v02-00 A8-0093/2017

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015

(2016/2192(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Inés Ayala Sender

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015

(2016/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015, med kontorets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(4), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor ansvarsfrihet för genomförandet av kontorets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015

(2016/2192(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015, med kontorets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja kontoret ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05873/2017 – C8-0078/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor(9), särskilt artikel 36,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska stödkontoret för asylfrågor, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015

(2016/2192(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0093/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt redovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat stödkontoret) för budgetåret 2015 uppgick den slutliga budgeten till 15 944 846 EUR, vilket utgör en ökning med 1,76 % jämfört med 2014. 94 % av stödkontorets budget kommer från unionens budget.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för stödkontoret för budgetåret 2015 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att stödkontorets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

C.  Budgetmyndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2012, 2013 och 2014

1.  Europaparlamentet noterar med oro de många olösta frågorna och pågående korrigerande åtgärderna som reaktion på revisionsrättens kommentarer 2012, 2013 och 2014 i samband med rekryteringsförfaranden, sena betalningar, stor personalomsättning samt kostnadsersättningar. Parlamentet uppmanar stödkontoret att slutföra så många korrigerande åtgärder som möjligt under 2017.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2015 resulterade i ett budgetgenomförande på 93,74 %, vilket är en ökning med 9,05 % jämfört med 2014. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 77,32 %, vilket är en ökning med 5,99 % jämfört med 2014.

3.  Europaparlamentet påpekar att deltagare i möten som anordnas av stödkontoret, enligt ett beslut av den verkställande direktören, ska klassificeras i en av tre kategorier (A, B eller C) för kostnadsersättningar. Parlamentet noterar att kategori ”A”-deltagare, som förutsätts ha en särskild uppgift på mötena, får en schablonersättning för kostnader för resor och uppehälle, medan kategori ”B”-deltagare endast får en schablonersättning för resekostnader och kategori ”C”-deltagare inte har rätt till någon ersättning alls. Parlamentet betonar att det antal deltagare som klassificerats som mottagare av kategori ”A”-ersättning minskade från 69 % år 2014 till 52 % år 2015. Parlamentet noterar att åtgärderna för att se till att inbjudningarna tydligare anger tillämplig ersättningskategori har genomförts.

4.  Europaparlamentet noterar bekymrat på basis av revisionsrättens rapport att stödkontoret under 2015 gjorde 1 024 betalningar (29,2 %) efter de tidsgränser som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(11), vilket är en ökning på 0,6 % jämfört med föregående år. I genomsnitt gjordes betalningarna 29 dagar för sent. Parlamentet konstaterar att stödkontoret under andra halvåret 2015 införde en strategi med flera åtgärder för att minska de försenade betalningarna. Parlamentet gläder sig över att de försenade betalningarna, efter det att dessa åtgärder genomförts, avsevärt minskade, från 38,3 % under perioden från januari till augusti 2015 till 12,6 % under perioden från september till december 2015. Parlamentet konstaterar att, trots denna positiva trend som pågick fram till och med maj 2016, ökade andelen försenade betalningar från och med juni 2016 till följd av en ökning av stödkontorets operativa verksamhet och därmed även antalet finansiella transaktioner som behandlas av samma antal anställda. Parlamentet noterar att i november 2016 decentraliserades den finansiella initieringen till de operativa avdelningarna och de administrativa enheterna, medan kontrollfunktionen fortfarande är centraliserad i den administrativa avdelningen. Parlamentet konstaterar att detta gav positiva resultat.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet noterar att andelen överföringar av gjorda åtaganden inom avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 1 076 583 EUR eller 36,9 % (2014: 635 492 EUR eller 28,7 %). Parlamentet konstaterar att dessa överföringar främst gäller konsulttjänster för IKT-utvecklingsprojekt som ingicks under det sista kvartalet av 2015 (400 000 EUR) och investeringar i it-infrastruktur (300 000 EUR) inför den planerade rekryteringen av ytterligare personal efter budgetmyndighetens beslut i slutet av 2015 att utöka tjänsteförteckningen. Parlamentet konstaterar att dessa överföringar var motiverade och planerade i förväg på grund av stödkontorets roll i migrationskrisen. Med hänsyn till denna situation ökade budgetmyndigheten stödkontorets budget och personalstyrka avsevärt för 2016. Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta kan vara delvis eller helt och hållet motiverade eftersom stödkontorets verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om stödkontoret planerat dem i förväg och meddelat detta till revisionsrätten.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet ser med tillfredsställelse i revisionsrättens rapport att stödkontorets verkställande direktör godkände en ny policy för rekrytering av tillfälligt anställda och kontraktsanställda, och att den nya policyn åtgärdar de flesta problem som revisionsrätten har konstaterat vid tidigare revisioner.

7.  Europaparlamentet konstaterar att stödkontoret antog de uppdaterade genomförandebestämmelserna för rekrytering av tillfälligt anställda och kontraktsanställda i januari 2016. Parlamentet noterar vidare att den uppdaterade rekryteringspolicyn godkändes av stödkontorets verkställande direktör i augusti 2016.

8.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret den 31 december 2015 hade 93 anställda, både i tjänst och utstationerade, det vill säga 61 tillfälligt anställda, 21 kontraktsanställda och 11 utstationerade nationella experter. Parlamentet konstaterar att 63 % av de anställda var kvinnor och 37 % män.

Intern revision

9.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret ytterligare utvecklade sina interna kontroller i linje med rekommendationerna från kommissionens tjänst för internrevision (IAS) och revisionsrätten, samt i enlighet med stödkontorets normer för internkontroll som antogs i november 2012. Parlamentet konstaterar att utöver revisionen av årsredovisningen, utarbetade IAS även en revisionsrapport om utbildningsförvaltningen inom ramen för stödkontorets verksamhet på området för permanent stöd och krisåtgärder/särskilt stöd. Parlamentet noterar att stödkontoret utvecklade en handlingsplan för att åtgärda de rekommendationer som gjorts av IAS.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

10.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret har genomfört ett beslut av styrelsen för att förebygga bedrägerier samt en strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet konstaterar att ett förfarande för rapportering av missförhållanden undertecknades den 23 februari 2017 och är i linje med kommissionens riktlinjer för rapportering av missförhållanden.

11.  Europaparlamentet noterar bekymrat att stödkontoret inte offentliggjorde meritförteckningarna för styrelsen och den högre ledningen under 2015. Parlamentet noterar att stödkontoret har offentliggjort meritförteckningar för den högre ledningen sedan mars 2017. Parlamentet noterar också att stödkontoret har tagit upp frågan med styrelsen och att det har för avsikt att offentliggöra styrelsemedlemmarnas meritförteckningar när de har samlats in. Parlamentet uppmanar stödkontoret att offentliggöra dessa handlingar så snart som möjligt för att säkerställa nödvändig offentlig tillsyn och kontroll av dess förvaltning.

12.  Europaparlamentet upprepar att det är avgörande för organisationens hälsa att man kan förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet understryker att transparens är en nyckelfråga för att upprätthålla unionsmedborgarnas förtroende för unionens institutioner.

Verksamhetsresultat

13.  Europaparlamentet noterar på basis av stödkontorets årsrapport att 275 deltagare från 26 ”EU+”-stater och andra intressenter under 2015 deltog i 23 fortbildningskurser för fortbildare som anordnades av stödkontoret. Parlamentet noterar vidare att stödkontoret anordnade 271 nationella fortbildningskurser på sin plattform för e-lärande “EASO Training Curriculum” för 3 611 asylhandläggare.

14.  Europaparlamentet konstaterar att stödkontoret undertecknade ett servicenivåavtal med kommissionens generaldirektorat för tolkning för att öka effektiviteten när det gäller kostnader för översättning och tolkning. Parlamentet konstaterar vidare att stödkontoret inledde ett öppet förfarande för ramavtal i fem delar med prioriteringsordning, där tilldelningskriteriet var lägsta pris. Parlamentet uppmanar stödkontoret att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de besparingar som gjorts.

15.  Europaparlamentet konstaterar att stödkontoret vidtog ytterligare åtgärder för att bistå medlemsstater som behöver särskilt stöd inom sina asyl- och mottagningssystem. Detta särskilda stöd tillhandahölls Cypern, Bulgarien, Grekland och Italien. Parlamentet konstaterar dessutom att stödkontoret under 2015 ytterligare utvecklade sin verksamhet till stöd för medlemsstater vars asyl- och mottagningssystem är utsatta för särskilt tryck, i synnerhet genom att tillhandahålla stöd till Grekland och Italien och genom att förstärka stödkontorets kapacitet att snabbt och effektivt hantera nödsituationer.

Övriga kommentarer

16.    Europaparlamentet påminner om att det under 2015 kom in rekordmånga ansökningar om internationellt skydd, nästan 1 400 000. Parlamentet konstaterar att stödkontoret gjorde stora ansträngningar för att genomföra den verksamhet som man blivit tilldelad genom den europeiska agendan för migration, särskilt vid utvecklingen av konceptet ”hotspots”. Parlamentet noterar stödkontorets ansträngningar för att hantera migrationskrisen.

17.    Europaparlamentet uppmuntrar särskilt det stöd och praktiska samarbete som erbjuds i samband med asylsökande barn, inklusive ensamkommande minderåriga. Parlamentet välkomnar lanseringen av Easo-nätverket för verksamheter inriktade på barn.

18.  Europaparlamentet konstaterar att ökningen av stödkontorets budget 2016 var betydande för att man skulle kunna hantera nya uppgifter i förbindelse med den europeiska migrationsagendan, konceptet ”hotspots”, besluten från EU-ledarnas toppmöte om västra Balkan och uttalandet från EU och Turkiet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att ett antal åtgärder vidtogs av stödkontoret för att hantera en extrem ökning av uppgifterna, bland annat en decentralisering av den finansiella initieringen tillsammans med lämplig utbildning och coaching. Parlamentet noterar vidare att detta medförde ett behov av mer personal och kontorsutrymmen.

19.  Europaparlamentet konstaterar bekymrat att endast sju anställda deltog i en bortadag (away day) under 2015, vars kostnad uppgick till 4 000 EUR (571 EUR per person).

20.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret ändrade sitt leasingavtal och utökade sitt kontorsutrymme under andra halvåret 2016 till ytterligare en del av den byggnad där dess lokaler är belägna. Parlamentet konstaterar att stödkontoret, efter att ha fått Europaparlamentets och rådets godkännande, kan hyra och ta över hela byggnaden från den 1 juli 2017. Parlamentet uppmanar stödkontoret att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om utvecklingen när det gäller dess lokaler.

21.  Europaparlamentet noterar att stödkontoret hade för avsikt att undersöka möjligheten att utbyta information och bästa praxis i syfte att integrera faktorer som är relevanta för återsändandet av asylsökande som fått avslag på sin ansökan i nära samarbete med EMN:s Return Expert Group.

22.  Europaparlamentet noterar att stödkontorets kommunikationsplan för 2015 fokuserade på att främja dess roll, värderingar och verksamhet med hjälp av olika verktyg och externa kommunikationsaktiviteter, med avseende på dess publikationer, sociala medier, webbplats och anordnandet av dess informationsdag.

23.    Europaparlamentet välkomnar stödkontorets gedigna resultat, med över 117 organiserade möten och workshoppar, utbildning av 3 764 nationellt anställda, omfördelning av 272 personer och samråd med mer än 100 civilsamhällesorganisationer. Parlamentet uppskattar resultaten av Ernst & Youngs oberoende granskning och stödkontorets utfästelse att utveckla en handlingsplan för att följa upp dessa granskningsresultat. Parlamentet håller med om att stödkontoret måste informera bättre om effekterna och följderna av sin verksamhet. Parlamentet välkomnar utvecklingen av ett bättre webbgränssnitt för dokument som rör ursprungsland (”COI-dokument”). I slutet av 2015 fanns det 17 000 COI-dokument länkade via portalen.

24.  Europaparlamentet konstaterar på basis av stödkontorets årsrapport att det 2014 började utveckla ett kombinerat innehållshanteringssystem och databas, det så kallade informations- och dokumentationssystemet (IDS), i form av ett it-verktyg som ska ge en detaljerad och aktuell översikt av hur det gemensamma europeiska asylsystemet fungerar i praktiken.

°

°  °

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den [xx xxxx 2017](12) [om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll].

15.2.2017

YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2015

(2016/2192(DEC))

Föredragande av yttrande: Petr Ježek

FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens slutsatser att årsredovisningen för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2015, och att dess transaktioner är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet noterar att Easo utnyttjade endast 93,7 % av sin godkända budget till åtagandebemyndiganden och att 36,9 % av åtagandebemyndigandena för administrativa utgifter överfördes. Parlamentet erkänner att dessa suboptimala siffror inte återspeglar strukturella problem inom Easo. Parlamentet noterar ökningarna av personal och budget under 2015 på grund av dess nyckelroll för att bistå medlemsstaterna, särskilt genom krisstöd. Easo uppmanas att bli bättre på att göra sina utbetalningar i tid, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(13). Parlamentet välkomnar godkännandet av en ny policy för rekrytering av tillfälligt anställda och kontraktsanställda, vilken är en reaktion på de flesta problem som revisionsrätten har konstaterat vid de senaste granskningarna.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de många olösta frågorna och pågående korrigerande åtgärderna som reaktion på revisionsrättens kommentarer 2012, 2013 och 2014 i samband med rekryteringsförfaranden, sena betalningar, stor personalomsättning samt kostnadsersättningar. Easo uppmanas att slutföra så många korrigerande åtgärder som möjligt under 2017.

4.  Europaparlamentet påminner om att det under 2015 kom in rekordmånga ansökningar om internationellt skydd; nästan 1 400 000. Easo gjorde stora ansträngningar för att genomföra den verksamhet som man blivit tilldelad genom den europeiska agendan för migration, särskilt vid utvecklingen av konceptet ”hotspots”. Parlamentet noterar Easos ansträngningar för att hantera migrationskrisen. Easo uppmanas att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sända in en plan med reformer för att förbättra sina resultatparametrar avseende budget och styrning.

5.  Europaparlamentet uppmuntrar särskilt det stöd och praktiska samarbete som erbjuds i samband med asylsökande barn, inklusive ensamkommande minderåriga. Parlamentet välkomnar lanseringen av Easo-nätverket för verksamheter inriktade på barn.

6.  Europaparlamentet uppmanar enträget Easo att förutom sin årliga verksamhetsrapport även offentliggöra Revisionsrättens årsrapport. Easo uppmanas att anta en policy och praktiska riktlinjer både för institutionellt styrning och för förebyggande av intressekonflikter. Parlamentet uppmanar Easo att anta interna bindande regler för att skydda visselblåsare, i enlighet med artikel 22c i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen som trädde i kraft den 1 januari 2014.

7.  Europaparlamentet välkomnar stödkontorets gedigna resultat, med över 117 organiserade möten och workshoppar, utbildning av 3 764 nationellt anställda, omfördelning av 272 personer och rådfrågning av fler än 100 civilsamhällesorganisationer. Parlamentet uppskattar resultaten av Ernst & Youngs oberoende granskning och Easos utfästelse att utveckla en handlingsplan för att följa upp dessa granskningsresultat. Parlamentet håller med om att Easo måste förbättra sin kommunikation om effekterna och följderna av sin verksamhet. Parlamentet välkomnar utvecklingen av ett bättre webbgränssnitt för dokument i samband med ursprungsland (”COI-dokument”). I slutet av 2015 fanns det 17 000 COI-dokument länkade via portalen.

8.  Europaparlamentet beklagar att vissa styrelsemedlemmar från Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Frankrike, Grekland och Irland har offentliggjort ofullständiga intresseförklaringar. Parlamentet beklagar att styrelseledamöterna från Kroatien, Lettland, Litauen, Polen och Slovenien över huvud taget inte har offentliggjort sina intresseförklaringar. Parlamentet upprepar att det är avgörande för organisationens hälsa att man kan förebygga och hantera intressekonflikter. Parlamentet understryker att transparens är en nyckelfråga för att upprätthålla unionsmedborgarnas förtroende för unionens institutioner.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

9.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

22.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Julia Pitera, Patricija Šulin

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jens Geier, Piernicola Pedicini

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

23

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Martina Dlabajová, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula

Monica Macovei, Piernicola Pedicini

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Joachim Zeller, Patricija Šulin

Inés Ayala Sender, Jens Geier, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Derek Vaughan

Benedek Jávor, Bart Staes

3

-

ECR

ENF

Richard Ashworth, Notis Marias

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 66.

(2)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 66.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 66.

(7)

EUT C 449, 1.12.2016, s. 66.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 132, 29.5.2010, s. 11.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

(12)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2017)0000.

(13)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy