Menettely : 2016/2196(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0094/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0094/2017

Keskustelut :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Äänestykset :

PV 27/04/2017 - 5.58

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0189

MIETINTÖ     
PDF 284kWORD 55k
28.3.2017
PE 593.971v02-00 A8-0094/2017

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2196(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Miroslav Poche

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

(2016/2196(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2017),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisestä

2016/2196(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2015,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä yhteisyrityksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2015 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2017 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(9) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2017),

1.  hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2015 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015

2016/2196(DEC)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0094/2017),

A.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B.  ottaa huomioon, että 6. toukokuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 558/2014(11) perustettu Clean Sky 2-yhteisyritys korvasi Clean Sky -yhteisyrityksen 27. kesäkuuta 2014 alkaen tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman yhteydessä hyväksytyn uuden perustamisasetuksen mukaisesti;

C. ottaa huomioon, että yhteisyrityksen tarkoituksena on saattaa loppuun seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvät tutkimus- ja innovointitoimet ja hallinnoida tutkimus- ja innovointitoimia Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä ja että yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin 31. joulukuuta 2024 asti;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni, ITD-toimien (integroitujen teknologioiden demonstraatiot), IADP-toimien (innovatiiviset ilma-aluskehitysalustat) ja poikittaistoimien vetäjät sekä ITD:n assosiaatiojäsenet;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyritystä enintään 1 755 000 000 eurolla Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta;

Vuoden 2014 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.   toteaa yhteisyrityksen antamien tietojen perustella, että se on esittänyt vuotuisessa toimintakertomuksessaan Horisontti 2020 -ohjelman säännöissä edellytetyt suorituskykyindikaattorit ja monialaisiin kysymyksiin liittyvät seurantaindikaattorit, ja ottaa huomioon, että se on saavuttanut suurimman osan tavoitteistaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että yhteisyrityksen taloudellinen asema 31. joulukuuta 2015 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty varainhoitovuoden 2015 tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaisesti;

3.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Clean Sky -yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

4.  panee merkille, että yhteisyrityksen vuoden 2015 lopullinen talousarvio sisälsi maksusitoumusmäärärahoja 440 705 606 euroa ja maksumäärärahoja 245 990 262 euroa; panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys onnistui historiansa suurimman talousarvion hallinnassa (vuoden 2014 talousarvioon verrattuna maksusitoumusmäärärahoja oli 192 prosenttia ja maksumäärärahoja 166 prosenttia);

5.  panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,47 prosenttia (82,58 prosenttia vuonna 2014) ja maksumäärärahojen käyttöaste 75,44 prosenttia (90,19 prosenttia vuonna 2014); panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen alhaisempi käyttöaste johtui siitä, että hankkeiden käynnistäminen viivästyi, koska hankkeita oli yhdenmukaistettava teknisesti ITD- ja IADP -toimien kanssa ja koska ennakkorahoitusmaksuja siirrettiin vuodelle 2016;

6.  panee merkille, että 52,7 prosenttia (226 000 000 euroa) vuonna 2015 tehdyistä operatiivisista sitoumuksista oli yksittäisiä sitoumuksia, jotka perustuivat päätökseen saatuihin avustusten myöntämistä koskeviin menettelyihin, ja että jäljellä oleva 47,3 prosentin osa (203 500 000 euroa) liittyi Horisontti 2020 -ohjelman kokonaissitoumuksiin, jotka koskivat kahta ydinkumppaneille tarkoitettua ehdotuspyyntöä ja kahta ehdotuspyyntöä, joissa sopimuksentekomenettelyt olivat vuoden 2015 lopussa kesken;

7.  panee merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 800 000 000 euron kokonaismäärästä yhteisyritys oli tehnyt vuoden 2015 loppuun mennessä sitoumuksia 756 956 027 euron verran (94,6 prosenttia) ja suorittanut maksuja 740 274 715 euron verran (92,5 prosenttia); panee lisäksi merkille, että yhteisyritys ei enää voinut käynnistää ehdotuspyyntöjä seitsemännen puiteohjelman yhteydessä, joten jäljellä olevat sitoumukset oli tarkoitus käyttää tarvittaessa osakkaiden kanssa tehtäviin avustussopimuksiin;

8.  panee merkille, että hallintoneuvosto oli vuoden 2015 loppuun mennessä hyväksynyt muiden osakkaiden rahoitusosuuksista rahoitettuja seitsemännen puiteohjelman operatiivisia toimia varten varatusta 550 909 549 euron kokonaismäärästä 501 609 427 euroa (91 prosenttia); ottaa huomioon, että aiempien vuosien (2008–2014) määrärahoista 37 880 240 euron kohdalla hyväksymisprosessi oli kesken, osakkaat maksoivat vuonna 2015 luontoissuorituksia 12 578 796 euroa ja muut osakkaat myönsivät yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 13 507 539 euroa;

9.  panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 1 755 000 000 euron kokonaismäärästä yhteisyritys oli tehnyt operatiivisia sitoumuksia 436 682 680 euron verran ja suorittanut maksuja 89 799 324 euron verran; panee lisäksi merkille, että EU myönsi yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 3 319 723 euroa;

10.  panee merkille, että muiden osakkaiden luontois- ja käteissuorituksina Horisontti 2020 ‑ohjelman operatiivisiin ja hallinnollisiin kuluihin (muut kuin täydentävät toimet) osoittamasta 1 229 000 000 euron vähimmäiskokonaismäärästä yhteisyritykselle oli raportoitu vuoden 2015 loppuun mennessä 47 103 981 euron verran operatiivisiin toimiin tarkoitettuja luontoissuorituksia; panee merkille, että muut osakkaat myönsivät yhteisyrityksen hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 3 537 520 euroa;

11.  panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelman operatiivisiin kuluihin liittyvistä raportoiduista 47 103 981 euron luontoissuorituksista 27 776 996 euroa oli todennettu neuvoston asetuksen mukaisesti, mutta hallintoneuvosto ei ollut vielä hyväksynyt niitä, ja 19 326 985 euroa oli vielä todentamatta ja hyväksymättä; huomauttaa tältä osin, että yhteisyritys sai suurimman osan osakkaiden rahoitusselvityksistä vuoden 2016 syyskuuhun mennessä ja että hyväksyttyjen luontoissuoritusten määrä oli 17 400 000 euroa arvioitua suurempi; toteaa, että yksityisillä osakkailla on vaikeuksia esittää omat luontoissuorituksia koskevat lukunsa määräaikaan (31. tammikuuta) mennessä, ja on huolissaan siitä, että tämä ongelma voisi toistua vastaisuudessa;

Ehdotuspyynnöt

12.  panee merkille, että yhteisyritys toteutti vuonna 2015 ensimmäistä kertaa samaan aikaan kahta tutkimusohjelmaa eli seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvää Clean Sky -ohjelmaa ja Horisontti 2020 -ohjelmaan liittyvää Clean Sky 2 -ohjelmaa;

13.  panee merkille, että vuonna 2015 yhteisyritys käynnisti kaksi ehdotuspyyntöä, sai 230 tukikelpoista ehdotusta (kaikkiaan ehdotuksia oli 232) ja valitsi rahoitettaviksi 68 ehdotusta;

14.  tiedostaa, että vuonna 2015 Clean Sky -ohjelmassa toimitettiin yli kymmenen merkittävää (maan pinnalla tai ilmassa testattua) demonstraatioalustaa ja saatiin päätökseen/valmiiksi 106 hanketta;

15.  arvostaa osallistumisen laajentamisen osalta sitä, että Clean Sky 2 -ohjelman ensimmäisenä vuonna ohjelmaan liittyi 76 uutta ydinkumppania (alkuperäisessä Clean Sky -ohjelmassa oli 66 kumppania) ja tämä suuntaus jatkuu (133 ydinkumppania vuoden 2016 loppuun mennessä); ottaa huomioon, että lisäksi ensimmäisten neljän avoimen ehdotuspyynnön kautta saatiin 294 kumppania, minkä jälkeen ohjelman osallistujien nettomääräinen kokonaismäärä oli 384;

16.  panee merkille, että pk-yritysten osallistuminen vuonna 2015 käynnistettyihin ehdotuspyyntöihin jäi suunnitellun 35 prosentin alle; panee kuitenkin merkille, että yhteisyritys onnistui edistämään pk-yritysten osallistamista siten, että vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettiin 36 prosentin osallistumisaste, ja kannustaa yhteisyritystä edistämään edelleen tulostenlevitystoimiaan;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

17.  panee merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt ja toimittanut jälkitarkastuksia avustusten saajien luona;

18.  toteaa, että yhteisyrityksessä on otettu käyttöön sisäisiä valvontamenettelyjä, jotta kyetään saamaan kohtuullinen varmuus siitä, että petokset ja sääntöjenvastaisuudet kyetään ehkäisemään ja havaitsemaan;

19.  panee merkille, että yhteisyritys on ilmoittanut, että jälkitarkastusten jäännösvirhetaso on 1,52 prosenttia;

Petostentorjuntastrategia

20.  panee merkille, että yhteisyrityksen varainhoitoa koskevien säännösten mukaan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisessa on sovellettava vaikuttavaan ja tehokkaaseen sisäiseen valvontaan tähtääviä standardeja, jotka kattavat myös petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ennaltaehkäisyn, havaitsemisen, korjaamisen ja seurannan;

21.  panee merkille, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto vahvisti ajan tasalle saatetun tutkimusalan petostentorjuntastrategian huhtikuussa 2016 ottaakseen huomioon Horisontti 2020 -puiteohjelmasta aiheutuvat muutokset;

22.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että yhteisyritys otti käyttöön sisäisen valvonnan menettelyjä, joiden avulla on tarkoitus saada kohtuullinen varmuus siitä, että petokset ja sääntöjenvastaisuudet kyetään ehkäisemään ja havaitsemaan (maksujen ennakkotarkastukset, eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet, jälkitarkastukset avustusten lopullisten saajien luona), ja pani täytäntöön toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet muun muassa hyödyntämällä komission tietokantoja yksilöidäkseen tuen ulkopuolelle jätettävät organisaatiot tai mahdolliset rahoituksen päällekkäisyydet;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

23.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että komission sisäisen tarkastuksen osasto (sisäinen tarkastus) toimitti EU-rahoitteisten tutkimustoimien tulosten levittämistä koskevan tarkastuksen; panee lisäksi merkille, että tämän seurauksena sisäinen tarkastus esitti suosituksia, joilla parannetaan osakkaiden kanssa tehtyjen avustussopimusten avulla saavutettujen tutkimustulosten käyttöä ja levittämistä koskevaa suunnittelua ja raportointia, tutkimustulosten levittämistä ja hyödyntämistä koskevan ydinkumppaneiden raportoinnin arviointia, tuloksellisuusseurantaa ja -raportointia sekä yhteisyrityksen keskitettyä tutkimustulosten levittämistä ja edunsaajien julkaisujen laadunvalvontaa; toteaa lisäksi, että sisäinen tarkastus on antanut kaksi erittäin tärkeää suositusta ja että yhteisyritys on laatinut erityisen toimintasuunnitelman niiden täytäntöönpanoa varten;

24.  panee merkille, että sisäinen tarkastus on osittain päättänyt asian käsittelyn edunsaajien tutkimustulosten käytön ja levityksen suunnittelun ja niistä raportoinnin osalta ja vahvistanut täysimääräisen toteuttamisen määräajat vuodeksi 2017; panee merkille, sisäinen tarkastus sai tuloksellisuusseurantaa ja -raportointia koskevan suosituksen käsittelyn päätökseen;

Muut

25.  panee merkille, että sukupuolten edustus on erittäin epätasapainoinen etenkin teknisissä arvioinneissa (naisia 3,2 prosenttia ja miehiä 96,8 prosenttia) ja hyvin epätasapainoinen tieteellisissä komiteoissa (naisia 14,3 prosenttia ja miehiä 85,7 prosenttia) ja ohjelmien koordinointikomiteoissa (naisia 16,7 prosenttia ja miehiä 83,3 prosenttia); kehottaa yhteisyritystä parantamaan sukupuolten tasapainoista edustusta eri elimissään sekä esittämään suunnitelman tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

26.  suhtautuu myönteisesti alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja Clean Sky 2 ‑rahoituksen vipuamiseen rakenne- ja investointirahastojen avulla ja kannustaa yhteisyritystä jatkamaan näiden toimien toteuttamista;

27.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.3.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 473, 16.12.2016, s. 15.

(2)

EUVL C 473, 16.12.2016, s. 17.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUVL C 473, 16.12.2016, s. 15.

(7)

EUVL C 473, 16.12.2016, s. 17.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

Neuvoston asetus (EU) N:o 558/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö