Procedūra : 2016/2196(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0094/2017

Pateikti tekstai :

A8-0094/2017

Debatai :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Balsavimas :

PV 27/04/2017 - 5.58

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0189

PRANEŠIMAS     
PDF 684kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.971v02-00 A8-0094/2017

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2196(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Miroslav Poche

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2016/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8–0087/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0094/2017),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2016/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2017 m. vasario 21 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2015 finansinių metų biudžetą (05875/2017 – C8–0087/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0094/2017),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2016/2196(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0094/2017),

A.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.;

B.  kadangi priėmus naują pagrindų Reglamentą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ nuo 2014 m. birželio 27 d. bendroji įmonė „Švarus dangus“ buvo pakeista 2014 m. gegužės 6 d. Reglamentu (ES) Nr. 558/2014(11) įsteigta bendrąja įmone „Švarus dangus 2“ (toliau – Bendroji įmonė);

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslas yra užbaigti Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą ir valdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą pagal programą „Horizontas 2020“ ir kadangi Bendrosios įmonės veikimo laikotarpis buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

D.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Europos Komisija, integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP), naujoviškų orlaivių demonstravimo platformų (NODP) ir horizontaliųjų pramonės sričių lyderiai ir ITPPP asocijuotieji nariai;

E.  kadangi Sąjungos įnašas, skiriamas Bendrajai įmonei, yra ne didesnis kaip 1 755 000 000 EUR ir jis turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto;

Tolesni veiksmai, susiję su 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Bendroji įmonė savo metinėje veiklos ataskaitoje atskleidė veiklos rodiklius ir kompleksinių klausimų stebėsenos rodiklius, kaip reikalaujama pagal programos „Horizontas 2020“ taisykles, ir pažymi, kad daugumos jų atveju savo tikslus ji pasiekė;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad, Audito Rūmų teigimu, Bendrosios įmonės 2015 m. metinėse ataskaitose visais esminiais aspektais teisingai nurodyta jos finansinė būklė 2015 m. gruodžio 31 d. ir tądien pasibaigusiais metais jos vykdytų operacijų rezultatai ir pinigų srautai, kaip numatyta jos finansinių taisyklių nuostatomis;

3.  pažymi, jog Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Bendrosios įmonės „Švarus dangus“ (Audito Rūmų ataskaita) pateikė informaciją, kad metinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais esminiais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrosios įmonės galutinis 2015 m. biudžetas apėmė 440 705 606 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 245 990 262 EUR mokėjimų asignavimų; su pasitenkinimu pažymi, kad Bendroji įmonė sėkmingai atrėmė didžiausio jos istorijoje biudžeto valdymo iššūkį (jis sudarė 192 proc. 2014 m. biudžeto įsipareigojimų ir 166 proc. 2014 m. biudžeto mokėjimų asignavimų);

5.  pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų panaudojimo rodiklis siekė 99,47 proc. (palyginti su 82,58 proc. 2014 m.), o mokėjimų asignavimų – 75,44 proc. (palyginti su 90,19 proc. 2014 m.); taip pat pažymi, kad mažesnį mokėjimų asignavimų panaudojimo rodiklį lėmė būtent vėlavimas pradėti projektus dėl būtinybės techniškai suderinti šiuos projektus su integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padaliniais ir naujoviškomis orlaivių demonstravimo platformomis, taip pat išankstinio finansavimo mokėjimų perkėlimas į 2016 m.;

6.  pažymi, kad 52,7 proc. (226 000 000 EUR) 2015 m. prisiimtų veiklos įsipareigojimų buvo skirti individualiems įsipareigojimams pagal baigtas dotacijų skyrimo procedūras, o likę 47,3 proc. (203 500 000 EUR) – bendriems programos „Horizontas 2020“ įsipareigojimams, susijusiems su dviem kvietimais teikti pasiūlymus, siekiant atrinkti du pagrindinius partnerius, ir dviem kvietimais teikti pasiūlymus, su kuriais susijusios skyrimo procedūros tęsėsi 2015 m. pabaigoje;

7.  pažymi, kad iš visos veiklai ir administravimui skirtos 800 000 000 EUR sumos, numatytos finansuoti pagal Septintąją bendrąją programą, iki 2015 m. pabaigos Bendroji įmonė panaudojo įsipareigojimų už 756 956 027 EUR (94,6 proc.) ir atliko mokėjimų už 740 274 715 EUR (92,5 proc.); taip pat pažymi, kad Bendroji įmonė nebegalėjo skelbti kvietimų teikti pasiūlymus pagal Septintąją bendrąją programą, todėl likusius įsipareigojimus ketinta atitinkamai panaudoti susitarimams dėl dotacijų su nariais;

8.  pažymi, kad iš visos 550 909 549 EUR sumos pagal Septintąją bendrąją programą vykdomai veiklai, kuri iki 2015 m. pabaigos buvo finansuojama kitų narių įnašais, 501 609 427 EUR (91 proc.) patvirtino valdyba, 37 880 240 EUR laukė patvirtinimo iš ankstesnių metų (2008–2014 m.), 12 578 796 EUR sudarė narių 2015 m. nepiniginiai įnašai, o 13 507 539 EUR sudarė kitų narių piniginiai įnašai Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms;

9.  pažymi, kad iš veiklai ir administravimui skirtos 1 755 000 000 EUR sumos, numatytos finansuoti pagal programą „Horizontas 2020“, Bendroji įmonė panaudojo įsipareigojimų už 436 682 680 EUR ir atliko mokėjimų už 89 799 324 EUR; taip pat pažymi, kad ES piniginiai įnašai Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms sudarė 3 319 723 EUR;

10.  pažymi, kad iš visos minimalios 1 229 000 000 EUR dydžio sumos, palyginti su kitų narių nepiniginiais ir piniginiais įnašais programos „Horizontas 2020“ veiklos ir administravimo išlaidoms (išskyrus papildomą veiklą), 47 103 981 EUR nepiniginių įnašų veiklos išlaidoms iki 2015 m. pabaigos priskiriama Bendrajai įmonei; pažymi, kad 3 537 520 EUR sumą sudarė kitų narių piniginiai įnašai Bendrosios įmonės administracinėms išlaidoms;

11.  pažymi, kad iš 47 103 981 EUR nepiniginių įnašų, apie kuriuos pranešta, susijusių su programos „Horizontas 2020“ veiklos išlaidomis, 27 776 996 EUR buvo patvirtinti pagal Tarybos reglamentą, tačiau dar nepatvirtinti valdybos, o 19 326 985 EUR dar turi būti patvirtinti ir pagal Tarybos reglamentą, ir valdybos; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad Bendroji įmonė didžiąją dalį narių finansinių ataskaitų gavo iki 2016 m. rugsėjo mėn. ir kad patvirtinti nepiniginiai įnašai 17 400 000 EUR viršijo sąmatas; pažymi, kad privačiojo sektoriaus nariai patyrė sunkumų pateikdami duomenis apie savo nepiniginius įnašus iki sausio 31 d. termino, ir yra susirūpinęs, kad ši problema gali tapti pasikartojančia;

Kvietimai teikti pasiūlymus

12.  pažymi, kad 2015 m. Bendroji įmonė pirmą kartą vienu metu vykdė dvi mokslinių tyrimų programas, t. y., programą „Švarus dangus“ pagal Septintąją bendrąją programą ir programą „Švarus dangus 2“ pagal programą „Horizontas 2020“;

13.  pažymi, kad 2015 m. Bendroji įmonė inicijavo 2 kvietimus teikti pasiūlymus, gavo 230 reikalavimus atitinkančių pasiūlymų (iš viso jų buvo 232) ir 68 pasiūlymus atrinko finansuoti;

14.  pripažįsta, kad 2015 m. pagal programą „Švarus dangus“ buvo pateikta daugiau nei 10 svarbių parodomųjų pavyzdžių (išbandytų ant žemės ir skrydžio metu) ir kad baigti vykdyti 106 projektai;

15.  palankiai vertina tai, kad, kalbant apie dalyvavimo didinimą, pirmaisiais programos „Švarus dangus 2“ metais prie programos prisijungė 76 nauji pagrindiniai partneriai (palyginti su 66 asocijuotaisiais nariais įgyvendinant pradinę programą „Švarus dangus“) ir kad ši tendencija tęsiasi (2016 m. pabaigoje pagrindinių partnerių buvo 133); be to, po pirmųjų 4 atvirų konkursinių kvietimų teikti pasiūlymus partnerių skaičius pasiekė 294, taigi dabar bendras grynasis programos dalyvių skaičius siekia 384;

16.  pažymi, kad, 2015 m. inicijavus kvietimą teikti pasiūlymus, dalyvavo mažiau MVĮ nei planuoti 35 proc., tačiau atkreipia dėmesį į pažangą, kurią Bendroji įmonė padarė įtraukdama MVĮ į programą – 2016 m. pabaigoje dalyvavimas siekė 36 proc. – ir ragina Bendrąją įmonę toliau daryti pažangą įgyvendinant su sklaida susijusią savo veiklą;

Pagrindinės kontrolės ir priežiūros sistemos

17.  pažymi, kad Bendroji įmonė parengė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir veiklos dokumentų vertinimu, bei dotacijų gavėjų ex post auditą;

18.  pažymi, jog Bendrojoje įmonėje parengtos vidaus kontrolės procedūros, siekiant pakankamai užtikrinti, kad sukčiavimų ir pažeidimų atvejai bus nustatyti ir kad jiems bus užkirstas kelias;

19.  pažymi, kad ex post audito likutinis klaidų lygis, apie kurį informavo Bendroji įmonė, siekė 1,52 proc.;

Kovos su sukčiavimu strategija

20.  pažymi, kad, remiantis Bendrosios įmonės finansinėmis taisyklėmis, jos biudžetas turi būti įgyvendinamas vadovaujantis veiksmingais ir naudingais vidaus kontrolės standartais, įskaitant sukčiavimo ir pažeidimų prevenciją, nustatymą, taisomąsias priemones ir tolesnius su jais susijusius veiksmus;

21.  pažymi, kad 2016 m. balandžio mėn. Bendrosios įmonės valdyba pritarė atnaujintai kovos su sukčiavimu mokslinių tyrimų srityje strategijai, siekdama atsižvelgti į pokyčius, atliktus pagal programą „Horizontas 2020“;

22.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Bendroji įmonė ėmė taikyti vidaus kontrolės procedūras (mokėjimų ex ante patikrinimus, politiką interesų konflikto atveju, dotacijų gavėjų ex post auditą) sukčiavimo ir pažeidimų prevencijai ir nustatymui pakankamai užtikrinti ir įgyvendina veiksmų plane numatytas priemones, pvz., naudojasi Komisijos duomenų bazėmis, kad atpažintų organizacijas, kurioms draudžiama dalyvauti, arba galimus dvigubo finansavimo atvejus;

Vidaus kontrolės sistemos

23.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Vidaus audito tarnyba atliko Sąjungos finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos auditą; taip pat pažymi, kad jį atlikusi Vidaus audito tarnyba rekomendavo tam tikrus patobulinimus, įskaitant narių mokslinių tyrimų rezultatų naudojimo ir sklaidos pagal dotacijų susitarimus su nariais planavimą bei informavimą apie tai, pagrindinių partnerių parengtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos ir naudojimo ataskaitų vertinimą, veiklos stebėseną ir atskaitomybę, taip pat centralizuotą Bendrosios įmonės mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą ir paramos gavėjų publikacijų kokybės kontrolę; taip pat pažymi, kad Vidaus audito tarnyba paskelbė dvi labai svarbias rekomendacijas ir kad Bendroji įmonė parengė specialų veiksmų planą joms įgyvendinti;

24.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba iš dalies išsprendė klausimą dėl paramos gavėjų mokslinių tyrimų rezultatų naudojimo ir sklaidos planavimo bei informavimo apie tai ir nustatė galutinio įgyvendinimo terminus 2017 m.; pažymi, kad Vidaus audito tarnyba baigė nagrinėti klausimą dėl rekomendacijos, susijusios su veiklos stebėsena ir atskaitomybe;

Kita

25.  pažymi, kad labai neproporcingai atstovaujama skirtingoms lytims, ypač techninių peržiūrų srityje (3,2 proc. moterų palyginti su 96,8 proc. vyrų), ir kad lyčių pusiausvyra labai sutrikusi moksliniuose ir programų koordinavimo komitetuose (atitinkamai 14,3 proc. moterų ir 85,7 proc. vyrų bei 16,7 proc. moterų ir 83,3 proc. vyrų); ragina Bendrąją įmonę gerinti lyčių pusiausvyrą įvairiuose jos organuose ir parengti planą šiam tikslui realizuoti;

26.  palankiai vertina pažangą bendradarbiavimo su regionais srityje, taip pat programos „Švarus dangus 2“ finansavimo ir struktūrinių ir investicijų fondų lėšų sąveikos užtikrinimą bei ragina Bendrąją įmonę toliau dėti pastangas šioje srityje;

27.  ragina Komisiją užtikrinti tiesioginį Bendrosios įmonės dalyvavimą atliekant programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūrą, susijusią su tolesniu bendrųjų įmonių veiklos supaprastinimu ir derinimu.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

23.3.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 473, 2016 12 16, p. 15.

(2)

OL C 473, 2016 12 16, p. 17.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 473, 2016 12 16, p. 15.

(7)

OL C 473, 2016 12 16, p. 17.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 169, 2014 6 7, p. 77.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(11)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77).

Teisinė informacija - Privatumo politika