ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година

28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Мирослав Похе

Процедура : 2016/2196(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0094/2017
Внесени текстове :
A8-0094/2017
Гласувания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година

(2016/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[1],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[3] на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“[4], и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[5],

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2017).

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Палатата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година

(2016/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид доклада на Палатата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година, придружен от отговора на съвместното предприятие[6],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[7] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Палатата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2017 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002[8] на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“[9], и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[10],

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2017).

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Палатата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година

(2016/2196(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2015 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0094/2017).

А.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе 2 „(„съвместното предприятие„), създадено с Регламент № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г.[11], заменя, считано от 27 юни 2014 г., съвместното предприятие „Чисто небе“ в съответствие с приемането на новия учредителен регламент по „Хоризонт 2020 — рамкова програма за научни изследвания и иновации“;

В.  като има предвид, че целта на съвместното предприятие е да завърши научноизследователските и иновационни дейности по Седмата рамкова програма (7РП) и да управлява научноизследователските и иновационни дейности по „Хоризонт 2020“, като удължи действието на съвместното предприятие за периода до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Европейският съюз, представляван от Европейската комисия, ръководителите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), „Платформи за разработване на новаторски въздухоплавателни средства“ (ПРНВС) и на хоризонталните дейности (ХД), както и асоциираните членове на ИТДС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза за съвместното предприятие е в размер на 1 755 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“.

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2014 година

1.  потвърждава въз основа на информация от съвместното предприятие, че то е оповестило показатели за изпълнение и показатели за мониторинг на хоризонтални въпроси в своя годишен доклад за дейността, както се изисква по правилата на „Хоризонт 2020“, и отбелязва, че то е постигнало целите си за голяма част от тях;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че Сметната палата заявява, че годишните отчети на съвместното предприятие за 2015 г. дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2015 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовите правила на съвместното предприятие;

3.  отбелязва, че в своя доклад („доклада на Палатата“) относно съвместното предприятие „Чисто небе“ Палатата посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва факта, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2015 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 440 705 606 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 245 990 262 EUR; отбелязва със задоволство, че съвместното предприятие посрещна успешно предизвикателството да управлява най-големия в историята си бюджет (който се равнява на 192% от бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2014 г. и 166% от бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2014 г.);

5.  отбелязва, че процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения се равнява на 99,47% (в сравнение с 82,58% през 2014 г.), а процентът на бюджетните кредити за плащания 75,44% (в сравнение с 90,19% през 2014 г.); отбелязва освен това, че по-ниската степен на изпълнение на бюджетните кредити за плащания се дължи именно на закъснения в стартирането на проекти в резултат на необходимото техническо привеждане в съответствие на съответните проекти с ИТДС, ДПНВС и прехвърлянето на плащанията по предварително финансиране за 2016 г.;

6.  отбелязва, че 52,7% (226 000 000 EUR) на оперативните задължения, поети през 2015 г. се отнасяха за индивидуални задължения, основани на завършени процедури по предоставяне на безвъзмездни средства, а останалите 47,3% (203 500 000 EUR) – глобални поети задължения по „Хоризонт 2020“ за две покани за основните партньори и две покани за представяне на предложения, за които процедурите по възлагане са били в ход към края на 2015 г.;

7.  отбелязва, че от общо 800 000 000 EUR за оперативни и административни дейности, подлежащи на финансиране по 7РП, съвместното предприятие е поело задължения в размер на 756 956 027 EUR (94,6%) и плащания на стойност 740 274 715 EUR (92,5%) до края на 2015 г.; освен това отбелязва, че тъй като съвместното предприятие вече няма право да обявява покани за представяне на предложения по РП7, оставащите поети задължения са използвани по целесъобразност за споразуменията с членове за отпускане на безвъзмездни средства;

8.  отбелязва, че от общо 550 909 549 EUR за оперативни дейности по РП 7, финансирани от вноски на други членове до края на 2015 г., 501 609 427 EUR (91%) са били утвърдени от управителния съвет, 37 880 240 EUR са в очакване на утвърждаване от предходни години (2008—2014 г.), 12 578 796 EUR са апортни вноски от членовете през 2015 г., а 13 507 539 EUR – парични вноски на другите членове за административните разходи на съвместното предприятие;

9.  отбелязва, че от общо 1 755 000 000 EUR за оперативни и административни дейности, които следва да бъдат финансирани от „Хоризонт 2020“, съвместното предприятие е поело оперативни задължения в размер на 436 682 680 EUR и в размер на 89 799 324 EUR; отбелязва освен това, че паричната вноска от ЕС за покриване на административните разходи на смесеното предприятие възлиза на 3 319 723 EUR;

10.  отбелязва, че от минимална обща сума в размер на 1 229 000 000 EUR апортни и парични вноски на другите членове за оперативни и административни разходи (различни от допълнителните дейности) по „Хоризонт 2020“ до края на 2015 г., на съвместното предприятие са били докладвани апортни вноски в размер на 47 103 981 EUR; отбелязва, че сумата в размер на 3 537 520 EUR съответства на паричните вноски на другите членове за покриване на административните разходи на съвместното предприятие;

11.  отбелязва, че от общо докладваните 47 103 981 EUR от апортни вноски, свързани с оперативни разходи по „Хоризонт 2020“, 27 776 996 EUR са сертифицирани в съответствие с Регламента на Съвета, но все още не утвърдени от управителния съвет, а 19 326 985 EUR все още предстои да бъдат заверени и утвърдени; във връзка с това отбелязва, че съвместното предприятие получи финансовите отчети на повечето членове до септември 2016 г., както и се валидираните апортни вноски надвишиха прогнозните оценки с 17 400 000 EUR; изтъква, че членовете от частния сектор изпитват затруднения да представят данните за своите апортни вноски до крайния срок 31 януари и изразява безпокойство, че това може да се превърне в повтарящ се въпрос;

Покани за представяне на предложения

12.  отбелязва, че през 2015 г. съвместното предприятие за пръв път работи едновременно по две изследователски програми, а именно програмата „Чисто небе“ в рамките на 7РП и програмата „Чисто небе 2“ в рамките на „Хоризонт 2020“;

13.  отбелязва, че през 2015 г. съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения, получило е 230 допустими предложения (от общо 232) и е подбрало 68 проекта, които да бъдат финансирани;

14.  потвърждава, че в рамките на програмата „Чисто небе“ бяха изпълнени повече от 10 значими демонстрационни системи (изпитани в наземни и полетни условия), а 106 проекта бяха завършени/приключени през 2015 г.;

15.  оценява положително факта, че що се отнася до разширяване на участието, през първата година от програмата „Чисто небе 2“ към нея се присъединиха 76 нови основни партньори (в сравнение с 66 асоциирани членове в първоначалната програма „Чисто небе“) и че тази тенденция продължава (133 основни партньори до края на 2016 г.); освен това от първите 4 открити покани за предложения на състезателна основа бяха набрани 294 партньори, в резултат на което общият нетен брой на участници в програмата достигна 384;

16.  отбелязва, че участието на МСП в поканата за представяне на предложения, отправена през 2015 г., беше по-ниско от планираните 35%, но същевременно отбелязва напредъкът, постигнат от съвместното предприятие по отношение на включването на МСП в програмата, който се изразява в участие в размер на 36% в края на 2016 г., и насърчава съвместното предприятие да постигне още по-голям напредък в дейностите си за разпространение на информация;

Ключови контроли и системи за надзор

17.  отбелязва, че съвместно предприятие е въвело процедури за предварителен контрол въз основа на проверки на финансови и оперативни документи и организира последващи одити на бенефициентите на безвъзмездната финансова помощ на ниво бенефициенти;

18.  отбелязва, че в рамките на съвместното предприятие са въведени процедури за вътрешен контрол с цел да се предостави достатъчна увереност, че измамите и нередностите биват установявани и предотвратявани;

19.  отбелязва, че процентът остатъчни грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие, се равнява на 1,52%;

Стратегия за борба с измамите

20.  отбелязва, че финансовите правила на съвместното предприятие предвиждат, че неговият бюджет следва да се изпълнява при прилагане на ефективни и ефикасни стандарти за вътрешен контрол, в т.ч. предотвратяване, разкриване, коригиране и проследяване на случаите на измами и нередности;

21.  отбелязва, че управителният съвет на съвместното предприятие одобри стратегията за борба с измамите в областта на изследванията през април 2016 г. с цел да вземе под внимание промените, внесени от програмата „Хоризонт 2020“;

22.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че съвместното предприятие е въвело процедури за вътрешен контрол, които осигуряват разумна гаранция за предотвратяването и разкриването на измами и нередности (предварителни проверки на плащанията, политика за конфликт на интереси, последващи одити на бенефициентите на безвъзмездните средства) и че изпълнява мерките от плана за действие, като например използването на бази данни на Комисията за идентифициране на изключени организации или евентуално двойно финансиране;

Системи за вътрешен контрол

23.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че одитът относно разпространението на резултатите от финансираните от ЕС изследвания беше извършен от службата за вътрешен одит (IAS); освен това отбелязва, че в резултат на това IAS препоръча подобрения, включително планиране и докладване относно използването и разпространението на резултатите от научните изследвания на членовете съгласно споразуменията за отпускане на безвъзмездна финансова помощ с членове, оценка на основните партньори по отношение на докладването за разпространението и използването на резултатите от изследванията, мониторинга и докладването във връзка с изпълнението, както и централното разпространение от страна на съвместното предприятие на резултатите и качествения контрол на публикациите на бенефициентите; отбелязва освен това, че IAS е изказала две много важни препоръки и че съвместното предприятие е изготвило целеви план за действие за тяхното изпълнение;

24.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит частично е приключила разглеждането на въпроса за планирането и докладването относно използването и разпространението на резултатите от научните изследвания на бенефициентите и е предвидила график за пълното изпълнение на договореностите за 2017 г.; отбелязва, че разглеждането на препоръката относно мониторинга и отчитането на изпълнението беше приключено от IAS;

Други

25.  отбелязва, че е налице огромен дисбаланс в представянето на половете, особено в техническите прегледи (3,2% спрямо 96,8%), и значителен дисбаланс в научните комитети и в координационните комитети за програмите (съответно 14,3 на 85,7% и 16,7% на 83,3%); настоятелно призовава съвместното предприятие да подобри представянето на половете в различните си органи и да представи план за осъществяването на тази цел;

26.  приветства напредъка, постигнат в областта на сътрудничеството с регионите, и привличането на финансиране за „Чисто небе 2“ благодарение на структурните и инвестиционните фондове и насърчава съвместното предприятие да продължи усилията в тази насока;

27.  призовава Комисията да осигури прякото участие на съвместното предприятие в процеса на средносрочния преглед на програмата „Хоризонт 2020“ в сферата на по-нататъшното опростяване и хармонизация на съвместните предприятия.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 • [1]  ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 15.
 • [2]  ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 17.
 • [3]  ОВ L 298, 26.10.2002 г., стр. 1.
 • [4]  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
 • [5]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [6]  ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 15.
 • [7]  ОВ C 473, 16.12.2016 г., стр. 17.
 • [8]  ОВ L 298, 26.10.2002 г., стр. 1.
 • [9]  ОВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77.
 • [10]  ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.
 • [11]  Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).