POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015

28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Miroslav Poche

Postopek : 2016/2196(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0094/2017
Predložena besedila :
A8-0094/2017
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015

(2016/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja[1],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[2] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[3], zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2[4], zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[5],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2 glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015

(2016/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015 z odgovori skupnega podjetja[6],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[7] računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 21. februarja 2017 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[8], zlasti člena 209,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2[9], zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 110/2014 z dne 30. septembra 2013 o vzorčni finančni uredbi za subjekte javno-zasebnega partnerstva iz člena 209 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta[10],

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja Čisto nebo 2, Svetu, Komisiji in Sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015

(2016/2196(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2015,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0094/2017),

A.  ker je skupno podjetje začelo samostojno delovati 16. novembra 2009;

B.  ker je Skupno podjetje Čisto nebo 2 (v nadaljevanju: skupno podjetje), ustanovljeno z Uredbo Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014[11], s 27. junijem 2014 nadomestilo Skupno podjetje Čisto nebo v skladu s sprejetjem nove uredbe o ustanovitvi na podlagi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020;

C. ker je cilj skupnega podjetja dokončati dejavnosti raziskav in inovacij v sedmem okvirnem programu ter upravljati dejavnosti raziskav in inovacij v okviru programa Obzorje 2020, življenjska doba skupnega podjetja pa je bila podaljšana za obdobje do 31. decembra 2024;

D.  ker so ustanovni člani skupnega podjetja Evropska unija, ki jo zastopa Evropska komisija, vodje „integriranih tehnoloških demonstratorjev“ (ITD), platforme za razvoj inovativnih zrakoplovov (IADP) in prečnih območij, skupaj s pridruženimi člani ITD;

E.  ker je najvišji prispevek Unije za skupno podjetje 1 755 000 000 EUR, ki se izplača iz proračuna programa Obzorje 2020;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2014

1.   potrjuje, da je skupno podjetje v svojem letnem poročilu o dejavnostih razkrilo kazalnike uspešnosti in kazalnike za spremljanje horizontalnih vprašanj, kot to zahtevajo pravila programa Obzorje 2020, in ugotavlja, da je doseglo svoje cilje glede večine teh kazalnikov;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

2.  ugotavlja, da po mnenju Računskega sodišča zaključni račun skupnega podjetja za leto 2015 v vseh pomembnih vidikih ustrezno prikazuje njegovo finančno stanje na dan 31. decembra 2015 ter rezultate njegovega poslovanja in denarne tokove za leto, ki se je takrat končalo, v skladu z določbami njegovih finančnih pravil;

3.  je seznanjen, da Računsko sodišče v svojem poročilu o skupnem podjetju Čisto nebo (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) ugotavlja, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

4.  je seznanjen, da je končni proračun skupnega podjetja za proračunsko leto 2015 vključeval odobritve za prevzem obveznosti v višini 440 705 606 EUR in odobritve plačil v višini 245 990 262 EUR; z zadovoljstvom opaža, da se je skupno podjetje uspešno spoprijelo z izzivom poslovanja z največjim proračunom v svoji zgodovini (ki je znašal 192 % odobritev za prevzem obveznosti glede na proračun za leto 2014 in 166 % odobritev za plačila glede na proračun za leto 2014);

5.  je seznanjen, da je bila stopnja uporabe odobritev za prevzem obveznosti 99,47 % (v primerjavi z 82,58 % leta 2014), stopnja uporabe odobritev za plačila pa je bila 75,44 % (v primerjavi z 90,19 % leta 2014); nadalje ugotavlja, da je bila nižja stopnja izvrševanja za odobritve plačil posledica zamud pri začetkih projektov zaradi potrebnih tehničnih usklajevanj teh projektov z ITD in IADP ter zaradi premika plačil predhodnega financiranja v leto 2016;

6.  ugotavlja, da je bilo od vseh operativnih obveznosti, prevzetih leta 2015 (226 000 000 EUR), 52,7 % posameznih obveznosti, temelječih na zaključenih postopkih dodelitve nepovratnih sredstev, pri preostalih 47,3 % (203 500 000 EUR) pa je šlo za celotne prevzete obveznosti programa Obzorje 2020 za razpisa za ključne partnerje in razpisa za zbiranje predlogov, pri katerih je postopek dodelitve ob koncu leta 2015 še potekal;

7.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 800 000 000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru 7. okvirnega programa, do konca leta 2015 prevzelo obveznosti v višini 756 956 027 EUR (94,6 %) in izvršilo plačila v višini 740 274 715 EUR (92,5 %); poleg tega ugotavlja, da skupno podjetje ne sme več objavljati razpisov za zbiranje predlogov v okviru 7. okvirnega programa, zato bodo preostale prevzete obveznosti ustrezno porabljene za sporazume o dodelitvi nepovratnih sredstev s člani;

8.  je seznanjen, da je upravni odbor od skupnega zneska 550 909 549 EUR za operativne dejavnosti 7. okvirnega programa, ki se financirajo s prispevki drugih članov, do konca leta 2015 potrdil 501 609 427 (91 %), na potrditev je čakalo 37 880 240 EUR iz prejšnjih let (2008-2014), stvarni prispevki članov v letu 2015 so znašali 12 578 796 EUR, prispevki drugih članov v gotovini za upravne stroške skupnega podjetja pa so znašali 13 507 539 EUR;

9.  ugotavlja, da je skupno podjetje iz zneska 1 755 000 000 EUR za operativne in upravne dejavnosti, ki se financirajo v okviru programa Obzorje 2020, prevzelo operativne obveznosti v višini 436 682 680 EUR in izvršilo plačila v višini 89 799 324 EUR; poleg tega ugotavlja, da je gotovinski prispevek Unije za upravne stroške skupnega podjetja znašal 3 319 723 EUR;

10.  je seznanjen, da so drugi člani za minimalni skupni znesek 1 229 000 000 EUR, ki jih morajo zagotoviti kot stvarne in denarne prispevke za operativne in upravne stroške programa Obzorje 2020 (ne za dodatne dejavnosti), do konca leta 2015 skupnemu podjetju poročali o 47 103 981 EUR stvarnih prispevkov za operativne dejavnosti; je seznanjen, da je prispevek drugih članov v gotovini za upravne stroške skupnega podjetja znašal 3 537 520 EUR;

11.  je seznanjen, da je bilo od sporočenih 47 103 981 EUR stvarnih prispevkov, povezanih z operativnimi odhodki programa Obzorje 2020, 27 776 996 EUR potrjenih v skladu z uredbo Sveta, vendar jih še ni potrdil upravni odbor, za 19 326 985 EUR pa sta bili potrebni še obe potrditvi; v zvezi s tem ugotavlja, da je skupno podjetje do septembra 2016 prejelo večino finančnih poročil članov ter da so bili potrjeni stvarni prispevki za 17 400 000 višji glede na ocene; poudarja, da so imeli člani iz zasebnega sektorja težave pri posredovanju podatkov o svojih stvarnih prispevkih do roka 31. januarja, zato je zaskrbljen, da bi se ta težava ponavljala;

Razpisi za zbiranje predlogov

12.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2015 prvič sočasno izvajalo dva raziskovalna programa, in sicer program Čisto nebo v okviru 7. okvirnega programa in program Čisto nebo 2 v okviru programa Obzorje 2020;

13.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2015 objavilo dva razpisa za zbiranje predlogov in prejelo 230 upravičenih predlogov (od skupaj 232) ter za financiranje izbralo 68 predlogov;

14.  priznava, da je bilo v okviru programa Čisto nebo v letu 2015 dobavljenih več kot 10 pomembnih demonstratorjev (preizkušenih na tleh in med letom) in dokončanih 106 projektov;

15.  z vidika širjenja sodelovanja ceni, da se je v prvem letu programa Čisto nebo 2 temu pridružilo 76 novih ključnih partnerjev (66 pridruženih članov v prvotnem programu Čisto nebo) in da se ta trend nadaljuje (133 ključnih partnerjev do konca leta 216); poleg tega je iz prvih štirih odprtih konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov prišlo 294 partnerjev, kar pomeni, da je bilo skupno neto število sodelujočih v programu 384;

16.  je seznanjen, da je bilo sodelovanje MSP na razpisih za zbiranje predlogov, ki so bili začeti v letu 2015, nižje od načrtovane stopnje 35 %, a opaža napredek, ki ga je skupno podjetje doseglo pri vključevanju MSP v program, saj je do konca leta 2016 doseglo 36-odstotno stopnjo sodelovanje, ter spodbuja skupno podjetje k nadaljnjemu napredku pri njegovih dejavnostih razširjanja;

Ključne kontrole in nadzorni sistemi

17.  je seznanjen, da je skupno podjetje uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev;

18. ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo postopke notranje kontrole, s katerimi želi ustrezno zagotoviti, da bo mogoče odkriti ter preprečiti goljufije in nepravilnosti;

19.  je seznanjen, da je preostala stopnja napake za naknadne revizije, ki jo objavilo skupno podjetje, znašala 1,52 %;

Strategija za boj proti goljufijam

20.  je seznanjen, da finančna pravila skupnega podjetja določajo, da je treba njegov proračun izvrševati v skladu s standardi uspešne in učinkovite notranje kontrole, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje goljufij in nepravilnosti ter nadaljnje ukrepanje v zvezi z njimi;

21.  je seznanjen, da je upravni odbor skupnega podjetja v letu 2016 podprl posodobljeno strategijo za boj proti goljufijam na raziskovalnem področju, da bi se upoštevale spremembe, ki jih je prinesel program Obzorje 2020;

22.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je skupno podjetje vzpostavilo postopke notranje kontrole, ki nudijo razumno zagotovilo, kar zadeva preprečevanje in odkrivanje goljufij in nepravilnosti (predhodna preverjanja plačil, politika o navzkrižju interesov, naknadne revizije upravičencev do nepovratnih sredstev), in da je izvajalo ukrepe iz akcijskega načrta, kot je denimo uporaba podatkovnih zbirk Komisije za prepoznavanje izločenih organizacij ali odkrivanje morebitnega dvojnega financiranja;

Sistemi notranje kontrole

23.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo opravila revizijo širjenja rezultatov raziskav, ki jih financira Unija; nadalje ugotavlja, da je nato služba na podlagi te revizije priporočila izboljšave, ki vključujejo načrtovanje uporabe in širjenja rezultatov, ki so jih člani pridobili z raziskavami v okviru sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev s člani, in poročanje o tem, ocenjevanje poročanja ključnih partnerjev o širjenju in izkoriščanju rezultatov raziskav, spremljanje uspešnosti in poročanje o njej ter širjenje rezultatov raziskav, centralizirano na ravni Skupnega podjetja, in kontrolo kakovosti objav upravičencev; poleg tega ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izdala dve zelo pomembni priporočili in da je skupno podjetje pripravilo posebni akcijski načrt za njuno izvajanje;

24.  je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo deloma zaključila zadevo v zvezi z načrtovanjem uporabe in širjenja rezultatov raziskav upravičencev in poročanjem o tem ter rok za popolno izvajanje postavila v leto 2017; je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo zaključila zadevo v zvezi s spremljanjem uspešnosti in poročanjem o njej;

Drugo

25.  ugotavlja, da je zastopanost spolov, zlasti pri tehničnih pregledih, skrajno neuravnotežena (3,2 % žensk in 96,8 % moških), v znanstvenih odborih (14,3 % žensk in 85,7 % moških) in odborih za usklajevanje programov (16,7 % žensk in 83,3 % moških) pa zelo neuravnotežena; poziva skupno podjetje, naj izboljša ravnotežje med spoloma v svojih različnih organih ter predloži načrt za uresničitev tega cilja;

26.  pozdravlja napredek na področju sodelovanja z regijami in krepitev financiranja čistega neba 2 s strukturnimi in investicijskimi skladi ter spodbuja skupno podjetje, naj nadaljuje s temi prizadevanji;

27.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo skupno podjetje neposredno vključeno v postopek vmesnega pregleda programa Obzorje 2020 na področju dodatne poenostavitve in uskladitve skupnih podjetij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENL

Jean-François Jalkh

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

 • [1]  UL C 473, 16.12.2016, str. 15.
 • [2]  UL C 473, 16.12.2016, str. 17.
 • [3]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [4]  UL L 169, 7.6.2014, str. 77.
 • [5]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
 • [6]  UL C 473, 16.12.2016, str. 15.
 • [7]  UL C 473, 16.12.2016, str. 17.
 • [8]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
 • [9]  UL L 169, 7.6.2014, str. 77.
 • [10]  UL L 38, 7.2.2014, str. 2.
 • [11]  Uredba Sveta (EU) št. 558/2014 z dne 6. maja 2014 o ustanovitvi Skupnega podjetja Čisto nebo 2 (UL L 169, 7.6.2014, str. 77).