Betänkande - A8-0094/2017Betänkande
A8-0094/2017

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015

28.3.2017 - (2016/2196(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Miroslav Poche

Förfarande : 2016/2196(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0094/2017
Ingivna texter :
A8-0094/2017
Omröstningar :
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015

(2016/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar[1],

–  med beaktande av förklaringen[2] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[3], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2[4], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[5],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015

(2016/2196(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015, med det gemensamma företagets svar[6],

–  med beaktande av förklaringen[7] om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 21 februari 2017 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2015 (05875/2017 – C8-0087/2017),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[8], särskilt artikel 209,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2[9], särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[10],

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015

(2016/2196(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2015,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0094/2017), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

B.  Det gemensamma företaget Clean Sky 2 (”Det gemensamma företaget”) som inrättades genom förordning nr 558/2014 av den 6 maj 2014[11] ersatte med verkan från den 27 juni 2014 det gemensamma företaget Clean Sky i enlighet med anpassningen av den nya finansieringsförordningen inom ramprogrammet Horisont 2020 för forskning och innovation.

C. Syftet med det gemensamma företaget är att slutföra forsknings- och innovationsarbetet inom det sjunde ramprogrammet (FP7) och styra forsknings- och innovationsarbetet inom Horisont 2020 samt förlänga löptiden för det gemensamma företaget till den 31 december 2024.

D.  Grundarna av det gemensamma företaget är Europeiska unionen, representerad av kommissionen, ledarna för integrerade teknikdemonstratorer (ITD), demonstrationsplattformar för innovativa luftfartyg (IADP) och för tvärgående verksamheter tillsammans med associerade medlemmar av ITD.

E.  Det maximala bidraget från unionen till det gemensamma företaget är 1 755 000 000 EUR som ska betalas från budgeten för Horisont 2020.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2014

1.   Europaparlamentet erfar från det gemensamma företaget att det i sin årliga verksamhetsrapport angav resultatindikatorer och indikatorer för mätning av tvärgående frågor, enligt vad som krävs i bestämmelserna för Horisont 2020, och noterar att företaget i de flesta fall uppnådde sina mål.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten förklarat att det gemensamma företagets årsredovisning för 2015 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av det gemensamma företagets finansiella ställning per den 31 december 2015 och av resultatet av transaktioner och kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med det gemensamma företagets finansiella bestämmelser.

3.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport över det gemensamma förtaget Clean Sky 2 anger att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets budget för 2015 innehöll åtagandebemyndiganden på 440 705 606 EUR och betalningsbemyndiganden på 245 990 262 EUR. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att det gemensamma företaget med framgång har klarat av utmaningen att hantera den största budgeten i sin historia (192 % av åtagandena jämfört med budgeten för 2014 och 166 % av betalningarna jämfört med budgeten för 2014).

5.  Europaparlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndigandena var 99,47 % (jämfört med 82,58 % 2014) och utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena var 75,44 % (jämfört med 90,19 % 2014). Den lägre utnyttjandegraden för betalningsbemyndigandena berodde på förseningar av projekt på grund av de tekniska anpassningar till ITD och IADP som krävdes för dessa projekt och på framflyttningen av utbetalningarna av förfinansieringen till 2016.

6.  Europaparlamentet noterar att 52,7 % (226 000 000 EUR) av åtagandebemyndigandena för driftsutgifter under 2015 avsåg enskilda åtaganden som baserades på avslutade tilldelningsförfaranden för bidrag, och att återstående 47,3 % (203 500 000 EUR) avsåg övergripande åtaganden inom Horisont 2020: två ansökningsomgångar för huvudpartner och två förslagsomgångar för vilka tilldelningsförfarandena fortfarande pågick i slutet av 2015.

7.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 800 000 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet som skulle finansieras inom ramen för FP7 hade det gemensamma företaget gjort åtaganden på 756 956 027 EUR (94,6 %) och betalningar på 740 274 715 EUR (92,5 %) i slutet av 2015. Dessutom skulle de kvarvarande åtagandena i lämpliga fall användas till bidragsöverenskommelser med medlemmarna, eftersom det gemensamma företaget inte längre hade rätt att utlysa förslagsomgångar inom ramen för PF7.

8.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 550 909 549 EUR för operativ verksamhet inom FP7 som finansierades genom de andra medlemmarnas bidrag vid slutet av 2015 hade 501 609 427 EUR (91 %) godkänts av styrelsen, 37 880 240 EUR från tidigare år (2008–2014) väntade på godkännande, 12 578 796 EUR var bidrag in natura från medlemmarna under 2015 och 13 507 539 EUR var de andra medlemmarnas kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader.

9.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 1 755 000 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet som skulle finansieras inom ramen för Horisont 2020 hade det gemensamma företaget gjort driftsåtaganden på 436 682 680 EUR och betalningar på 89 799 324 EUR. Dessutom uppgick EU:s kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader till 3 319 723 EUR.

10.  Europaparlamentet noterar att av ett minimianslag på totalt 1 229 000 000 EUR avseende de övriga medlemmarnas naturabidrag och kontantbidrag till kostnaderna för drift och administration (utom kompletterande verksamhet) avseende Horisont 2020 hade 47 103 981 EUR i naturabidrag till driftverksamhet rapporterats till det gemensamma företaget i slutet av 2015. De övriga medlemmarnas kontantbidrag till det gemensamma företagets administrativa kostnader uppgick till 3 537 520 EUR.

11.  Europaparlamentet noterar att av de rapporterade 47 103 981 EUR i naturabidrag avseende driftsutgifter inom Horisont 2020 var 27 776 996 EUR certifierade i enlighet med rådets förordning men ännu inte godkända av styrelsen, och 19 326 985 EUR väntade fortfarande på certifiering och godkännande. Det gemensamma företaget hade i september mottagit de flesta medlemmarnas finansiella rapporter, och de godkända naturabidragen var 17 400 000 EUR högre än beräknat. Medlemmarna i den privata sektorn hade svårigheter att presentera sina naturabidrag i siffror inom tidsfristen den 31 januari, och parlamentet fruktar att detta kan bli ett återkommande problem.

Förslagsinfordringar

12.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget för första gången drev två forskningsprogram parallellt under 2015, nämligen programmet Clean Sky inom FP7 och programmet Clean Sky 2 inom Horisont 2020.

13.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2015 inledde två förslagsinfordringar, mottog 230 bidragsberättigade förslag (av totalt 232) och valde ut 68 förslag för finansiering.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det inom programmet Clean Sky levererades mer än 10 signifikanta demonstratorer (mark- och lufttestade) och att 106 projekt avslutades under 2015.

15.  När det gäller att utvidga deltagandet uppskattar Europaparlamentet att 76 nya huvudpartner anslöt sig under det första året för programmet Clean Sky 2 (jämfört med 66 associerade medlemmar i det ursprungliga programmet Clean Sky) och att denna trend fortsätter (133 huvudpartner i slutet av 2016). Dessutom tillkom 294 partner genom de fyra första öppna förslagsinfordringarna, vilket resulterade i totalt 384 deltagare netto i programmet.

16.  Europaparlamentet noterar att små och medelstora företags deltagande i förslagsinfordringarna under 2015 var lägre än den planerade andelen på 35 %, men att det gemensamma företaget har gjort framsteg med att involvera små och medelstora företag i programmet och lyckats uppnå en deltagandegrad på 36 % i slutet av 2016, och uppmuntrar det gemensamma företaget att sprida sin verksamhet ännu mer.

Nyckelkontroller och övervakningssystem

17.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar och gör efterhandsrevisioner hos bidragsmottagare.

18.  Europaparlamentet noterar att interna kontrollförfaranden har införts i det gemensamma företaget för att ge rimlig säkerhet om att bedrägeri och oriktigheter kommer att upptäckas och förebyggas.

19.  Europaparlamentet noterar att den kvarstående felprocenten i de efterhandsrevisioner som rapporteras av det gemensamma företaget var 1,52 %.

Strategi för bedrägeribekämpning

20.  Europaparlamentet noterar att enligt det gemensamma företagets finansiella regler ska budgeten genomföras i enlighet med normerna för en ändamålsenlig och effektiv internkontroll som inbegriper åtgärder för att förhindra eller upptäcka, rätta och följa upp bedrägerier och oriktigheter.

21.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets styrelse stödde den uppdaterade bedrägeribekämpningsstrategin för forskningsområdet i april 2016, för att ta hänsyn till de förändringar som infördes med Horisont 2020.

22.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att det gemensamma företaget har infört internkontrollrutiner som ska ge rimlig säkerhet om att bedrägerier och oriktigheter förhindras eller upptäcks (förhandskontroller av betalningar, en policy för intressekonflikter och efterhandsrevisioner hos bidragsmottagare), och att man genomför åtgärderna i åtgärdsplanen, till exempel använder man kommissionens databaser för att identifiera uteslutna organisationer eller potentiell dubbelfinansiering.

Internkontrollsystem

23.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) 2015 granskade spridningen av resultaten av den EU-finansierade forskningen. Som resultat av denna granskning rekommenderade IAS dessutom förbättringar, bl.a. planering och rapportering om användningen och spridningen av medlemmarnas forskningsresultat inom ramen för bidragsöverenskommelserna med medlemmar, bedömning av huvudpartnernas rapportering om spridning och användning av forskningsresultat, övervakning och rapportering av resultat och det gemensamma företagets centrala spridning av forskningsresultat och kvalitetskontroll av stödmottagares publikationer. IAS har dessutom lämnat två mycket viktiga rekommendationer, och det gemensamma företaget har antagit en åtgärdsplan för att genomföra dem.

24.  Europaparlamentet noterar att IAS delvis avslutade ärendet gällande planering och rapportering avseende stödmottagarnas forskningsresultat, och satte tidsfristerna för ett fullständigt genomförande till 2017. IAS avslutade rekommendationen om övervakning av resultaten.

Övrigt

25.  Europaparlamentet noterar att könsbalansen är extremt skev, särskilt inom teknisk översyn (3,2 % kvinnor jämfört med 96,8 % män), och mycket skev i de vetenskapliga kommittéerna och i programsamordningskommittéerna (14,3 % kvinnor jämfört med 85,7 % män, respektive 16,7 % kvinnor jämfört med 83,3 % män). Det gemensamma företaget uppmanas enträget att förbättra könsbalansen i sina respektive organ och att lägga fram en plan för hur man ska uppnå detta mål.

26.  Europaparlamentet välkomnar framstegen när det gäller samarbetet med regioner och de synergieffekter som uppnås genom att man utnyttjar strukturfonder och investeringsfonder för finansiering av Clean Sky 2, och uppmuntrar det gemensamma företaget att fortsätta dessa ansträngningar.

27.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att se till att det gemensamma företaget involveras direkt i halvtidsöversynen av Horisont 2020 när det gäller ytterligare förenkling och harmonisering av gemensamma företag.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

23.3.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera, Miroslav Poche

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ignazio Corrao, Raymond Finch, Ildikó Gáll-Pelcz, Lieve Wierinck

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Hannu Takkula, Lieve Wierinck

EFDD

Ignazio Corrao,

GUE/NGL

Younous Omarjee, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Ildikó Gáll-Pelcz, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Notis Marias

EFDD

Raymond Finch

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 15.
 • [2]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 17.
 • [3]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
 • [5]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [6]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 15.
 • [7]  EUT C 473, 16.12.2016, s. 17.
 • [8]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [9]  EUT L 169, 7.6.2014, s. 77.
 • [10]  EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.
 • [11]  Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 77).