Ziņojums - A8-0095/2017Ziņojums
A8-0095/2017

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES

28.3.2017 - (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)) - *

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Filiz Hyusmenova
(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Procedūra : 2016/0821(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0095/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0095/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā un ar ko aizstāj Lēmumus 2010/559/ES, 2011/387/ES, 2011/547/ES, 2012/236/ES, 2012/664/ES, 2012/713/ES, 2013/230/ES, 2013/692/ES un 2014/264/ES

(13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13529/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0518/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0095/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Somijā, Slovēnijā, Rumānijā, Polijā, Zviedrijā, Lietuvā, Bulgārijā, Slovākijā un Ungārijā

Atsauces

13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Filiz Hyusmenova

9.2.2017

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

13.2.2017

Izskatīšana komitejā

23.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.3.2017

 

 

 

Iesniegšanas datums

28.3.2017