ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015

28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Miroslav Poche

Διαδικασία : 2016/2196(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0094/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0094/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[2] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3], και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2[4], και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[5],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2017),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης[6],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[7] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[8], και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2[9], και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[10],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015

(2016/2196(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0094/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 («η κοινή επιχείρηση»), που ιδρύθηκε δυνάμει του κανονισμού αριθ. 558/2014 της 6ης Μαΐου 2014[11], αντικατέστησε από τις 27 Ιουνίου 2014 την κοινή επιχείρηση Clean Sky σύμφωνα με την προσαρμογή του νέου ιδρυτικού κανονισμού δυνάμει του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός της κοινής επιχείρησης είναι η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7) και η διαχείριση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και ότι η θητεία της κοινής επιχείρησης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επικεφαλής των προγραμμάτων επίδειξης ολοκληρωμένης τεχνολογίας (ITD), των καινοτόμων πλατφορμών ανάπτυξης αεροσκαφών (IADP) και των εγκάρσιων τομέων (TA), και τα συνεργαζόμενα μέλη των ITD·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση είναι 1 755 000 000 EUR που θα πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

Επακολούθηση της απαλλαγής για το 2014

1.   διαπιστώνει ότι η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της δείκτες επιδόσεων και δείκτες παρακολούθησης οριζόντιων θεμάτων, όπως απαιτείται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και επισημαίνει ότι πέτυχε τους στόχους της στους περισσότερους από τους εν λόγω δείκτες·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε πως οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το 2015 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

3.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2015 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 440 705 606 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 245 990 262 EUR· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση αντιμετώπισε επιτυχώς την πρόκληση της διαχείρισης του υψηλότερου προϋπολογισμού στην ιστορία της (αντιστοιχούσε στο 192 % των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού του 2014 και στο 166 % των πιστώσεων πληρωμών του προϋπολογισμού του 2014)·

5.  επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων ήταν 99,47 % (έναντι 82,58 % το 2014) και το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 75,44 % (έναντι 90,19 % το 2014)· επισημαίνει, ακόμα, ότι το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών οφειλόταν κυρίως σε καθυστερήσεις στην έναρξη των έργων λόγω της αναγκαίας τεχνικής ευθυγράμμισης των έργων αυτών με τα ITD και τις IADP, και στη χρονική μετάθεση των πληρωμών για προχρηματοδότηση το 2016·

6.  επισημαίνει ότι το 52,7 % (226 000 000 EUR) των επιχειρησιακών αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015 αφορούσε επιμέρους αναλήψεις υποχρεώσεων για ολοκληρωθείσες διαδικασίες ανάθεσης για επιχορηγήσεις, ενώ το υπόλοιπο 47,3 % (203 500 000 EUR) αφορούσε συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για δύο προσκλήσεις βασικών εταίρων και δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις οποίες οι διαδικασίες ανάθεσης δεν είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015·

7.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 800 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το ΠΠ7, έως το τέλος του 2015 η κοινή επιχείρηση είχε αναλάβει υποχρεώσεις ύψους 756 956 027 EUR (94,6 %) και είχε πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 740 274 715 EUR (92,5 %)· επισημαίνει, περαιτέρω, πως, δεδομένου ότι η κοινή επιχείρηση δεν είχε πλέον δικαίωμα να δημοσιεύει προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων δυνάμει του ΠΠ7, οι υπόλοιπες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων θα χρησιμοποιούνταν ως κατάλληλες για συμφωνίες επιχορήγησης με τα μέλη·

8.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 550 909 549 EUR για επιχειρησιακές δραστηριότητες του ΠΠ7 που χρηματοδοτήθηκαν με συνεισφορές των άλλων μελών έως το 2015, 501 609 427 EUR (91 %) επικυρώθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο, για 37 880 240 EUR εκκρεμούσε η επικύρωση από προηγούμενα έτη (2008-2014), 12 578 796 EUR ήταν συνεισφορές των μελών σε είδος το 2015, και 13 507 539 ήταν οι συνεισφορές των άλλων μελών σε μετρητά στο διοικητικό κόστος της κοινής επιχείρησης·

9.  επισημαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 1 755 000 000 EUR για επιχειρησιακές και διοικητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η κοινή επιχείρηση ανέλαβε επιχειρησιακές υποχρεώσεις ύψους 436 682 680 EUR και πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 89 799 324 EUR· επισημαίνει ακόμα, ότι η εισφορά της ΕΕ σε μετρητά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της κοινής επιχείρησης ανήλθε σε 3 319 723 EUR·

10.  επισημαίνει ότι, από ελάχιστο συνολικό ποσό 1 229 000 000 EUR όσον αφορά εισφορές των άλλων μελών σε είδος και σε μετρητά για επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (εκτός των συμπληρωματικών δραστηριοτήτων) έως το τέλος του 2015, 47 103 981 EUR δηλώθηκαν στην κοινή επιχείρηση ως εισφορές σε είδος για επιχειρησιακές δραστηριότητες· επισημαίνει ότι οι συνεισφορές των άλλων μελών σε μετρητά στις διοικητικές δαπάνες της κοινής επιχείρησης ανήλθαν σε 3 537 520 EUR·

11.  επισημαίνει ότι από το ποσό των 47 103 981 EUR των εισφορών σε είδος για την κάλυψη επιχειρησιακών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 27 776 996 EUR πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου, αλλά δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ εκκρεμεί η πιστοποίηση και επικύρωση ποσού 19 326 985 EUR· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 η κοινή επιχείρηση είχε λάβει τις περισσότερες χρηματοοικονομικές εκθέσεις των μελών της, και ότι οι επικυρωθείσες εισφορές σε είδος ήταν υψηλότερες κατά 17 400 000 EUR σε σχέση με τις εκτιμήσεις· επισημαίνει ότι τα μέλη από τον ιδιωτικό τομέα αντιμετώπισαν δυσκολίες να υποβάλουν τα στοιχεία σχετικά με τις εισφορές τους σε είδος έως την προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου, και εκφράζει την ανησυχία ότι το πρόβλημα μπορεί να καταστεί χρόνιο·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

12.  επισημαίνει ότι το 2015 η κοινή επιχείρηση εκτέλεσε για πρώτη φορά δύο ερευνητικά προγράμματα ταυτόχρονα, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Clean Sky του ΠΠ7 και το πρόγραμμα Clean Sky 2 του «Ορίζοντας 2020»·

13.  επισημαίνει ότι το 2015 η κοινή επιχείρηση δημοσίευσε δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έλαβε 230 επιλέξιμες προτάσεις (σε σύνολο 232) και επέλεξε 68 προτάσεις προς χρηματοδότηση·

14.  αναγνωρίζει ότι το 2015 στο πλαίσιο του Clean Sky αναπτύχθηκαν περισσότερα από 10 σημαντικά προγράμματα επίδειξης (δοκιμασμένα στο έδαφος και εν πτήσει) και ολοκληρώθηκαν ή τελείωσαν 106 έργα·

15.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη διεύρυνση της συμμετοχής, κατά το πρώτο έτος του προγράμματος Clean Sky 2 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 76 νέοι βασικοί εταίροι (έναντι 66 συνεργατών στο αρχικό πρόγραμμα Clean Sky), τάση η οποία διατηρείται (133 βασικοί εταίροι έως τα τέλη του 2016)· επιπλέον, από τις τέσσερις πρώτες ανταγωνιστικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προέκυψαν 294 εταίροι, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα να φτάσει τους 384·

16.  σημειώνει ότι η συμμετοχή ΜΜΕ στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που έγινε το 2015 ήταν χαμηλότερη από το σχεδιαζόμενο ποσοστό 35 %· επισημαίνει, ωστόσο, την πρόοδο που σημείωσε η κοινή επιχείρηση όσον αφορά τη συμμετοχή ΜΜΕ στο πρόγραμμα επιτυγχάνοντας ποσοστό συμμετοχής 36 % έως το τέλος του 2016, και παροτρύνει την κοινή επιχείρηση να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στις δραστηριότητες διάδοσής της·

Βασικές δικλίδες ελέγχου και συστήματα εποπτείας

17.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έθεσε σε εφαρμογή διαδικασίες προληπτικών ελέγχων βασιζόμενων στην εξέταση εγγράφων σε σχέση με τις επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές και κατασταλτικών ελέγχων σε επίπεδο δικαιούχων επιχορηγήσεων·

18.  σημειώνει ότι στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης έχουν θεσπιστεί διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να παρέχεται εύλογη βεβαιότητα σχετικά με τον εντοπισμό και την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών·

19.  επισημαίνει ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που διαπίστωσε η κοινή επιχείρηση κατά τους κατασταλτικούς ελέγχους ήταν 1,52 %·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

20.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της κοινής επιχείρησης, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με πρότυπα ουσιαστικού και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης, του εντοπισμού, της επανόρθωσης και της παρακολούθησης των υποθέσεων απάτης και παρατυπιών·

21.  επισημαίνει ότι τον Απρίλιο του 2016 το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε την επικαιροποιημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της έρευνας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που επέφερε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

22.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η κοινή επιχείρηση καθιέρωσε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που παρέχουν εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών (προληπτικοί έλεγχοι πληρωμών, πολιτική για τις συγκρούσεις συμφερόντων, κατασταλτικοί έλεγχοι δικαιούχων επιχορηγήσεων) και εφαρμόζει τα μέτρα του σχεδίου δράσης, όπως η χρήση βάσεων δεδομένων της Επιτροπής για τον εντοπισμό αποκλεισθέντων οργανισμών ή πιθανών περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

23.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) διεξήγαγε έλεγχο όσον αφορά τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από την Ένωση· επισημαίνει ακόμη ότι, σε συνέχεια του ελέγχου, η IAS συνέστησε βελτιώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών δυνάμει των συμφωνιών επιχορήγησης με τα μέλη, την αξιολόγηση των εκθέσεων των βασικών εταίρων σχετικά με τη διάδοση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση και αναφορά των επιδόσεων, καθώς και την κεντρική διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τον ποιοτικό έλεγχο των δημοσιεύσεων των δικαιούχων από την κοινή επιχείρηση· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι η IAS εξέδωσε δύο πολύ σημαντικές συστάσεις, και ότι η κοινή επιχείρηση κατάρτισε ειδικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση τους·

24.  επισημαίνει ότι η IAS έκλεισε εν μέρει την υπόθεση όσον αφορά τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων και όρισε προθεσμίες για την οριστική υλοποίηση των συστάσεων το 2017· επισημαίνει ότι η IAS έκλεισε τη σύσταση σχετικά με την παρακολούθηση και αναφορά των επιδόσεων·

Λοιπά

25.  επισημαίνει ότι η εκπροσώπηση των φύλων χαρακτηρίζεται από τεράστια ανισορροπία, ιδίως στις τεχνικές αξιολογήσεις (3,2 % γυναίκες σε σύγκριση με 96,8 % άνδρες), και από σημαντική ανισορροπία στις επιστημονικές επιτροπές και στις επιτροπές συντονισμού προγραμμάτων (14,3 % γυναίκες σε σύγκριση με 85,7 % άνδρες και 16,7 % γυναίκες σε σύγκριση με 83,3 % άνδρες, αντίστοιχα)· παροτρύνει την κοινή επιχείρηση να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ των φύλων στα διάφορα όργανά της και να καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση αυτού του στόχου·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη συνεργασία με τις περιφέρειες και τη μόχλευση της χρηματοδότησης του Clean Sky 2 μέσω των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και παροτρύνει την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την άμεση συμμετοχή της κοινής επιχείρησης στη διαδικασία ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο περαιτέρω απλουστεύσεων και εναρμόνισης των κοινών επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.3.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Νότης Μαριάς

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

 • [1]  ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 15.
 • [2]  ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 17.
 • [3]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
 • [5]  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
 • [6]  ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 15.
 • [7]  ΕΕ C 473 της 16.12.2016, σ. 17.
 • [8]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
 • [9]  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77.
 • [10]  ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.
 • [11]    Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77)