Postup : 2016/2196(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0094/2017

Předložené texty :

A8-0094/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasování :

PV 27/04/2017 - 5.58

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0189

ZPRÁVA     
PDF 609kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.971v02-00 A8-0094/2017

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 21. února 2017 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2015,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0094/2017),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky 2 (dále jen „společný podnik“) zřízený podle nařízení č. 558/2014 ze dne 6. května 2014(11) nahradil s účinností od 27. června 2014 společný podnik Clean Sky v souladu s přijetím nového zakládajícího nařízení v kontextu rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020;

C. vzhledem k tomu, že cílem společného podniku je dokončit výzkumné a inovační činnosti sedmého rámcového programu a řídit výzkumné a inovační činnosti programu Horizont 2020 a trvání společného podniku bylo prodlouženo na období do 31. prosince 2024;

D.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí, hlavní představitelé „integrovaných technologických demonstrátorů“ (ITD), demonstrační platformy pro inovativní letadla (IADP) a průřezové oblasti spolu s přidruženými členy ITD;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie do společného podniku činí 1 755 000 000 EUR a vyplácí se z rozpočtu programu Horizont 2020.

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2014

1.   bere na vědomí informaci společného podniku, že v souladu s pravidly programu Horizont 2020 ve své výroční zprávě o činnosti zveřejnil ukazatele výkonnosti a ukazatele pro sledování průřezových témat, a konstatuje, že ve většině z nich společný podnik dosáhl svých cílů;

Rozpočtové a finanční řízení

2.  konstatuje, že Účetní dvůr uvedl, že roční účetní závěrka společného podniku za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně odráží jeho finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančních předpisů;

3.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o společném podniku Clean Sky (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

4.  bere na vědomí skutečnost, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2015 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 440 705 606 EUR a prostředky na platby ve výši 245 990 262 EUR; s uspokojením bere na vědomí, že společný podnik úspěšně čelil problému řízení největšího rozpočtu ve svých dějinách (ve výši 192 % v závazcích rozpočtu na rok 2014 a 166 % v prostředcích na platby rozpočtu na rok 2014);

5.  konstatuje, že míra využití u prostředků na závazky činila 99,47 % (ve srovnání s 82,58 % v roce 2014) a míra prostředků na platby činila 75,44 % (ve srovnání s 90,19 % v roce 2014); konstatuje, že nižší míra čerpání prostředků na platby byla zejména způsobena tím, že se zpozdilo zahájení projektů v důsledku nezbytného technického sladění těchto projektů s ITD, IADP a posunu plateb předběžného financování na rok 2016;

6.  konstatuje, že z operačních závazků přijatých v roce 2015 činily 52,7 % (226 000 000 EUR) individuální závazky založené na dokončených zadávacích řízeních na granty a zbývajících 47,3 % (EUR 203 500 000) bylo určeno na souhrnné závazky na program Horizont 2020 v souvislosti se dvěma výzvami pro klíčové partnery a dvěma výzvami k předkládání nabídek, u nichž ke konci roku 2015 ještě probíhala zadávací řízení;

7.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 800 000 000 EUR na operační a správní činnosti, které mají být financovány ze sedmého rámcového programu, přijal společný podnik závazky ve výši 756 956 027 EUR (94,6 %) a provedl platby ve výši 740 274 715 EUR (92,5 %) do konce roku 2015; dále konstatuje, že jelikož společný podnik již neměl právo vyhlašovat výzvy k předkládání nabídek v souvislosti se 7. rámcovým programem, měly být zbývající závazky využity na grantové dohody se členy;

8.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 550 909 549 EUR určených na provozní činnosti 7. rámcového programu financované z příspěvků ostatních členů do konce roku 2015 potvrdila správní rada platnost částky 501 609 427 EUR (91 %), platnost částky 37 880 240 EUR ještě nebyla potvrzena z předchozích let (2008–2014), částka 12 578 796 EUR byla ve formě věcných příspěvků členů v roce 2015 a částka 13 507 539 EUR představovala hotovostní příspěvky ostatních členů na správní náklady společného podniku;

9.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 755 000 000 EUR na operační a správní činnosti, které se financují z programu Horizont 2020, přijal společný podnik operační závazky ve výši 436 682 680 EUR a provedl platby ve výši 89 799 324 EUR; dále konstatuje, že hotovostní příspěvek EU na správní náklady společného podniku činil 3 319 723 EUR;

10.  konstatuje, že z minimální celkové částky 1 229 000 000 EUR v podobě věcných a hotovostních příspěvků ostatních členů na operační a správní náklady programu Horizont 2020 (s výjimkou dalších činností) byly společnému podniku do konce roku 2015 nahlášeny věcné příspěvky na operační činnosti ve výši 47 103 981 EUR; konstatuje, že částka 3 537 520 EUR představovala hotovostní příspěvky ostatních členů na správní náklady společného podniku;

11.  konstatuje, že z vykázaných věcných příspěvků ve výši 47 103 981 EUR, které se týkají operačních výdajů na program Horizont 2020, bylo 27 776 996 EUR osvědčeno v souladu s nařízením Rady, ale správní rada zatím nepotvrdila jejich platnost, a zbývalo ještě 19 326 985 EUR, které měly být osvědčeny a jejichž platnost měla být potvrzena; v této souvislosti konstatuje, že společný podnik obdržel většinu finančních zpráv svých členů do září 2016 a že věcné příspěvky, jejichž platnost byla potvrzena, byly o 17 400 000 EUR vyšší, než se odhadovalo; poukazuje na to, že členové ze soukromého sektoru čelí obtížím, pokud jde o předkládání údajů o věcných příspěvcích ve lhůtě do 31. ledna, a je znepokojen tím, že se tento problém může opakovat;

Výzvy k předkládání návrhů

12.  bere na vědomí, že společný podnik v roce 2015 poprvé vedl zároveň dva výzkumné programy, a to program Clean Sky v rámci 7. rámcového programu a Clean Sky 2 v rámci Horizontu 2020;

13.  bere na vědomí, že v roce 2015 zahájil společný podnik dvě výzvy k předkládání návrhů, obdržel 230 způsobilých návrhů (z celkových 232) a vybral 68 návrhů k financování;

14.  bere na vědomí, že v rámci programu Clean Sky bylo v roce 2015 vytvořeno více než deset významných demonstrátorů (ověřených pozemními a letovými zkouškami) a dokončeno 106 projektů;

15.  oceňuje, že z hlediska rozšíření účasti se k programu Clean Sky 2 v prvním roce připojilo 76 nových klíčových partnerů (v porovnání s 66 přidruženými členy v původním programu Clean Sky) a že tento trend pokračuje (133 klíčových partnerů do konce roku 2016); dalších 294 partnerů vyšlo z prvních čtyř otevřených soutěžních výzev k předkládání návrhů, takže výsledkem je celkový počet 384 účastníků programu;

16.  konstatuje, že účast malých a středních podniků ve výzvě k předkládání návrhů zahájené v roce 2015 byla nižší než plánovaných 35 %, ale bere na vědomí pokrok, kterého společný podnik dosáhl v zapojení malých a středních podniků do programu tím, že do konce roku 2016 dosáhl míry zapojení 36 %, a vybízí společný podnik k dalšímu pokroku v této činnosti;

Klíčové systémy kontroly a dohledu

17.  konstatuje, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech a audity ex-post u příjemců grantů;

18.  konstatuje, že postupy vnitřní kontroly v rámci společného podniku byly stanoveny, aby poskytovaly dostatečnou záruku, že podvody a nesrovnalosti budou odhaleny a že se jim bude předcházet;

19.  všímá si, že míra zbytkových chyb u auditů ex-post hlášená společným podnikem činila 1,52 %;

Strategie boje proti podvodům

20.  konstatuje, že finanční pravidla společného podniku uvádí, že jeho rozpočet by měl být plněn v souladu se standardy účinné a efektivní vnitřní kontroly, včetně prevence, odhalování, napravování a sledování podvodů a nesrovnalostí;

21.  konstatuje, že v dubnu 2016 přijala správní rada společného podniku aktualizovanou strategii boje proti podvodům v oblasti výzkumu, která zohledňuje změny zavedené programem Horizont 2020;

22.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že společný podnik zavedl postupy vnitřní kontroly, které poskytují přiměřenou jistotu ohledně prevence a odhalování podvodů a nesrovnalostí (ex-ante kontroly plateb, politika týkající se střetů zájmů, audity ex-post u příjemců grantů), a že provádí opatření stanovená v akčním plánu, jako je využívání databází Komise pro identifikaci vyloučených organizací nebo možného dvojího financování;

Systémy vnitřní kontroly

23.  bere na vědomí, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že útvar interního auditu (IAS) provedl audit týkající se šíření výsledků výzkumu financovaného Unií; dále bere na vědomí, že na základě toho IAS doporučil zlepšení týkající se mimo jiné plánování a vykazování toho, jak se využívají a šíří výsledky výzkumu prováděného členy, v rámci grantových dohod se členy, hodnocení zpráv klíčových partnerů o šíření a využívání výsledků výzkumu, sledování výkonu a podávání zpráv o něm, centrálního šíření výsledků výzkumu společným podnikem a kontroly kvality publikací příjemců; dále konstatuje, že IAS vydal dvě velmi důležitá doporučení a že společný podnik vypracoval zvláštní akční plán pro jejich realizaci;

24.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) částečně uzavřel otázku týkající se plánování a vykazování toho, jak se využívají a šíří výsledky výzkumu příjemců, a naplánoval lhůty pro úplné provedení v roce 2017; konstatoval, že doporučení týkající se sledování výkonu a podávání zpráv bylo útvarem IAS uzavřeno;

Ostatní

25.  konstatuje, že zastoupení mužů a žen je výrazně nevyvážené, zejména v odborných kontrolách (3,2 % žen v porovnání s 96,8 % mužů), a velmi nevyvážené ve vědeckých výborech (14,3 % žen v porovnání s 85,7 % mužů) a ve výborech pro koordinaci programu (16,7 % žen v porovnání s 83,3 % mužů); naléhavě žádá společný podnik, aby zlepšil genderovou vyváženost ve svých různých orgánech a předložil plán pro realizaci tohoto cíle;

26.  vítá pokrok dosažený v oblasti spolupráce s regiony a aktivování finančních prostředků na Clean Sky 2 u strukturálních a investičních fondů a vybízí společný podnik, aby v tomto úsilí pokračoval;

27.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušení a harmonizace společných podniků.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

23.3.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 15.

(2)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 17.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 15.

(7)

Úř. věst. C 473, 16.12.2016, s. 17.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77).

Právní upozornění - Ochrana soukromí