Процедура : 2016/0821(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0095/2017

Внесени текстове :

A8-0095/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/04/2017 - 9.19

Приети текстове :

P8_TA(2017)0121

ДОКЛАД     *
PDF 647kWORD 51k
28.3.2017
PE 599.608v02-00 A8-0095/2017

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Филиз Хюсменова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13529/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0518/2016),

–  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0095/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 210, 6.8.2008 г., стр.1.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария

Позовавания

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Дата на консултация с ЕП

13.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Filiz Hyusmenova

9.2.2017

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

13.2.2017

Разглеждане в комисия

23.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

23.3.2017

 

 

 

Дата на внасяне

28.3.2017

Правна информация - Политика за поверителност