SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015

28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Miroslav Poche

Procedura : 2016/2196(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0094/2017
Teksty złożone :
A8-0094/2017
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015

(2016/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[1],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”) za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”[4], w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[5],

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0094/2017),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2015;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015

(2016/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia[6],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące rachunków[7], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał za rok budżetowy 2015 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[8], w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”[9], w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[10],

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0094/2017),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” na rok budżetowy 2015

(2016/2196(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2015,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0094/2017),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” („Wspólne Przedsięwzięcie”) ustanowione na mocy rozporządzenia nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r.[11] zastąpiło ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo” na podstawie dostosowanej treści nowego rozporządzenia ustanawiającego w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”;

C. mając na uwadze, że zamiarem Wspólnego Przedsięwzięcia jest sfinalizowanie działań w zakresie badań naukowych i innowacji prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego (7PR) oraz zarządzanie przedmiotową działalnością w ramach programu „Horyzont 2020”, jak również przedłużenie czasu trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

D.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, liderzy zintegrowanych demonstratorów technologii (zwanych dalej „ZDT”), platform demonstracyjnych dla innowacyjnych statków powietrznych („PDISP”) oraz działań poprzecznych, a także członkowie stowarzyszeni z poszczególnymi ZDT;

E.  mając na uwadze, że maksymalna wysokość wkładu na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 1 755 000 000 EUR i kwota ta ma zostać wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2014

1.   na podstawie informacji przekazanych przez Wspólne Przedsięwzięcie odnotowuje, że w rocznym sprawozdaniu z działalności ujęto wskaźniki wykonania zadań i wskaźniki dotyczące monitorowania zagadnień przekrojowych zgodnie z wymogami programu „Horyzont 2020”, oraz zauważa, że w większości przypadków założone cele zostały osiągnięte;

Zarządzanie budżetem i finansami

2.  zwraca uwagę, że Trybunał uznał, iż roczne sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia za rok 2015 przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego;

3.  zwraca uwagę, że w swoim sprawozdaniu na temat Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał wskazał transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego jako legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

4.  zwraca uwagę, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2015 obejmował łączną kwotę środków na zobowiązania wynoszącą 440 705 606 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 245 990 262 EUR; z zadowoleniem zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie skutecznie sprostało wyzwaniu zarządzania najwyższym w swej historii budżetem (wynoszącym 192 % środków na zobowiązania z budżetu na rok 2014 i 166 % środków na płatności z budżetu na rok 2014);

5.  odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 99,47 % (w porównaniu z 82,58 % w roku 2014), a poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 75,44 % (w porównaniu z 90,19 % w roku 2014); zauważa ponadto, że niższy wskaźnik wykorzystania środków na płatności był spowodowany w szczególności opóźnieniami w rozpoczęciu projektów z uwagi na konieczność technicznego dostosowania projektów do ustaleń ZDT i PDISP oraz przeniesieniem płatności w ramach prefinansowania na rok 2016;

6.  zauważa, że 52,7 % kwoty (226 000 000 EUR), na którą zaciągnięto zobowiązania operacyjne w 2015 r., było przeznaczone na zobowiązania indywidualne oparte na ukończonych postępowaniach o przyznanie dotacji, a pozostałe 47,3 % (203 500 000 EUR) było przeznaczone na zobowiązania globalne w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczące dwóch zaproszeń do składania wniosków dla partnerów podstawowych i dwóch zaproszeń, w ramach których pod koniec 2015 r. postępowanie o przyznanie dotacji było w toku;

7.  zwraca uwagę, że z całkowitej kwoty 800 000 000 EUR przeznaczonej w ramach 7PR na pokrycie działań operacyjnych i administracyjnych do końca 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 756 956 027 EUR (94,6 %) i dokonało płatności na kwotę 740 274 715 EUR (92,5 %); zauważa ponadto, że ponieważ Wspólne Przedsięwzięcie nie było już uprawnione do ogłaszania zaproszeń do składania wniosków w ramach 7PR, pozostałe zobowiązania miały zostać wykorzystane w stosownych przypadkach na rzecz realizacji umów o udzielenie dotacji zawartych z członkami;

8.  zauważa, że do końca 2015 r. z łącznej kwoty 550 909 549 EUR przeznaczonej na pokrycie działań operacyjnych w ramach 7PR z wkładu pozostałych członków 501 609 427 EUR (91 %) zostało zatwierdzone przez Radę Zarządzającą, 37 880 240 EUR pozostało do zatwierdzenia z lat poprzednich (2008–2014), 12 578 796 EUR stanowiło wkłady niepieniężne przekazane przez członków w 2015 r., a 13 507 539 EUR stanowiło wkłady pieniężne pozostałych członków na pokrycie kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia;

9.  zwraca uwagę, że z całkowitej kwoty 1 755 000 000 EUR przeznaczonej w ramach programu „Horyzont 2020” na pokrycie działań operacyjnych i administracyjnych Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania operacyjne na kwotę 436 682 680 EUR i dokonało płatności na kwotę 89 799 324 EUR; ponadto wskazuje, że wkłady pieniężne UE na rzecz pokrycia kosztów administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 3 319 723 EUR;

10.  zauważa, że do końca 2015 r. z minimalnej puli 1 229 000 000 EUR w odniesieniu do wkładów niepieniężnych i pieniężnych innych członków przeznaczonych na koszty operacyjne i administracyjne programu „Horyzont 2020” (inne niż działania dodatkowe) Wspólnemu Przedsięwzięciu przekazano sprawozdania dotyczące 47 103 981 EUR wkładów niepieniężnych na rzecz działań operacyjnych; zwraca uwagę, że wkłady pieniężne pozostałych członków w koszty administracyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 3 537 520 EUR;

11.  zauważa, że z ujętej w sprawozdaniu kwoty 47 103 981 EUR wkładów niepieniężnych na rzecz wydatków operacyjnych w ramach programu „Horyzont 2020” kwota 27 776 996 EUR została poświadczona zgodnie z rozporządzeniem Rady, lecz nie została jeszcze zatwierdzona przez Radę Zarządzającą, a kwota 19 326 985 EUR nadal ma zostać poświadczona i zatwierdzona; w tym kontekście zauważa, że do końca września 2016 r. Wspólne Przedsięwzięcie otrzymało większość sprawozdań finansowych członków, w których zwiększono wysokość zatwierdzonych wkładów niepieniężnych o 17 400 000 EUR w stosunku do pierwotnych szacunków; wskazuje, że członkowie z sektora prywatnego napotykali trudności w przedstawianiu danych dotyczących wkładów niepieniężnych do dnia 31 stycznia, i wyraża zaniepokojenie, iż ta sytuacja może stanowić powtarzający się problem;

Zaproszenia do składania wniosków

12.  zwraca uwagę, że Wspólne Przedsięwzięcie po raz pierwszy przeprowadziło równocześnie dwa programy badawcze w 2015 r., mianowicie program „Czyste Niebo” w ramach 7PR oraz program „Czyste Niebo 2” w ramach programu „Horyzont 2020”;

13.  odnotowuje, że w 2015 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, otrzymało 230 kwalifikujących się wniosków (spośród 232 wszystkich wniosków) i dokonało wyboru 68 wniosków do finansowania;

14.  uznaje, że w ramach programu „Czyste Niebo” dostarczono ponad 10 istotnych demonstratorów (przetestowanych w locie i na ziemi) oraz wykonano/ukończono 106 projektów w 2015 r.;

15.  docenia fakt, że, w kontekście zwiększania uczestnictwa w przedsięwzięciu, w pierwszym roku realizacji programu „Czyste Niebo 2” dołączyło do niego 76 nowych partnerów podstawowych (w porównaniu do 66 członków stowarzyszonych w ramach pierwotnego programu „Czyste Niebo”) oraz że ta tendencja utrzymuje się w dalszym ciągu (133 partnerów podstawowych pod koniec 2016 r.); ponadto 294 partnerów wyłoniono w pierwszych czterech otwartych, konkurencyjnych zaproszeniach do składania wniosków, w wyniku czego całkowita liczba netto uczestników programu wyniosła 384;

16.  zauważa, że udział MŚP w zaproszeniach do składania wniosków ogłoszonych w 2015 r. był niższy niż zakładany wskaźnik 35 %, lecz odnotowuje postępy poczynione przez Wspólne Przedsięwzięcie w zakresie angażowania MŚP w realizację programu poprzez osiągnięcie poziomu uczestnictwa 36 % pod koniec 2016 r. i zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do poczynienia dalszych postępów w realizacji działań promocyjnych;

Główne systemy kontroli i nadzoru

17.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej oraz kontrole ex post przeprowadzane w stosunku do beneficjentów dotacji;

18.  zauważa, że we Wspólnym Przedsięwzięciu ustanowiono wewnętrzne procedury kontroli w celu uzyskania wystarczającej pewności, że nadużycia finansowe i nieprawidłowości będą wykrywane i udaremniane;

19.  odnotowuje fakt, iż poziom błędu resztowego w przypadku kontroli ex post ujęty w sprawozdaniu z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia wyniósł 1,52 % ;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

20.  zwraca uwagę, że regulamin finansowy Wspólnego Przedsięwzięcia stanowi, że budżet powinien być wykonany w oparciu o skuteczne i wydajne standardy w zakresie kontroli wewnętrznej, obejmujące zapobieganie nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, a także ich wykrywanie, korygowanie i monitorowanie;

21.  zauważa, że rada zarządzająca Wspólnego Przedsięwzięcia przyjęła zaktualizowaną strategię zwalczania nadużyć finansowych w zakresie badań w kwietniu 2016 r. w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych programem „Horyzont 2020”;

22.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że we Wspólnym Przedsięwzięciu wprowadzono procedury kontroli wewnętrznej w celu dostarczania wystarczającej pewności w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym i nieprawidłowościom (kontrole ex ante w zakresie płatności, polityka na rzecz unikania konfliktu interesów oraz kontrole ex post dotyczące beneficjentów otrzymujących dotacje) oraz że Wspólne Przedsięwzięcie realizuje działania objęte planem działania, takie jak wykorzystanie bazy danych Komisji w celu wskazania wykluczonych organizacji lub potencjalnego podwójnego finansowania;

Systemy kontroli wewnętrznej

23.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła kontrolę dotyczącą rozpowszechniania przez Wspólne Przedsięwzięcie rezultatów badań finansowanych przez UE; ponadto odnotowuje, że w wyniku kontroli Służba Audytu Wewnętrznego zaleciła szereg usprawnień, w tym w zakresie planowania i sprawozdawczości na temat wykorzystania i rozpowszechniania rezultatów badań prowadzonych przez członków w ramach umów o udzielenie dotacji zawartych z członkami, oceny sprawozdawczości dotyczącej rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań prowadzonej przez partnerów podstawowych, monitorowania wyników i sprawozdawczości w tym zakresie oraz centralnego rozpowszechniania wyników badań Wspólnego Przedsięwzięcia i kontroli jakości publikacji beneficjentów; zwraca uwagę również, że Służba Audytu Wewnętrznego wydała dwa bardzo ważne zalecenia, a Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło specjalny plan działania w celu ich realizacji;

24.  zwraca uwagę, że Służba Audytu Wewnętrznego częściowo zamknęła kwestię dotyczącą planowania i sprawozdawczości na temat wykorzystania i rozpowszechniania rezultatów badań prowadzonych przez beneficjentów i wskazała terminy dla pełnej realizacji na rok 2017; zauważa, że kwestia zalecenia dotyczącego monitorowania wyników i sprawozdawczości w tym zakresie została zamknięta przez Służbę Audytu Wewnętrznego;

Inne

25.  zwraca uwagę na skrajny brak równowagi płci, zwłaszcza w przeglądach technicznych (3,2 % kobiet w stosunku do 96,8 % mężczyzn), a także znaczny brak równowagi w komitetach naukowych (14,3 % kobiet w stosunku do 85,7 % mężczyzn) oraz komitetach koordynacyjnych programu (16,7 % kobiet w stosunku do 88,3 % mężczyzn); wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poprawy równowagi płci w jego poszczególnych gremiach oraz do przedstawienia planu realizacji tego celu;

26.  z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w zakresie współpracy z regionami i pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz zachęca Wspólne Przedsięwzięcie do kontynuowania tych starań;

27.  „wzywa Komisję do zagwarantowania bezpośredniego zaangażowania Wspólnego Przedsięwzięcia w proces śródokresowego przeglądu programu „Horyzont 2020” w sferze dalszego upraszczania i harmonizacji Wspólnych Przedsięwzięć”.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

23.3.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

 • [1]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 15.
 • [2]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 17.
 • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
 • [5]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
 • [6]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 15.
 • [7]  Dz.U. C 473 z 16.12.2016, s. 17.
 • [8]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.
 • [10]  Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.
 • [11]    Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).