RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2015

  28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

  Comisia pentru control bugetar
  Raportor: Miroslav Poche

  Procedură : 2016/2196(DEC)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0094/2017
  Texte depuse :
  A8-0094/2017
  Texte adoptate :

  1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2196(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[1],

  –  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi („Curtea”) pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[3], în special articolul 209,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2[4], în special articolul 12,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[5],

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2017),

  1.  acordă directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2 descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune aferent exercițiului financiar 2015;

  2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

  3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015

  (2016/2196(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere conturile anuale finale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015,

  –  având în vedere raportul Curții privind conturile anuale ale întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune[6],

  –  având în vedere declarația de asigurare[7] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curte pentru exercițiul 2015 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Recomandarea Consiliului din 21 februarie 2017 privind descărcarea de gestiune a întreprinderii comune în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

  –  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[8], în special articolul 209,

  –  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2[9], în special articolul 12,

  –  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar-tip pentru organismele de parteneriat public-privat menționate la articolul 209 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[10],

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2017),

  1.  privind închiderea conturilor întreprinderii comune Clean Sky 2 pentru exercițiul financiar 2015;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al întreprinderii comune Clean Sky 2, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2015

  (2016/2196(DEC))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2015,

  –  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0094/2017),

  A.  întrucât întreprinderea comună a început să funcționeze autonom la data de 16 noiembrie 2009;

  B.  întrucât întreprinderea comună Clean Sky 2 (denumită în continuare „întreprinderea comună”), instituită în temeiul Regulamentului nr. 558/2014 din 6 mai 2014[11] a înlocuit, începând cu 27 iunie 2014, întreprinderea comună Clean Sky în conformitate cu noul regulament de instituire adoptat în cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020;

  C. întrucât obiectivul întreprinderii comune este de a finaliza activitățile de cercetare și inovare în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru (PC7) și de a gestiona activitățile de cercetare și inovare din cadrul Orizont 2020 și întrucât durata de existență a întreprinderii comune a fost extinsă până la data de 31 decembrie 2024;

  D.  întrucât membrii fondatori ai întreprinderii comune sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, liderii „demonstratorilor tehnologici integrați” (DTI), platforme inovatoare de demonstrație în domeniul aviației (IADP) și zonele transversale (TA), precum și membrii asociați ai DTI;

  E.  întrucât contribuția maximă prevăzută de Uniune în folosul întreprinderii comune este de 1 755 000 000 EUR, sumă ce provine din bugetul Orizont 2020;

  Acțiunile întreprinse în urma descărcării de gestiune pentru 2014

  1.   constată, pe baza informațiilor furnizate de întreprinderea comună, că aceasta a prezentat indicatori de performanță și indicatori de monitorizare a aspectelor transversale în raportul său anual de activitate, în conformitate cu normele prevăzute în programul-cadru Orizont 2020, și ia act de faptul că aceasta și-a atins obiectivele în majoritatea cazurilor;

  Gestiunea bugetară și financiară

  2.  ia act de declarația Curții potrivit căreia conturile anuale ale întreprinderii comune pentru 2015 prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile normelor sale financiare;

  3.  ia act de faptul că, în raportul său privind întreprinderea comună Clean Sky („raportul Curții”), Curtea a precizat că operațiunile subiacente conturilor anuale sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

  4.  ia act de faptul că bugetul final al întreprinderii comune pentru 2015 a cuprins credite de angajament în valoare de 440 705 606 EUR și credite de plată în valoare de 245 990 262 EUR; remarcă cu satisfacție că întreprinderea comună s-a confruntat cu succes cu provocarea de a gestiona cel mai mare buget din istoria sa (care reprezintă 192 % din creditele de angajament și 166 % din creditele de plată din bugetul pentru 2014);

  5.  ia act de faptul că rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de 99,47 % (în raport cu 82,58 % în 2014), iar rata de utilizare a creditelor de plată a fost de 75,44 % (în raport cu 90,19 % în 2014); constată, de asemenea, că rata mai scăzută de execuție a creditelor de plată s-a datorat unor întârzieri la demararea proiectelor din cauza necesității de a alinia din punct de vedere tehnic aceste proiecte la DTI și la IADP, precum și transferării plăților de prefinanțare pentru 2016;

  6.  ia act de faptul că 52,7 % (226 000 000 EUR) din angajamentele operaționale efectuate în 2015 au vizat angajamente individuale pe baza procedurilor de atribuire de granturi și că restul de 47,3 % (203 500 000 EUR) au vizat angajamente globale pentru Orizont 2020 pentru două cereri pentru selectarea de parteneri principali și două cereri de propuneri pentru care procedurile de atribuire erau în curs de desfășurare la sfârșitul lui 2015;

  7.  observă că, din suma în valoare totală de 800 000 000 EUR alocată pentru activitățile operaționale și administrative și care urmau să fie finanțate în cadrul PC7, întreprinderea comună a realizat angajamente în valoare de 756 956 027 EUR (94,6 %) și a efectuat plăți în valoare de 740 274 715 EUR (92,5 %) până la sfârșitul lui 2015; observă, în plus, că, din moment ce întreprinderea comună nu mai avea dreptul să lanseze cereri de propuneri în cadrul PC7, angajamentele restante urmau să fie folosite, după caz, pentru acorduri de grant cu membrii;

  8.  ia act de faptul că, din suma totală de 550 909 549 EUR pentru activitățile operaționale ale PC7 finanțate din alte contribuții ale membrilor până la sfârșitul anului 2015, 501 609 427 EUR (91 %) au fost aprobate de către Consiliul de conducere, 37 880 240 EUR au fost în așteptarea validării din anii anteriori (2008-2014), suma de 12 578 796 EUR a reprezentat contribuții în natură ale membrilor în 2015, iar 13 507 539 EUR au fost contribuțiile în numerar ale altor membri la costurile administrative ale întreprinderii comune;

  9.  observă că, din resursele în valoare totală de 1 755 000 000 EUR alocate pentru activitățile operaționale și administrative și care urmau să fie finanțate în cadrul programului Orizont 2020, întreprinderea comună a realizat angajamente operaționale în valoare de 436 682 680 EUR și a efectuat plăți în valoare de 89 799 324 EUR; observă în plus că valoarea contribuțiilor în numerar din partea UE la costurile administrative ale întreprinderii comune a fost de 3 319 723 EUR;

  10.  observă că, din totalul minim de 1 229 000 000 EUR corespunzător contribuțiilor în natură și în numerar ale celorlalți membri pentru a acoperi costurile operaționale și administrative (fără legătură cu activitățile suplimentare) aferente Orizont 2020 până la sfârșitul anului 2015, întreprinderii comune i-a fost raportată o sumă de 47 103 981 EUR, reprezentând contribuții în natură la activitățile operaționale; ia act de faptul că suma de 3 537 520 EUR a reprezentat contribuțiile în numerar ale celorlalți membri la costurile administrative ale întreprinderii comune;

  11.  observă că, din suma de 47 103 981 EUR reprezentând contribuții în natură legate de cheltuielile operaționale aferente programului Orizont 2020, suma de 27 776 996 EUR a fost certificată în conformitate cu regulamentul Consiliului, dar nu a primit încă validarea din partea Consiliului de conducere, iar suma restantă de 19 326 985 EUR nu a fost încă certificată și validată; constată, în acest sens, că întreprinderea comună a primit cea mai mare parte a rapoartelor financiare ale membrilor până în septembrie 2016 și că contribuțiile în natură validate au fost mai mari cu 17 400 000 EUR față de estimări; atrage atenția asupra faptului că membrii din sectorul privat se confruntă cu dificultăți în a prezenta cifre privind contribuția în natură până la termenul limită de 31 ianuarie și este preocupat de faptul că aceasta ar putea deveni o problemă recurentă;

  Cererile de propuneri

  12.  ia act de faptul că întreprinderea comună a desfășurat pentru prima dată două programe de cercetare simultan în 2015, și anume programul Clean Sky în cadrul PC7 și programul Clean Sky 2 în cadrul Orizont 2020;

  13.  ia act de faptul că, în 2015, întreprinderea comună a lansat două cereri de propuneri, a primit 230 de propuneri eligibile (dintr-un total de 232), și a selectat 68 de propuneri care vor beneficia de finanțare;

  14.  recunoaște că, în cadrul programului Clean Sky, peste zece demonstrații semnificative (testate la sol și în zbor) au fost realizate și 106 proiecte au fost finalizate/încheiate în 2015;

  15.  apreciază că, în ceea ce privește extinderea participării, în primul an al programului Clean Sky 2 s-au alăturat programului 76 de noi parteneri principali (comparativ cu 66 de asociați în cadrul programului inițial Clean Sky) și că această tendință continuă (133 de parteneri principali până la sfârșitul anului 2016); în plus, 294 de parteneri au apărut în urma primelor patru cereri de propuneri concurențiale deschise, ceea ce a dus la numărul total net de 384 de participanți la program;

  16.  observă că participarea IMM-urilor la cererea de propuneri lansată în 2015 a fost mai mică decât rata prevăzută de 35 %, însă constată progresele înregistrate de întreprinderea comună în implicarea IMM-urilor în program, prin atingerea unei rate de participare de 36 % până la sfârșitul anului 2016, și încurajează întreprinderea comună să facă în continuare progrese în activitățile de diseminare;

  Controalele-cheie și sistemele de supraveghere

  17.  observă că întreprinderea comună a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale, precum și audituri ex post la beneficiarii granturilor;

  18.  observă că în cadrul întreprinderii comune s-au stabilit proceduri de control intern pentru a se obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că fraudele și neregulile vor fi depistate și evitate;

  19.  ia act de faptul că rata de eroare reziduală raportată de întreprinderea comună pentru auditurile ex post a fost de 1,52 %;

  Strategia antifraudă

  20.  observă că, potrivit regulamentului financiar al întreprinderii comune, bugetul se execută în condițiile unor standarde de control intern eficace și eficiente, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și urmărirea subsecventă a cazurilor de fraudă și de neregularități;

  21.  constată că strategia actualizată antifraudă în domeniul cercetării a fost adoptată de Consiliul de conducere al întreprinderii comune în aprilie 2016 pentru a ține seama de modificările introduse de Orizont 2020;

  22.  ia act, din raportul Curții, de faptul că întreprinderea comună a pus în aplicare proceduri de control intern care furnizează o asigurare rezonabilă în ceea ce privește prevenirea și detectarea fraudei și a neregulilor (controale ex ante ale plăților, o politică privind conflictele de interese, audituri ex post efectuate la beneficiari de granturi) și a pus în aplicare măsurile din planul de acțiune, cum ar fi utilizarea bazelor de date ale Comisiei pentru a identifica organizațiile excluse sau posibilele cazuri de dublă finanțare;

  Sistemele de control intern

  23.  constată din raportul Curții că un audit privind difuzarea rezultatelor cercetării finanțate de Uniune a fost efectuat de către Serviciul de Audit Intern (IAS); constată, de asemenea, că, drept urmare, IAS a recomandat îmbunătățiri, inclusiv în materie de planificare și raportare referitoare la utilizarea și diseminarea rezultatelor activităților de cercetare ale membrilor în conformitate cu acordurile de grant încheiate cu membrii, evaluarea raportărilor partenerilor principali cu privire la diseminarea și exploatarea rezultatelor cercetării, monitorizarea și raportarea cu privire la performanță și diseminarea centralizată de către întreprinderea comună a rezultatelor activităților de cercetare și controlul calității în ceea ce privește publicațiile beneficiarilor; observă, în plus, că IAS a emis două recomandări foarte importante și că întreprinderea comună a elaborat un plan de acțiune specific pentru punerea în practică a acestora;

  24.  observă că IAS a închis parțial chestiunea referitoare la planificarea și raportarea utilizării și diseminării rezultatelor cercetării efectuate de beneficiari și a stabilit termenele pentru punerea în aplicare integrală în cursul anului 2017; ia act de faptul că recomandarea privind monitorizarea performanței și raportarea a fost închisă de IAS;

  Altele

  25.  observă că reprezentarea genurilor este extrem de dezechilibrată, în special în ceea ce privește examinările tehnice (3,2 % femei față de 96,8 % bărbați), și foarte dezechilibrată în comitetele științifice și în comitetele de coordonare din cadrul programului (14,3 % femei față de 85,7 % bărbați și, respectiv, 16,7 % femei față de 83,3 % bărbați); îndeamnă întreprinderea comună să îmbunătățească echilibrul de gen în diferitele sale organisme și să prezinte un plan pentru realizarea acestui obiectiv;

  26.  salută progresele înregistrate în domeniul cooperării cu regiunile, precum și sporirea finanțării Clean Sky 2 prin fondurile structurale și de investiții și încurajează întreprinderea comună să continue aceste eforturi;

  27.  invită Comisia să asigure implicarea directă a întreprinderii comune în procesul de revizuire la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 în legătură cu simplificarea și armonizarea suplimentară a întreprinderilor comune.

  INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  23.3.2017

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  20

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

  VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  20

  +

  ALDE

  Hannu Takkula, Lieve Wierinck

  EFDD

  Ignazio Corrao,

  GUE/NGL

  Younous Omarjee, Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes, Indrek Tarand

  3

  -

  ECR

  Notis Marias

  EFDD

  Raymond Finch

  ENF

  Jean-François Jalkh

  0

  0

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  • [1]  JO C 473, 16.12.2016, p. 15.
  • [2]  JO C 473, 16.12.2016, p. 17.
  • [3]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [4]  JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
  • [5]  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
  • [6]  JO C 473, 16.12.2016, p. 15.
  • [7]  JO C 473, 16.12.2016, p. 17.
  • [8]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
  • [9]  JO L 169, 7.6.2014, p. 77.
  • [10]  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.
  • [11]    Regulamentul (UE) nr. 558/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune Clean Sky 2 (JO L 169, 7.6.2014, p. 77).