BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU

28.3.2017 - (13529/2016 – C8‑0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Filiz Hyusmenova
(Forenklet procedure - forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2016/0821(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0095/2017
Indgivne tekster :
A8-0095/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU

(13529/2016 – C8‑0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (13529/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0518/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0095/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn

Referencer

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Dato for høring af EP

13.12.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Filiz Hyusmenova

9.2.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

13.2.2017

Behandling i udvalg

23.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.3.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

28.3.2017