Postup : 2016/2196(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0094/2017

Predkladané texty :

A8-0094/2017

Rozpravy :

PV 26/04/2017 - 19
CRE 26/04/2017 - 19

Hlasovanie :

PV 27/04/2017 - 5.58

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0189

SPRÁVA     
PDF 544kWORD 56k
28.3.2017
PE 593.971v02-00 A8-0094/2017

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Miroslav Poche

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie(2) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(4), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2 absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2015;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou spoločného podniku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie(7) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2015 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 209,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o založení spoločného podniku Čisté nebo 2(9), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 110/2014 z 30. septembra 2013 o vzorovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva uvedené v článku 209 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10),

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku Čisté nebo 2, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015

(2016/2196(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo 2 za rozpočtový rok 2015,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0094/2017),

A.  keďže spoločný podnik začal samostatne fungovať 16. novembra 2009;

B.  keďže spoločný podnik Čisté nebo 2 (ďalej len „spoločný podnik“) zriadený nariadením č. 558/2014 zo 6. mája 2014(11) nahradil s účinnosťou od 27. júna 2014 spoločný podnik Čisté nebo na základe úpravy nového zakladajúceho nariadenia v zmysle rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont 2020;

C. keďže účelom spoločného podniku je dokončiť výskumné a inovačné činnosti v rámci siedmeho rámcového programu (RP7) a riadiť výskumné a inovačné činnosti v rámci programu Horizont 2020 a predĺžiť existenciu spoločného podniku do 31. decembra 2024;

D.  keďže zakladajúcimi členmi spoločného podniku sú Európska únia zastúpená Európskou komisiou, vedúce subjekty programu integrovaných technologických demonštrátorov (ITD), inovačných platforiem demonštrácie lietadiel (IADP) a prierezových oblastí (TA), ako aj pridružení členovia ITD;

E.  keďže maximálna výška príspevku Únie na spoločný podnik je 1 755 000 000 EUR a má sa vyplatiť z rozpočtu programu Horizont 2020.

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2014

1.   oceňuje, že spoločný podnik zverejnil ukazovatele výkonnosti a ukazovatele na monitorovanie prierezových otázok vo svojej výročnej správe o činnosti, ako požadujú pravidlá programu Horizont 2020, a berie na vedomie, že v prípade väčšiny z nich splnil svoje ciele;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  berie na vedomie, že Dvor audítorov uviedol, že ročná účtovná závierka spoločného podniku za rok 2015 vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách;

3.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej správe o spoločnom podniku Čisté nebo (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že operácie, na ktorých sa zakladá ročná účtovná závierka, sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

4.  berie na vedomie skutočnosť, že konečný rozpočet spoločného podniku na rok 2015 zahŕňal viazané rozpočtové prostriedky vo výške 440 705 606 EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 245 990 262 EUR; s uspokojením poznamenáva, že spoločný podnik úspešne zvládol riadenie svojho zatiaľ najvyššieho rozpočtu (s viazanými rozpočtovými prostriedkami dosahujúcimi 192 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014 a platobnými rozpočtovými prostriedkami dosahujúcimi 166 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2014);

5.  konštatuje, že miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov bola 99,47 % (v porovnaní s 82,58 % v roku 2014) a miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 75,44 % (v porovnaní s 90,19 % v roku 2014); ďalej konštatuje, že nižšia miera plnenia v prípade platobných rozpočtových prostriedkov bola spôsobená najmä oneskoreným začiatkom projektov vzhľadom na potrebné technické zosúladenie týchto projektov s ITD, IADP a prenos platieb v rámci predbežného financovania do roku 2016;

6.  berie na vedomie, že 52,7 % (226 000 000 EUR) z operačných záväzkov prijatých v roku 2015 bolo určených na individuálne záväzky na základe dokončených postupov udeľovania grantov a zvyšných 47,3 % (203 500 000 EUR) bolo na globálne záväzky pre program Horizont 2020 na dve výzvy pre hlavných partnerov a na dve výzvy na predkladanie návrhov, v ktorých prípade postupy zadávania zákazky prebiehali na konci roka 2015;

7.  berie na vedomie, že z celkovej sumy 800 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti, ktoré sa majú financovať v rámci RP7, spoločný podnik prijal záväzky vo výške 756 956 027 EUR (94,6 %) a uskutočnil platby vo výške 740 274 715 EUR (92,5 %) do konca roku 2015; okrem toho poznamenáva, že keďže spoločný podnik už v rámci RP7 nemal právo predkladať výzvy na predkladanie návrhov, zostávajúce záväzky sa mali podľa potreby použiť na dohody o grante s členmi;

8.  poznamenáva, že z celkovej sumy 550 909 549 EUR na operačné aktivity v rámci RP7 vyzbieranej z príspevkov iných členov do konca roku 2015 bolo 501 609 427 EUR (91 %) potvrdených správnou radou, 37 880 240 EUR čakalo na potvrdenie z predchádzajúcich rokov (2008 až 2014), 12 578 796 EUR bolo vo forme materiálnych príspevkov členov v roku 2015 a 13 507 539 EUR bolo vo forme peňažných príspevkov ostatných členov na administratívne výdavky spoločného podniku;

9.  poznamenáva, že z celkovej sumy 1 755 000 000 EUR na operačné a administratívne činnosti financované v rámci programu Horizont 2020 spoločný podnik prijal operačné záväzky vo výške 436 682 680 EUR a uskutočnil platby vo výške 89 799 324 EUR; ďalej poznamenáva, že peňažný príspevok EÚ na administratívne výdavky spoločného podniku bol vo výške 3 319 723 EUR;

10.  konštatuje, že z minimálnej celkovej sumy 1 229 000 000 EUR v podobe materiálnych a peňažných príspevkov ostatných členov na operačné a administratívne výdavky programu Horizont 2020 (s výnimkou doplnkových činností) do konca roka 2015 boli spoločnému podniku vykázané materiálne príspevky na operačné činnosti vo výške 47 103 981 EUR; konštatuje, že suma 3 537 520 EUR predstavovala peňažné príspevky ostatných členov na administratívne výdavky spoločného podniku;

11.  berie na vedomie, že z vykázaných materiálnych príspevkov vo výške 47 103 981 EUR súvisiacich s operačnými výdavkami programu Horizont 2020 bolo 27 776 996 EUR osvedčených v súlade s nariadením Rady, no správna rada ich ešte nepotvrdila, a 19 326 985 EUR je ešte potrebné osvedčiť a potvrdiť; v tejto súvislosti konštatuje, že spoločný podnik získal finančné správy väčšiny členov do septembra 2016 a že potvrdené materiálne príspevky boli o 17 400 000 EUR vyššie v porovnaní s odhadmi; poukazuje na to, že členovia zo súkromného sektora mali ťažkosti pri predkladaní svojich údajov o materiálnych príspevkoch v lehote do 31. januára, a obáva sa, že by sa to mohlo stať opakujúcim sa problémom;

Výzvy na predkladanie návrhov

12.  berie na vedomie, že spoločný podnik po prvýkrát viedol dva výskumné programy súčasne v roku 2015, konkrétne program Čisté nebo v rámci RP7 a program Čisté nebo 2 v rámci programu Horizont 2020;

13.  konštatuje, že v roku 2015 spoločný podnik uskutočnil dve výzvy na predkladanie návrhov, bolo mu doručených 230 oprávnených návrhov (z celkového počtu 232) a vybral 68 návrhov, ktoré sa budú financovať;

14.  uznáva, že v rámci programu Čisté nebo bolo v roku 2015 vyvinutých viac než 10 významných demonštrátorov (podrobených pozemnej i letovej skúške) a 106 projektov bolo dokončených/ukončených;

15.  oceňuje, že pokiaľ ide o rozširovanie účasti, počas prvého roka existencie programu Čisté nebo 2 vstúpilo do programu 76 nových hlavných partnerov (v porovnaní so 66 pridruženými členmi v pôvodnom programe Čisté nebo), a že tento trend pokračuje (133 hlavných partnerov do konca roka 2016); okrem toho z prvých štyroch otvorených výziev na predkladanie súťažných návrhov vzišlo 294 partnerov, čím celkový počet účastníkov programu dosiahol číslo 384;

16.  konštatuje, že účasť MSP na výzvach na predkladanie návrhov v roku 2015 bola nižšia ako plánovaná miera 35 %, avšak berie na vedomie pokrok, ktorý spoločný podnik dosiahol pri zapájaní MSP do programu, tým že dosiahol 36 % mieru účasti do konca roka 2016, a povzbudzuje spoločný podnik k tomu, aby ďalej napredoval vo svojich činnostiach spojených so šírením informácií;

Kľúčové systémy kontroly a dohľadu

17.  berie na vedomie, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založenej na finančných a operačných administratívnych previerkach a audity ex post u príjemcov grantov;

18.  berie na vedomie, že v spoločnom podniku boli zavedené postupy vnútornej kontroly s cieľom poskytnúť primerané uistenie o tom, že podvody a nezrovnalosti sa zistia a že sa im predchádza;

19.  berie na vedomie, že zvyšková chybovosť pri auditoch ex post, ktorú spoločný podnik nahlásil, bola 1,52 %;

Stratégia boja proti podvodom

20.  poznamenáva, že v rozpočtových pravidlách spoločného podniku sa uvádza, že rozpočet by sa mal plniť v súlade s normami účinnej a efektívnej vnútornej kontroly vrátane predchádzania podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovania, nápravy a nadväzujúcich opatrení;

21.  berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku schválila v apríli 2016 aktualizovanú stratégiu boja proti podvodom vo výskume s cieľom zohľadniť zmeny zavedené v rámci programu Horizont 2020;

22.  berie na vedomie zo správy Dvora audítorov, že spoločný podnik zaviedol postupy vnútornej kontroly, ktoré poskytujú primerané uistenie, pokiaľ ide o predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a ich odhaľovanie (kontroly platieb ex ante, politika predchádzania a riešenia konfliktov záujmov, audity ex post u príjemcov grantov), a vykonával opatrenia z akčného plánu, napríklad využívanie databáz Komisie na identifikáciu vylúčených organizácií alebo potenciálneho dvojitého financovania;

Systémy vnútornej kontroly

23.  konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že audit týkajúci sa šírenia výsledkov výskumu financovaného Úniou vykonal Útvar pre vnútorný audit (IAS); ďalej poznamenáva, že v dôsledku toho IAS odporučil okrem iného tieto zlepšenia: plánovanie a podávania správ o využívaní a šírení výsledkov výskumu členov v rámci dohôd o grante podpísaných s členmi, posúdenie správ hlavných partnerov o šírení a využívaní výsledkov výskumu, monitorovanie výkonnosti a podávanie správ o nej a centrálne šírenie výsledkov výskumu spoločným podnikom a ním vykonávané kontroly kvality publikácií príjemcov; okrem toho konštatuje, že IAS vydal dve veľmi dôležité odporúčania a že spoločný podnik vypracoval osobitný akčný plán na ich vykonávanie;

24.  poznamenáva, že IAS čiastočne uzavrel otázku plánovania a podávania správ o využívaní a šírení výsledkov výskumu príjemcov a určil termín na úplné dokončenie opatrení v roku 2017; berie na vedomie, že odporúčanie týkajúce sa monitorovania výkonnosti a podávania správ o nej IAS uzavrel;

Iné

25.  konštatuje, že zastúpenie pohlaví je extrémne nevyvážené najmä v oblasti technických preskúmaní (3,2 % žien v porovnaní s 96,8 % mužov) a veľmi nevyvážené vo vedeckých výboroch (14,3 % žien v porovnaní s 85,7 % mužov) a vo výboroch na koordináciu programu (16,7 % žien v porovnaní s 83,3 % mužov); naliehavo vyzýva spoločný podnik, aby zlepšil rodovú rovnováhu vo svojich jednotlivých orgánoch a predložil plán na realizáciu tohto cieľa;

26.  víta pokrok dosiahnutý v oblasti spolupráce s regiónmi a mobilizovania finančných prostriedkov na podnik Čisté nebo 2 pomocou štrukturálnych a investičných fondov a nabáda spoločný podnik, aby pokračoval v týchto snahách;

27.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila priamu účasť spoločného podniku na procese preskúmania programu Horizont 2020 v polovici trvania v oblasti ďalšieho zjednodušovania a harmonizácie spoločných podnikov.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

23.3.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 15.

(2)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 17.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(5)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 15.

(7)

Ú. v. EÚ C 473, 16.12.2016, s. 17.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77.

(10)

Ú. v. EÚ L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Nariadenie Rady (EÚ) č. 558/2014 zo 6. mája 2014 o zriadení spoločného podniku Čisté nebo 2 (Ú. v. EÚ L 169, 7.6.2014, s. 77).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia